Strona główna

Zapytanie ofertowe


Pobieranie 45.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar45.44 Kb.

Wrocław, dnia 2015-05-13

Nr sprawy: 01/05/2015/317/KS

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na dostawę książek na kierunek Turystyka i Rekreacja na specjalność: Hotelarstwo, Obsługa Ruchu Turystycznego, Turystyka Międzynarodowa, Turystyka Aktywna w ramach projektu „Studenci Wyższej Szkoły Bankowej najlepiej wyspecjalizowaną kadrą branży turystycznej” nr UDA-PKOL.04.01.01-00-317/10. 1. Przedmiot zamówienia: książki na kierunek Turystyka i Rekreacja (szczegółowe wymagania - załącznik nr 1).

 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4 Drukowane książki

 3. Kryteria wyboru ofert:

- najniższa cena (brutto) – 100%kryterium

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą tylko części pozycji (tytułów) wymienionych w formularzu zapytania, z zachowaniem podanej ilości egzemplarzy danego tytułu. W takim wypadku wybór Wykonawcy będzie dokonywany odrębnie dla każdej pozycji (tytułu) w oparciu o jedno kryterium oceny / wyboru (100% cena); w każdym przypadku Wykonawca pokrywa koszty przesyłki (niezależnie od ilości przesyłanych egzemplarzy).

W przypadku, gdy najniższą cenę zawierać będą przynajmniej dwie oferty, Zamawiający zaproponuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty, możliwość złożenia ofert dodatkowych w terminie dwóch dni. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż oferta pierwotna.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać faxem na nr (71) 722 34 21 lub mailem (scan) na adres bartlomiej.piskor@wsb.wroclaw.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A pokój nr 006, 007, do

01.06.2015 r., do godziny 14.00. W przypadku wysłania oferty faxem lub mailem proszę niezwłocznie oryginał oferty wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

W razie konieczności Wykonawcy mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od 13.05.2015 do 01.06.2015 (ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A, pokój 006, 007). 1. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu 01.06.2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 1. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 02.06.2015 r.

 2. Informacje dodatkowe: W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów.

 3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Bartłomiej Piskor, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A, pokój nr 006, 007, tel. (71) 356 16 40 fax. (71) 722 34 21, e-mail: bartlomiej.piskor@wsb.wroclaw.plZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 01/05/2015/317/KSŚwiadczenie:

Dostawa książek na kierunek Turystyka i Rekreacja

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4 Drukowane książki
Zleceniodawca:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

REGON 931893307

NIP 894-24-50-411 1. Warunki, które ma spełniać złożona oferta:
  Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionych książek:

Lp.

Tytuł

Ilość

1.

Tourism Management; Stephen J. Page; 5th edition (paperback); Routledge, 2014

3

2.

Strategic Management for tourism, hospitality and events; Nigel Evans; 2nd edition (paperback); Routledge, 2014

3

3.

Travel industry economies: a guide for financial analysis; Harold L. Vogel; 2nd edition; Cambrige Univeristy Press, 2013

3

4.

The Wiley Blackwell Companion to Tourism; Alan A. Lew (editor); Wiley-Blackwell, 2014

3

5.

Marketing for hospitality and tourism: Pearson new international edition; Philip Kotler, John Bowen, James Makens; 6th editio (paperback); Pearson, 2013

3

6.

The Business of Sport Management; John Beech, Simon Chadwick; 2ed edition (paperback); Pearson, 2013

3

Sposób płatności za dostawę książek: przelew – 30 dni od daty wystawienia faktury.

Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin dostawy książek: do dnia 30.06.2015 r.

Cena ma obejmować transport książek na koszt Wykonawcy do budynku A Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 01/05/2015/317/KS


FORMULARZ OFERTY


 1. Dane oferenta:

Nazwa:

Adres siedziby:NIP:

REGON:


Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, jakim jest dostawa książek na kierunek Turystyka i Rekreacja

L.P.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena łączna brutto

1.

Tourism Management; Stephen J. Page; 5th edition (paperback); Routledge, 2014


32.

Strategic Management for tourism, hospitality and events; Nigel Evans; 2nd edition (paperback); Routledge, 2014

33.

Travel industry economies: a guide for financial analysis; Harold L. Vogel; 2nd edition; Cambrige Univeristy Press, 2013

34.

The Wiley Blackwell Companion to Tourism; Alan A. Lew (editor); Wiley-Blackwell, 2014

35.

Marketing for hospitality and tourism: Pearson new international editio; Philip Kotler, John Bowen, James Makens; 6th edition (paperback); Pearson, 2013

36.

The Business of Sport Management; John Beech, Simon Chadwick; 2ed edition (paperback); Pearson, 2013

3
Suma:

Cena łączna brutto z transportem:……….

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Oświadczam, że nie jestem powiązany ze Zleceniodawcą kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającej w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika ;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa: w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

…….......……...., dn. ………… ..........................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionejProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość