Strona główna

Zapytanie ofertowe (usługa cateringowa podczas seminarium „Planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego”) I zamawiajacy


Pobieranie 34.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.75 Kb.

             

Gdańsk, dn. 10 grudzień 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(usługa cateringowa podczas seminarium „Planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego”)

I ZAMAWIAJACY

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Aleja gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

NIP 957-07-32-325


II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków


Przedmiotem zamówienia jest organizacja cateringu podczas seminarium „Planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego”.

Data seminarium: 17 grudnia 2015r.

Miejsce seminarium: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 14

Planowana liczba uczestników: 50 osób


III SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zapewni catering uczestnikom seminarium:

a) w trakcie rejestracji przed rozpoczęciem seminarium, w godzinach 9:30-10:00,

b) podczas przerwy na lunch w trakcie seminarium, w godzinach 12:45-13:15;

Forma cateringu to otwarty bufet samoobsługowy w ramach stołu szwedzkiego.

2. W ramach usługi cateringu Wykonawca przed rozpoczęciem seminarium zapewni:

- kawa, herbata – bez ograniczeń,

- cukier, śmietanka/mleczko do kawy,

- ciastka coctailowe w papilotach – nie mniej niż 2 szt. na osobę;

3. W ramach usługi cateringu Wykonawca w trakcie seminarium zapewni:

a) napoje:

- woda mineralna niegazowana z cytryną – bez ograniczeń,

b) dania gorące w podgrzewaczach:

- zupa kremowa np. porowo-ziemniaczana

- drugie danie z dwóch dań do wyboru np. roladki, sznycelki drobiowe, ziemniaki, ryż, surówki, warzywa na parze

4. Proponowane menu Wykonawca dołączy do formularza ofertowego. Menu musi zawierać wykaz wszystkich proponowanych napojów i dań (nazwy i/lub opisy umożliwiające jednoznaczną identyfikację) z podaniem ich ilości. Brak dołączonego menu lub niezgodność menu z wymaganiami Zamawiającego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca zapewni:

a) zastawę stołową ceramiczną, przy czym:

- do napojów gorących należy zapewnić filiżanki ceramiczne (porcelana, fajans itp.),

- do napojów zimnych należy zapewnić szklanki,

- talerze powinny być ceramiczne (porcelana, fajans itp.),

- sztućce powinny być metalowe,

b) dodatkowe wyposażenie, takie jak:

- obrusy/serwety na stoły,

- serwetki dla uczestników konferencji,

c) inne elementy, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi ;

6. Wykonawca ustali szczegóły dotyczące organizacji cateringu (możliwość dojazdu i wniesienia produktów i naczyń, dostępność do pomieszczenia przeznaczonego na posiłek itp.) bezpośrednio
z kierownikiem gospodarczym Centrum Edukacji Nauczycieli.
IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 12/2014 z dnia 13 maja 2014r. Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – termin realizacji seminarium: 17 grudnia 2015 rok.VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. Zamawiający dokona weryfikacji ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami, o których mowa w części III.

2. Zamawiający odrzuci jako niespełniające wymogów formalnych oferty, które nie będą zgodne
z wymaganiami, o których mowa w części III, a w szczególności oferty, które:

a) nie będą zawierały dołączonej propozycji menu,

b) będą zawierały propozycje menu niespełniającą wymogów, o których mowa w części III pod względem ilości/lub asortymentu napojów i/lub dań gorących,

3. Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

4. Cenę należy podać w PLN, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

5. Wykonawca określi cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.VII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączyć menu proponowane przez Wykonawcę.


Ofertę należy złożyć do dnia 14 grudnia 2015 roku do godz. 12.00, osobiście w siedzibie Zamawiającego (Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, p. 210 sekretariat), przesłać drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres dariusz.urbanek@cen.gda.pl. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII INNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14 w Gdańsku, pokój 219A,

- osoba do kontaktu: Dariusz Urbanek, tel. (58) 340 41 04, e-mail: dariusz.urbanek@cen.gda.pl.


Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia bez wyboru oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
IX ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

Z up. Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli

Ewa Furche - WicedyrektorZałącznik nr 1 Formularz ofertowy

……………………………………………………

(Pieczęć Oferenta)

Centrum Edukacji Nauczycieli

Al. gen. J. Hallera 14

80- 401 Gdańsk


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 2 listopada 2015 roku dotyczące usługi cateringu podczas konferencji IV Forum Pomorskiej Edukacji:


Dane Wykonawcy

1. Nazwa wykonawcy/ firmy składającej ofertę …………………………………………………………………………..

2. Adres firmy………………………………………………………………………………………………………………………………

3. NIP …………………………………………………………. REGON …………………………………………………………………

4. Telefon……………………………………………………. Fax ……………………………………………………………………….

5. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………


Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu za:


Cenę brutto łącznie za całość zamówienia: …………………………..…………PLN, w tym VAT ………………..PLN Słownie:…………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………….
Oświadczenia

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.


Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
………………………………………… …………………………………….…

(Miejscowość, data) (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość