Strona główna

Zaoczni – Anna Ostręga Mariusz Błaszczyk


Pobieranie 88.09 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar88.09 Kb.

Zaoczni – Anna Ostręga
Mariusz Błaszczyk


Temat pracy:

Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w kopalni Piaskowca „Wierchomla”


Krótka historia eksploatacji w Kopalni Piaskowca „Wierchomla”.

Podstawy prawne rekultywacji i zagospodarowania.

Analiza dokumentów planistycznych.

Charakterystyka czynników (środowiskowych, kulturowych, przestrzennych, społecznych, formalno-prawnych, technicznych, hydrogeologicznych) i ich analiza pod katem zagospodarowania.

Charakterystyka otoczenia kopalni.

Nakreślenie koncepcji zagospodarowania kopalni na podstawie analizy czynników oraz uwarunkowań wynikających z otoczenia kopalni.
Piotr Zając


Temat pracy: Identyfikacja źródeł finansowania rewitalizacji obszarów pogórniczych
Podstawowe definicje dotyczące rewitalizacji i źródeł jej finansowania (rekultywacja, zagospodarowanie, ZPORR, EFRR, etc).

Podmioty zobowiązane do rewitalizacji.

Identyfikacja krajowych i unijnych źródeł finansowania prac rewitalizacyjnych.

Ocena wystarczalności i dostępności poszczególnych źródeł.
Marek Szczepaniuk


Temat pracy: Koncepcja zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu „Żegociny”


 1. Krótka historia eksploatacji kamieniołomu „Żegociny”.

 2. Podstawy prawne rekultywacji i zagospodarowania.

 3. Analiza dokumentów planistycznych.

 4. Charakterystyka czynników (środowiskowych, kulturowych, przestrzennych, społecznych, formalno-prawnych, technicznych, hydrogeologicznych) i ich analiza pod kątem zagospodarowania.

 5. Nakreślenie koncepcji zagospodarowania kamieniołomu na podstawie analizy czynników.

Krzysztof Polak

KGO

Program pracy dyplomowej
I. Gozdecki Michał, IŚ zaoczne, IV rok, Kraków, RIwKŚ
Wpływ składowiska odpadów w Nowym Sączu na wody powierzchniowe i gruntowe
Analiza warunków hydrogeologicznych i budowy geologicznej rejonu składowiska

Identyfikacja rodzaju składowanych odpadów

Przegląd materiałów archiwalnych dotyczących pierwotnego stanu środowiska wodnego

Określenie aktualnego stanu środowiska wodnego w obrębie składowiska

Ocena wpływu składowiska odpadów w Nowym Sączu na środowisko wodne

II. Iwański Rafał, IŚ zaoczne, IV rok, Kraków, RIwKŚ


Gospodarka wodno-ściekowa oczyszczalni ścieków na przykładzie gminy Chełmiec k. Nowego Sącza
Charakterystyka technologiczna oczyszczalni ścieków

Charakterystyka jakościowa oczyszczanych ścieków wraz z oceną potencjalnego zagrożenia dla środowiska

Ocena efektywności procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków dla gminy Chełmiec

Ocena wpływu oczyszczalni na środowisko naturalne

III. Węgrzynowska Katarzyna, IŚ zaoczne, II SUM, Kraków, RIwKŚ
Ocena skuteczności prac związanych z uszczelnieniem podłoża zapory wodnej w Solinie


 1. Analiza warunków hydrogeologicznych oraz budowy geologicznej podłoża zapory

 2. Charakterystyka techniczna zapory wodnej

 3. Ocena wielkości strumienia filtracyjnego w podłożu zapory wodnej

 4. Przedstawienie technologii prac uszczelniających podłoże zapory

 5. Ocena skuteczności praca związanych z uszczelnieniem podłoża zapory

IV. Placek Nadia, GG, zaoczne, IV rok TOEZ


Koncepcja uzupełniającego odwodnienia nadkładu w południowym polu eksploatacji w KWB „Turów”


 1. Analiza warunków hydrogeologicznych w południowym polu eksploatacji

 2. Analiza zakresu i harmonogramu robót górniczych

 3. Wstępna prognoza wielkości dopływu wód podziemnych i powierzchniowych do południowego pola eksploatacji

 4. Opracowanie koncepcji odwodnienia nadkładu

V. Gruszczyński Dariusz, GG, zaoczne, II SUM, TOEZ
Działania i sposoby ochrony leja depresyjnego KWB Bełchatów przed dopływem wód z rejonu wysadu solnego


 1. Analiza zmian warunków hydrogeologicznych w obrębie wysadu solnego Dębina

 2. Ocena skuteczności działania bariery ochronnej wysadu solnego

 3. Prognoza zmian warunków hydrogeologicznych w związku z planowanymi robotami górniczymi

 4. Ocena przyjmowanych koncepcji ochrony wód podziemnych przed migracją zasolonych wód z rejonu wysadu solnego

 5. Opracowanie koncepcji ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem wodami zasolonymi:

  1. dla potrzeb realizowanego procesu górniczego

  2. dla potrzeb ochrony wód w zbiornikach końcowych

Program pracy dyplomowej – promotor: Stanisław Hajdo

Nazwisko i imię dyplomanta: Kowalczyk Mariusz – GG – II Sum (zaoczne)

Temat pracy : Analiza rozwiązań projektowych odwodnienia powierzchniowego w KWB „Bełchatów” .

 1. Zebranie i analiza danych literaturowych i kopalnianych pod kątem przedstawienia poniższego zakresu pracy:

 1. Ogólna charakterystyka KWB „Bełchatów”.

 2. Przedstawienie problematyki odwadniania w Kopalni Bełchatów na tle uwarunkowań hydrologicznych, hydrogeologicznych i górniczych (eksploatacyjnych).

  1. Odwadnianie wgłębne .

  2. Odwadnianie powierzchniowe.

3. Analiza rozwiązań projektowych odwodnienia powierzchniowego w KWB „Bełchatów”.

3.1. Uwarunkowania odwadniania powierzchniowego w aspekcie eksploatacji w rejonie rowu tektonicznego II rzędu.

3.2. Charakterystyka zjawisk meteorologicznych (opadów) w rejonie „małej zlewni” wyrobiska odkrywkowego .

3.3. Charakterystyka hydrologiczna zlewni wyrobiska odkrywkowego KWB „Bełchatów”.

3.4. Założenia projektowe do odwadniania powierzchniowego wynikające ze zjawisk meteorologicznych, charakterystyki zlewni oraz wymagań technologii eksploatacji.

3.5. Opis rozwiązań projektowych.

3.6. Analiza rozwiązań projektowych pod kątem założonych celów dla odwadniania powierzchniowego.

3.7. Podsumowanie analizy i własne propozycje rozwiązań. 1. Wnioski końcowe.

II. Redakcja rozdziałów pracy zgodnie z zatwierdzonym w czasie konsultacji spisem treści.

Nazwisko i imię dyplomanta: Czyż Ernestyna- IV r., IŚ- zaoczne Jaworzno

Temat pracy: „Sposoby tworzenia i prowadzenia składowisk kopalnianych”
 1. Zebranie danych literaturowych.

 2. Zebranie danych przemysłowych po kątem następującego zakresu tematycznego pracy

Składowanie odpadów kopalnianych w świetle Ustawy- Prawo geologiczne i górnicze oraz Ustawy o odpadach.

Ogólna charakterystyka źródeł powstawania odpadów w górnictwie.

Charakterystyka obiektu (obiektów) badań przedstawianych w pracy.

Charakterystyka rodzaju i jakości składowanych odpadów omawianych przykładów składowania.

Wymagania konstrukcyjne budowy składowisk kopalnianych i sposoby ich wykonania.

Zasady eksploatacji składowisk .

Wymagania monitoringu wpływu składowisk na środowisko naturalne.

Wnioski końcowe.

III. Redakcja rozdziałów pracy wg zatwierdzonego w czasie konsultacji szczegółowego spisu treści.

Plan pracy inżynierskiej: „Analiza zakresu projektów i wykonawstwa prac regulacyjnych na przykładzie rzek i potoków w zlewniach Raby i Dunajca”.


Nazwisko i imię studenta: Kaptur Sławomir IŚ- RIwKŚ (zaoczne)
Plan pracy


 1. Zebranie i analiza literatury.

 2. Zebranie danych z przedsiębiorstw projektowych i wykonawczych realizujących prace regulacyjne.

 3. Opracowanie szczegółowego konspektu spisu treści pracy wg poniższego ramowego planu pracy:

 4. Wstęp.

 5. Cel i zakres pracy.

 6. Charakterystyka budowli ziemnych i hydrotechnicznych w aspekcie prac regulacyjnych.

 7. Ogólna charakterystyka zlewni Dunajca i Raby ze szczególnym uwzględnieniem rejonów wykonywania prac regulacyjnych

 8. Analiza projektów i wykonawstwa prac regulacyjnych na wybranych przykładach .

  1. Uwarunkowania formalno-prawne dot. prac regulacyjnych.

  2. Typowe prace regulacyjne.

  3. Konserwacja i odbudowa obiektów już istniejących.

  4. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz usuwanie skutków powodzi.

  5. Zapory przeciwrumowiskowe.

  6. Urządzenia i materiały stosowane w pracach regulacyjnych.

 9. Korzyści i wady wynikające z budowy i wykorzystania budowli ziemnych i hydrotechnicznych oraz h wpływ na środowisko naturalne.

 10. Podsumowanie.
 1. Redakcja rozdziałów pracy wg zatwierdzonego w czasie konsultacji spisu treści.

Nazwisko i imię dyplomanta :Chrobak Janusz (IV r.- IŚ- zaoczne Kraków)

Temat pracy : „Ocena stanu zagrożenia środowiska wodnego w otoczeniu Kopalni Siarki „Osiek”.

Przygotowanie szczegółowego konspektu spisu treści pracy.

Zebranie danych dla poniższego zakresu pracy:

Charakterystyka środowiska wodnego w otoczeniu kopalni Siarki „Osiek”.

Charakterystyka obszaru górniczego i omówienie technologii eksploatacji otworowej siarki.

Identyfikacja jakościowa oddziaływań technologii na środowisko wodne.

Uwarunkowania formalno-prawne korzystania kopalni ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego.

Przedstawienie analizy ilościowej oddziaływania kopalni na środowisko wodne:

wód powierzchniowych,

wód podziemnych czwartorzędowych (studnie gospodarskie i ujęcia wody),

wód podziemnych trzeciorzędowych (ujęcia wodne).

Ocena zagrożenia środowiska wodnego w otoczeniu kopalni.

Przedstawienie działań kopalni dla ograniczenia zagrożenia środowiska wodnego ze strony prowadzonej technologii eksploatacji siarki.

Przedstawienie wniosków końcowych wykonanej oceny zagrożenia środowiska wodnego.

Redakcja rozdziałów pracy wg zatwierdzonego spisu treści.

Nazwisko i imię dyplomanta Momot Rafał (IV r.- IŚ- zaoczne Jaworzno)

Temat pracy: „Ochrona środowiska w sferze gospodarki komunalnej Gminy Babice.”

I. Zebranie danych literaturowych i materiałów w Urzędzie Gminy i zakładach gospodarki komunalnej w poniższym zakresie tematycznym:

Charakterystyka środowiska przyrodniczo-geograficznego Gminy Babice (położenie, morfologia terenu ,hydrografia szata roślinna., świat zwierzęcy, osadnictwo, przemysł, rolnictwo itd.).

Zadania gminy w sferze ochrony środowiska w ustawodawstwie państwowym.

Charakterystyka podmiotów gospodarczych i ich działań w zakresie gospodarki komunalnej.

Analiza jakościowa i ilościowa obciążenia środowiska naturalnego przez działalność komunalną w gminie.

Przedstawienie i ocena działań ograniczających negatywny wpływ gospodarki komunalnej na środowisko naturalne.

Zadania i organizacja gminnego nadzoru nad środowiskiem naturalnym.

II. Przygotowanie szczegółowego konspektu spisu treści.

III. Redakcja tekstu pracy wg zatwierdzonego szczegółowego spisu treści .

Prof. dr hab. inż. Jerzy Klich

KGO


W/m
Program pracy dyplomowej

ENGLART Daniel – GiG TOEZ SUM Ogólna koncepcja rozwoju odwodnienia spągu południowej części odkrywki w KWB „Turów”


 1. Analiza warunków hydrogeologicznych w południowej części odkrywki

 2. Analiza zakresu i harmonogramu robót górniczych

 3. Wstępna prognoza wielkości dopływu wód podziemnych i powierzchniowych do południowej części odkrywki

 4. Analiza istniejącego systemu odwadniania wyrobiska i możliwości jego rozbudowy

 5. Opracowanie ogólnej koncepcji odwodnienia spągu południowej części O/TuórwNOGA Marcin – IŚ RIwKŚ Analiza systemu odwodnienia projektowanej odkrywki Drzewce pod kątem ilości i rodzaju niezbędnych urządzeń odwadniających


 1. Analiza warunków hydrogeologicznych złoża węgla brunatnego Drzewce

 2. Przegląd planów i projektów dotyczących robót górniczych

 3. Ogólna prognoza wielkości dopływów wód podziemnych i powierzchniowych do wyrobiska Drzewce w kolejnych fazach udostępnienia i eksploatacji

 4. Opracowanie ogólnej koncepcji odwadniania odkrywki

 5. Opracowanie sposobu odwodnienia ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju, ilości i wydajności urządzeń odwadniającychPolak Janusz - IŚ zaoczne, IV rok, Kraków RIwKŚ Ocena powierzchniowego i podziemnego systemu odwodnienia odkrywki i zwałowiska wewnętrznego w KWB "Turów" S.A. i efektywności jego działania


 1. Analiza systemu odwodnienia wyrobiska – opracowanie schematu technologicznego

 2. Omówienie zmian systemu odwodnienia wyrobiska i zwałowiska wewnętrznego na przestrzeni ostatniego 10-lecia oraz przedstawienie kierunków zmian w przyszłości

 3. Zestawienie osiąganych wydajności poszczególnych elementów systemu odwodnienia

 4. Analiza warunków pracy systemu odwodnienia powierzchniowego w odniesieniu do warunków miarodajnych oraz występujących zjawisk ekstremalnych

 5. Analiza efektywności działania systemu odwodnienia wgłębnego

  1. w zakresie osiąganych wydajności

  2. w zakresie osiąganych depresji zwierciadła wód podziemnych


Tomana Mirosław - IŚ zaoczne, IV rok, Kraków RIwKŚ Ocena wpływu na środowisko nowoczesnych metod produkcji koksu na przykładzie Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie
Charakterystyka Zakładu Koksowania O/Kraków (Mittal Steel Poland S.A.).

Porównanie technologii stosowanych w produkcji koksu w/w zakładzie.

Istotne aspekty środowiskowe dla produkcji koksu w tym ograniczenia i/lub zapobiegania oddziaływania instalacji na środowisko.

Możliwość uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego – Najlepsze Dostępne Techniki (BAT)

Ocena zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych dla zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na środowisko
Błaż Michał - IŚ zaoczne, II SUM, Kraków RIwKŚ Wpływ działalności kopalni węgla kamiennego Piast na środowisko przyrodnicze


 1. Analiza procesu technologicznego realizowanego w KWK Piast

 2. Identyfikacja elementów środowiska przyrodniczego znajdującego się pod wpływem działalności kopalni

 3. Analiza wpływu prowadzonej działalności przemysłowej na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego

 4. Analiza stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaływania zakładu na środowisko

 5. Wskazanie kierunków i możliwości dalszego ograniczania wpływu kopalni na środowisko przyrodnicze

Programy prac dyplomowych


Juszczak Ewa

Rys historyczny działalności przedsiębiorstwa

Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa

Analiza wpływu działalności przedsiębiorstwa na wybrane elementy środowiska przyrodniczego

Ocena tendencji zmian

Podsumowanie i wnioski końcowe

Smalcerz Anna

Rys historyczny rozwoju elektrowni

Aktualny stan produkcji elektrowni

Charakterystyka środowiska przyrodniczego w rejonie elektrowni Siersza

Analiza wpływu działalności elektrowni na środowisko

Ocena tendencji zmian oddziaływania elektrowni na środowisko

Podsumowanie i wnioski końcowe

Kozikowski Sebastian 1. Ogólna charakterystyka kopalń i prażalni dolomitów „Żelatowa” S.A.

 2. Aktualny stan i prognoza rozwoju eksploatacji złoża

 3. Technologia eksploatacji

 4. Aktualny stan i plany rozwoju rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych

 5. Ocena realizowanych i planowanych przedsięwzięć

Mastalski Tomasz 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

 2. Stan i prognozy rozwoju działalności

 3. Analiza zmian oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko

 4. Kierunki dalszego rozwoju

 5. Wnioski

Juszczak Wiesław

Wieczorek Wojciech


 1. Charakterystyka KWB Bełchatów

 2. Warunki geologiczno – górnicze pola „Szczerców”

 3. Model technologiczny odkrywki „Szczerców”

 4. Technologia urabiania nadkładu w odkrywce (projekt i aktualny stan)

 5. Plany dalszego rozwoju wraz z własnymi propozycjami

 6. Wnioski

Kończak Jerzy 1. Aktualny stan eksploatacji

 2. Prognozy rozwoju

 3. Planowane kierunki rekultywacji i zagospodarowania

 4. Ocena dotychczasowych planów

 5. Wnioski

Rośniak Krzysztof 1. Charakterystyka KWB Bełchatów

 2. Technologia eksploatacji węgla

 3. Transport węgla do elektrowni

 4. Uśrednianie węgla na poszczególnych etapach eksploatacji, transportu i składowania

 5. Ocena procesu uśredniania

 6. Wnioski

Wilk Marcin 1. Ogólna charakterystyka KWB Bełchatów

 2. Technologia eksploatacji węgla i nadkładu

 3. Technika satelitarna GPS

 4. Zastosowanie GPS w górnictwie odkrywkowym

 5. Zastosowanie GPS w kopalni Bełchatów

Dubanosow Małgorzata 1. Charakterystyka KWB Konin

 2. Technologia wydobycia węgla i nadkładu

 3. Kopaliny towarzyszące w KWB Konin

 4. Zagospodarowanie iłów kopalnianych w odkrywce Pątnów i Kazimierz

 5. Wnioski

Paweł Musiał 1. Założenia do tematu: Kopalnia dolomitu lub wapienia. Strzelanie długimi otworami przy użyciu amonitu i elektrycznym odpalaniem ładunków. Liczba otworów w serii n=15 rozmieszczonych w jednym szeregu. Ładunki Q1=Q2=150 kg MW, Ql=2250 kg MW w serii. Dostawa środków strzałowych z magazynu kopalnianego. Załadunek ręczny (grawitacyjnie).

 2. Uzupełnić wytyczne dla strzelania przez sporządzenie częściowej dokumentacji robót.

 3. Przedstawić warunki bezpiecznego prowadzenia robót strzałowych w oparciu o obowiązujące przepisy.

 4. Zaproponować usprawnienia w prowadzeniu robót, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalni.

Kasperek Sławomir 1. Zebranie danych o linii technologicznej

 2. Zebranie danych o własnościach dolomitu Żelatowa

 3. Analiza zebranych danych i ocena pracy węzłów linii przeróbczej

 4. Opracowanie końcowe

Wąsik Daniel 1. Zebranie danych o bazie surowcowej regionu krakowskiego

 2. Zebranie danych o własnościach skał z analizowanych złóż

 3. Wymagania i zastosowania analizowanych skał

 4. Analiza i ocena zebranych danych

 5. Opracowanie końcowe

Sroka Sylwester 1. Zebranie danych o warunkach geologicznych wybranych złóż

 2. Zebranie danych o metodach urabiania kruszyw naturalnych

 3. Analiza i ocena zebranych danych o metodach urabiania kruszyw naturalnych

 4. Opracowanie końcowe


Francak Renata ZiM inż. zaoczne

„Metodyka postępowania w zakładzie przemysłu

cukierniczego dla zagospodarowania wymaganej

jakości wyrobów”
 1. Syntetyczna charakterystyka zakładu przemysłu cukierniczego

 2. Zasady HACCAP ISO 9001:2000

 3. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa jakości produkowanych wyrobów

 4. Przystosowanie zakładu7 do wymagań systemu HACCAP

 5. Polskie i Unijne prawo w zakresie wymagań jakościowych w przemyśle spożywczym ( cukierniczym)


Kurek Anna ZiM inż. zaoczne

„ Analiza rynku pracy w powiecie kazimierskim ”

 1. Rynek pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej

 2. Charakterystyka geograficzna powiatu

 3. Struktura demograficzna

 4. Rynek pracodawców i oferty pracy

 5. Powiatowa strategia zatrudnienia ( możliwości przyciągnięcia inwestorów)


Bujak Anna ZiM inż. zaoczne

„ Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na

przykładzie firmy drobiarskiej”
1. Charakterystyka działalności firmy drobiarskiej

2. Struktura aktywów firmy drobiarskiej

3. Bilans i rachunek zysków i strat (2000-2005)

4. Analiza wskaźnikowa

5. Ocena kondycji finansowej firmy
Bujak Jan ZiM inż. zaoczne

„ Analiza budżetu organu cywilnoprawnego na

przykładzie gminy Żegocina”


 1. Charakterystyka gminy Żegocina

 2. Źródła dochodów gminy

 3. Strategia wydatków gminy

 4. Rola i znaczenie rady gminy w planowaniu i realizacji budżetu


Bolanowski Marek ZiM SUM dzienne

„ Badanie sytuacji ekonomiczno – finansowej w

Krośnieńskich Hutach Szkła S.A.”


 1. Syntetyczna charakterystyka Krośnieńskich Hut Szkła S.A.

 2. Określenie klasycznych wskaźników techniczno-ekonomicznych

 3. Produkcja, zatrudnienie, wydajność pracy (1995-2005)

 4. Sprawozdania finansowe (2000-2005)

 5. Analiza finansowa


Kowalczyk Łukasz ZiM SUM dzienne

„ Określenie organizacji pracy na przykładzie

przedsiębiorstwa LAUDA METALPLAST S.J.”

(opracowano odręcznie i przekazano dyplomantowi w dniu 12. 01.2006 r.)

Religa Marcin


 1. Zapoznanie się z Kopalnią „Czatkowice”

 2. Dokumentacja geologiczna i górnicza

 3. Eksploatacja wapienia w minionym i bieżącym okresie

 4. Możliwości dalszej eksploatacji złoża

 5. Ograniczenia i uwarunkowania eksploatacji

 6. Opracowanie elaboratu pracy dyplomowej, wykonanie rysunków i map

Pietryniak Robert 1. Zapoznanie się z Kopalnią „Szczerców”

 2. Dokumentacja geologiczna i górnicza

 3. Szczegóły morfologii spągu złoża

 4. Metody urabiania węgla brunatnego w deniwelacjach spągowych

 5. Opracowanie wybranych metod urabiania

 6. Wykonanie elaboratu pracy dyplomowej, wykonanie rysunków i map

Zadak Jadwiga (Roboty inżynierskie dla ochrony środowiska w Kopalni Soli „Wieliczka”

Zapoznanie się z Kopalnią „Wieliczka”

Zebranie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych na temat robót inżynierskich

Opracowanie informacji o wykonanych i projektowanych robotach inżynierskich dla ochrony środowiska
Rutka Robert


 1. Analiza geologiczno – górnicza eksploatacji złóż

 2. Ocena stosowanych technologii wydobycia kruszywa

 3. Porównanie sposobów usuwania nadkładu

 4. Wykorzystanie układów rodzajowych i kalkulacyjnych do ustalania kosztów jednostkowych

 5. Ocena wpływu technologii i warunków złożowych na koszty nadkładu

Jaśkowiec Anna 1. Charakterystyka wpływu kopalni na środowisko

 2. Ogólny opis systemu ISO 14000

 3. Procedura wprowadzenia ISO 14000w warunkach kopalni

 4. Przewidywane korzyści zastosowania ISO 14000

 5. Wnioski

Gaweł Tomasz 1. Ogólna charakterystyka firmy

 2. Unormowania prawne dotyczące opłat i kar środowiskowych

 3. Analiza przyczyn i skutków powstających kar w firmie

 4. Struktura i wielkość opłat środowiskowych firmy

 5. Wnioski wynikające z analizy

Hagowski Grzegorz

Stan środowiska przyrodniczego Pi8enin przed utworzeniem zbiornika – na podstawie wyników badań, monitoringu

Infrastruktura w otoczeniu planowanego zbiornika

Prognoza zmian środowiska w związku z planowanym utworzeniem zbiornika

Stan środowiska przyrodniczego po utworzeniu zbiornika. Konfrontacja stanowisk


Ryba Bartłomiej

Ocena stanu technicznego instalacji i kosztów ogrzewania pływalni systemem tradycyjnym

Opis i analiza pracy układu wykorzystującego energię elektryczną do ogrzewania

Ocena ekonomiczna kosztów pracy układu grzewczego z wykorzystaniem energii słonecznej

Analiza porównawcza systemów tradycyjnych i z energią słoneczną
Białas |Łukasz

Analiza pracy układu technologicznego produkcji, wpływ produktu końcowego na środowisko

Wejścia do układu technologicznego: materiały, energia itd.

Odpady z produkcji podstawowej i ich wpływ na środowisko w świetle norm ochrony środowiska


Brandys Agnieszka

Analiza układu technologicznego urabianie, transport, przeróbka z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko

Opis składowiska rekultywowanych odpadów; jego ukształtowanie istniejące i docelowe, parametry geometryczne, własności fizyczne i chemiczne

Określenie mas ziemnych do rekultywacji

Dobór maszyn i sprzętu do rekultywacji

Analiza ekonomiczna pracy sprzętu

Określenie kosztów rekultywacji technicznej
Kuciel Sławomir

Stan środowiska przyrodniczego w otoczeniu elektrowni

Charakterystyka ekologiczna pracy elektrowni na środowisko: wejście do układu, produkcja energii elektrycznej, odpady z produkcji

Ocena wpływu elektrowni na środowisko w świetle przepisów prawa


Piorecki Eugeniusz

Schemat technologiczny wydobycia w KWK Szczygłowice

Rodzaje powstających odpadów i możliwości ich wykorzystania

Uwarunkowania i sposób wykorzystania odpadów elektrownianych do podsadzania wyrobisk

Ocena jakościowa podsadzania wyrobisk popiołami z elektrowni
Raczek Artur

Ocena ekologiczna technologii wydobycia, transportu i przeróbki

Wpływ wydobycia, transportu i przeróbki węgla na środowisko przyrodnicze

Ocena jakościowa i ilościowa wpływu działalności KWK Sobieski na środowisko przyrodnicze w świetle przepisów prawa

Prognoza wpływu eksploatacji w czasie
Radko Kamil

Technologia produkcji w ZGE Sobieski i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

Rodzaje powstających odpadów, ich własności fizyczne i chemiczne

Kierunki i możliwości wykorzystania odpadów

Prognoza ilości powstania odpadów z produkcji i możliwości ich wykorzystania
Remin Łukasz

Wybór obiektu badań, jego charakterystyka pod kątem zużycia energii i bezpieczeństwa użytkowania

Wpływ stosowania piecyków i kotłów gazowych na środowisko przyrodnicze wraz z uwarunkowaniami w świetle przepisów prawa

Analiza alternatywnych źródeł energii, jako zamienników w odniesieniu do gazu ziemnego


Łapa Michał
Winczura Marcin

 1. Analiza pracy elementó układu technologicznego wydobycia kruszyw: urabianie, transport, przeróbka

 2. Ocena ilościowa wydajności każdego z elementów układu wraz ......

 3. Ocena prawidłowości dostosowania do siebie współpracujących elementów układu

Możdżeń Jarosław 1. Stan środowiska przyrodniczego w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych

 2. Ocena stanu zabezpieczeń składowiska przez wpływem składowanych odpadów na otoczenie

 3. Technologia składowania odpadów

 4. Wpływ składowiska na otoczenie w świetle przepisów prawa

Promotor Prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska

Studentka Aleksandra Wróbel

Wykorzystanie odpadów organicznych w technologii oczyszczania ścieków
 1. Wstęp

 2. Problematyka ścieków

 3. Wybrane metody oczyszczania ścieków

 4. Cel pracy

 5. Problematyka odpadów organicznych

 6. Wybór odpadów organicznych do procesu oczyszczania ścieków

 7. Wnioski i uwagi końcowe

 8. Literatura

Lange Andrzej 1. Uzasadnienie potrzeby wypłycenia wyrobiska poeksploatacyjnego odkrywek Bełchatów i Szczerców

 2. Koncepcja rozbiórki zwałowiska zewnętrznego o.Szczerców

 3. Sposób transportu i zwałowania wyrobiska poeksploatacyjnego mas nadkładu z rozbierkowego zwałowiska zewnętrznego o.Szczerców

 4. Rekultywacja terenów po zlikwidowanym zwałowisku zewnętrznym o.Szczerców

 5. Szacunek kosztów rozbiórki zwałowiska i ich udziału w koszcie likwidacji o.Szczerców.

Krawczyk Katarzyna 1. Charakterystyka sposobów eksploatacji kruszyw naturalnych

 2. Czynniki determinujące wodny kierunek zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych

 3. Podstawy i wymogi formalno-prawne dla rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych

 4. Opracowanie schematu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych

 5. Wnioski, postulaty

Knapik Mariusz

Struktura organizacyjno – produkcyjna ZGH w Bukownie

Analiza wstępna oddziaływań poszczególnych zakładów na segmenty środowiska

Analiza szczegółowa oddziaływań zakładów górniczych na środowisko

Przedsięwzięcia eliminujące lub ograniczające ujemne oddziaływanie

Sposoby naprawy zmian w środowisku wywołanych działalnością górniczą.
Byczek Sławomir


 1. Analiza wraz z oceną obecnie stosowanego sposobu eksploatacji

 2. Określenie przyczyn (czynników) powodujących konieczność doskonalenia sposobu eksploatacji

 3. Koncepcja eksploatacji złoża w nawiązaniu do zaistniałych uwarunkowań i ograniczeń

 4. Ocena skutków proponowanych w koncepcji zmian sposobu eksploatacji

Jarosz Piotr 1. Analiza stanu zagospodarowania i eksploatacji złoża

 2. Ocena stosowanych technik wydobycia i przeróbki kopaliny

 3. Analiza i ocena kosztów wydobycia i przeróbki kopaliny

 4. Analiza struktury produkcji i cen produktów dla oceny efektywności prowadzonej działalności górniczej

 5. Propozycja zmian procesu techniczno – przeróbczego kopalni „Parkosz-Piaski”

Adam KędrońAnaliza zagospodarowania odpadów pogórniczych w KWK „Szczygłowice”

Ogólny opis miejsc wytwarzania odpadów w KWK „Szczygłowice”.

Charakterystyka jakościowa wytwarzanych odpadów.

Dotychczasowe sposoby zagospodarowania odpadów wytwarzanych w KWK „Szczygłowice”.

Analiza dotychczasowych sposobów zagospodarowania odpadów i propozycje ewentualnych zmian w tym zakresie.

Podsumowanie i wnioski.

Płoszaj Mariusz
Monitoring środowiska w sąsiedztwie Kopalni Melafiru „Rybnica Leśna”.
Charakterystyka warunków geologiczno-górniczych oraz otaczającego środowiska przyrodniczego, Kopalni Melafiru „Rybnica Leśna”.

Technologia eksploatacji melafiru ze złoża „Rybnica Leśna” i jej szkodliwe oddziaływania na otaczające środowisko.

Dotychczas stosowany zakres monitoringu środowiska i jego wyniki.

Propozycje ewentualnych zmian w zakresie monitoringu środowiska w sąsiedztwie Kopalni Melafiru „Rybnica Leśna”. 1. Podsumowanie i wnioski.

Gawron Krzysztof


Technika masowego urabiania złoża piaskowców kwarcytowych „Bukowa Góra” w warunkach licznych przerostów złożowych


 1. Warunki geologiczne zalegania złoża i właściwości kopaliny.

 2. Wymagania jakościowe dotyczące zbywanych asortymentów piaskowców kwarcytowych.

 3. Stosowana technologia wydobycia i przeróbki wydobywanej kopaliny.

 4. Propozycje zmian w sposobie urabiania złoża.

 5. Podsumowanie i wnioski.Kozioł Edyta

Mechaniczny załadunek materiałów wybuchowych sypkich i emulsyjnych do otworów strzałowych

Program pracy dyplomowej:

 1. Materiały wybuchowe sypkie i emulsyjne stosowane w górnictwie odkrywkowym.

 2. Mechaniczny załadunek MW do otworów strzałowych

 3. Oferta firm usługowych w zakresie wykonawstwa robót strzałowych dla górnictwa odkrywkowego

 4. Systemy SME i SSE – opis systemów, analiza praktycznych uwarunkowań decydujących o wyborze systemu.

 5. Wnioski końcowe.Serafin Marcin

Analiza możliwości zastosowania zapalników nieelektrycznych Nonel przy pracach inżynieryjnych i wyburzeniowych, w aspekcie poprawy bezpieczeństwa i nowych możliwości w porównaniu z dotychczas stosowanymi zapalnikami elektrycznymi

Program pracy dyplomowej:

 1. Systemy nieelektryczne – opis, rodzaje, zastosowanie, producenci.

 2. Zagrożenia przy odpalaniu materiałów wybuchowych w pracach inżynieryjnych i wyburzeniowych

 3. Analiza możliwości odpalania systemami nieelektrycznymi dużej liczby ładunków MW

 4. Analiza zastosowania systemu Nonel do prac wyburzeniowych na przykładzie chłodni kominowej

 5. Wnioski końcowe.
 1. Skupień Szymon IŚ,IV r Jaworzno

Opis i charakteryzacja procesów technologicznych prowadzonych w Kopalni „Szczakowa”.

Analiza węzłów technologicznych wpływających (oddziaływujących) na środowisko w rejonie kopalni.

Kierunki minimalizacji skutków negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski końcowe.

2. Wantrych Łukasz IŚ, IV r Jaworzno


Analiza warunków geologicznych i terenowych rejonu budowy wewnętrznych dróg technologicznych.

Dotychczasowe technologie umacniania skarp i budowy leśnych dróg gospodarczych.

Zabezpieczenia materiałów własnych na budowy leśnych dróg i umocnień skarp.

Omówienie sposobu wykorzystania materiału rodzimego dla budowy dróg i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych

ocena efektów wdrożenia nowych technologii dla budowy dróg leśnych i mocowania skarp.
3. Bloch Michał GG, IV r TOEZ


 1. Analiza warunków górniczo – geologicznych kopalni wapienia „Leszna Góra”

 2. Ocena możliwości zmian technologii urabiania robotami strzałowymi dla poprawy efektywności ich wykonywania.

 3. Propozycje i ocena efektów nowych sposobów urabiania złoża robotami strzałowmi w kopalni „Leszna Góra”.

 4. Uwagi i wnioski końcowe

4. Milka Jerzy GG, SUM II, TOEZ
 1. Analiza przepisów warunkujących uzyskanie zgody na likwidację obiektów budowlanych

 2. Akty prawne regulujące uprawnienia do likwidacji obiektów budowlanych robotami strzałowymi.

 3. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa przy likwidowaniu obiektów budowlanych.

 4. Utylizacja i zagospodarowanie odpadów najczęściej występujących przy likwidacji obiektów budowlanych

 5. Uwagi i wnioski końcowe

5. Pilch Adam GG, II SUM, TOEZ
 1. Analiza zagrożeń przy stosowaniu środków strzałowych w robotach strzałowych

 2. Omówienie stanu zagrożeń i możliwości technologicznych środków strzałowych z lat 50-tych XX wieku i obecnie używanych.

 3. Pokazanie głównych kierunków zmian możliwości technologicznych i polepszenia bezpieczeństwa w rozwoju środków strzałowych.

 4. Uwagi i wnioski końcowe.

6. Wiencek Piotr GG, II SUM, TOEZ
 1. Ocena możliwości technologicznych źródeł inicjowania zapalarkami elektrycznymi

 2. Obliczanie i analiza potrzebnej mocy zapalarek przy różnym sposobie wykonywania połączeń ZE.

 3. Analiza zagrożeń występujących przy inicjowaniu ładunku MW ZE, metody ich zwalczania.

 4. Techniczne możliwości inicjowania ładunków MW eliminujących niedogodności związane ze stosowaniem ZE.

 5. Uwagi i wnioski końcowe.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość