Zaproszenie do składania ofert na „Zorganizowanie transportu młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem na trasie Wysokie Mazowieckie – Scheibe – Alsbach oraz Scheibe – Alsbach – Wysokie MazowieckiePobieranie 16.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.38 Kb.L.dz 14/2014

Usługi hotelarsko-gastronomiczne dla podróżujących – wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem


Dotyczy projektu: 2013-1-PL-LEO01-38242 14.01.2014 Wysokie Mazowieckie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na „Zorganizowanie transportu młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem na trasie Wysokie Mazowieckie – Scheibe – Alsbach oraz Scheibe – Alsbach – Wysokie Mazowieckie.”, w ramach realizowanego projektu programu Leonardo da Vinci Usługi hotelarsko-gastronomiczne dla podróżujących – wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem ,którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
  1. Zamawiający:


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ST. STASZICA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM,

UL. JAGIELLOŃSKA 4, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE,

tel. 86 275 25 88, e-mail :zesp_szk_zaw@o2.pl.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie transportu uczestników w ramach projektu Usługi hotelarsko-gastronomiczne dla podróżujących – wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem. Transport 12 uczestników w wieku 17-19 lat oraz 1 opiekuna na trasie j/w oraz droga powrotna.
3. Termin realizacji:

Wymagany : wyjazd 10 lutego 2014 r.

11 luty 2014r. wycieczka do Weimaru i Buchenwaldu

Wyjazd z Niemiec 11 marca 2014r. ok.22 00


4. Zakres zamówienia:


  • transport Wysokie Mazowieckie – Scheibe – Alsbach – 10 lutego 2014 r.

  • transport młodzieży do Weimaru i Buchenwaldu ok.250 km

  • transport Scheibe – Alsbach – Wysokie Mazowieckie – 11 marca 2014 r.

  • Nie opłacamy noclegów i wyżywienia kierowców


5. Kryterium wyboru oferty
1. Cena – 100 %
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zaproszenia- załącznik nr 1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie netto, brutto, podatek VAT, podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Cena ma uwzględniać koszty dojazdu do siedziby, opłaty, itp.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin składania ofert: do dnia 20.01.2014 r. do godziny 14.00.

Oferty prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica,

ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

e-mail:zesp_szk_zaw@o2.pl

od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 15.00.


7. Zapytania o przedmiot zamówienia

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik sekretariatu szkoły tel. (86) 275-25-88.8. Załączniki:

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 1

…………………….., dnia……………..Formularz oferty

na „Zorganizowanie transportu młodzieży Zespółu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem na trasie Wysokie Mazowieckie – Scheibe – Alsbach oraz Scheibe – Alsbach – Wysokie Mazowieckie.”, w ramach realizowanego projektu programu Leonardo da Vinci Usługi hotelarsko-gastronomiczne dla podróżujących – wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem .

Ja/ My niżej podpisany/i

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/nazwa i adres wykonawcy/

numer telefonu .........................................., e-mail .....................................................................,

NIP ...............................................................................................................................................


Oświadczam/y, że oferuje/my przedmiot zamówienia za następującą cenę:
Cena oferty netto wynosi ................................................................ złotych

(słownie zł.: ..................................................................................................................................................),

podatek VAT w wysokości .......% .................. złotych

(słownie zł: ………………………………………………………………………………)


Wartość oferty brutto wynosi ................................................................ złotych

(słownie zł.: ..................................................................................................................................................),
  1. Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  2. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty i złożonej ofercie.

  3. Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Oświadczam/y, że posiadam/y wymagane kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług transportowych międzynarodowych.

  5. Oświadczam/y, że zaoferowane ceny brutto pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.

…………………………………………….Podpis uprawnionego przedstawiciela©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy