Strona główna

Zapytanie ofertowe na sukcesywny zakup artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarłowie


Pobieranie 10.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.23 Kb.
Zapytanie ofertowe

na sukcesywny zakup artykułów chemicznych i środków czystości

na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarłowie

W związku z potrzebą zaopatrzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarłowie w artykuły zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2015 r.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

I. Zamawiający:

Gminna Biblioteka Publiczna Tarłów

ul. Kleparz 1

27-515 Tarłów

tel.(15) 83-85-030

NIP: 863-14-66-344

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarłowie w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.      Artykuły chemiczne i środki czystości dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy w terminie do 7 dni od przyjęcia zamówienia.

2.      Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy artykułów do Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarłowie.

3.      W ramach zamówienia zostanie wybrany Dostawca, który złoży najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę cenową.

4.      Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.      Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6.      Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

7. Gminna Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu środków czystość określonego w załączniku, który  stanowi orientacyjne zestawienie rodzaju zamawianych artykułów.

8.  Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, do 22 lipca 2015r.

9.  Gminna Biblioteka Publiczna zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

IV. Miejsce i termin złożenia ofert


 1. Ofertę cenową (załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) należy złożyć do dnia 22.07.2015 r. do godz. 10.00, w Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Kleparz 1; 27-515 Tarłów. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia: „Oferta na zakup artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarłowie”.

 2. Dopuszcza się następujące formy wysyłania zapytań ofertowych:
   
  1.faksem
  2.listem poleconym
  3.pocztą kurierską
  4.drogą elektroniczną
  5. bezpośrednie złożenie u oferenta

2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej GBP- Gminnej Biblioteki Publicznej (http://www.gbptarlow.naszabiblioteka.com ), zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Aleksandra Szklarz-Główka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej tel. (15) 83-85-030p.o.Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Szklarz-Główka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość