Strona główna

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności


Pobieranie 82.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar82.75 Kb.
ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 1. Zamawiający:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Al. Grunwaldzka 5

80-236 Gdańsk

biuro@fundacjarc.org.pl


Osoby do kontaktów:

Aleksandra Leja – Kierownik projektuAleksandra.leja@fundacjarc.org.pl

Tel: 58 344 40 39
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa i kod CPV: 74422000-3 usługi w zakresie promocji


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług promocyjnych (wizualizacja i materiały – szczegółowy zakres na stronie 5 - 7 zapytania) ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie do 30.09.2014 r. Usługa promocyjna będzie obejmowała wykonanie wizualizacji oraz materiałów na rzecz odbiorców projektu (zgodnych ze zgłoszonymi przez odbiorców potrzebami), tj. kompleksowe prowadzenie usług dla 12 podmiotów z terenu
woj. pomorskiego m.in. w zakresie:

 • Rozeznanie potrzeb każdej NGO w zakresie promocji

 • Przygotowanie projektów materiałów, oznaczonych zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • konsultacje projektów z odbiorcami oraz wprowadzanie ewentualnych zmian
  w projektach

 • Wykonanie materiałów i jeżeli to konieczne dostarczenie materiałów do odbiorcy

Do obowiązków wykonawcy usługi promocyjnej będzie również należało wypełnianie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektu.


W ramach usługi Wykonawca zapewni też stały kontakt z klientem (mailowy, telefoniczny bądź osobisty)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym każda część jest równoznaczna z obszarem odpowiadającym zasięgom Centrów Organizacji Pozarządowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w których część odpowiada obszarowi działalności danego COP.
I część (dla COPu Gdańsk): prowadzenie usług w zakresie promocji, zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, dla 4 organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatów:

- m. Gdańsk

- m. Gdynia

- m. Sopot

- pucki

- wejherowski


II część (dla COPu Pruszcz Gdański): prowadzenie usług w zakresie promocji, zgodnie
z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, dla 4 organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatów:

- gdański

- nowodworski

- starogardzki

- tczewski
III część (dla COPu Kwidzyn): prowadzenie usług w zakresie promocji, zgodnie
z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, dla 4 organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatów:

- kwidzyński

- sztumski

- malborski
 1. Kryteria oceny ofert/y:

Kryteria dostępu: • Udokumentowanie min. 2-letniego doświadczenia w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (lub równoznacznym) – portfolio firmy/CV

 • Przedłożenie min. 2 rekomendacji od różnych podmiotów, dotyczących przedmiotu zamówienia.

Kryteria wyboru: • Cena 70%

 • Doświadczenie przedstawione przez oferenta 30%

Wygrywa wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 1. Warunki i termin składania ofert:

Oferty należy składać wyłączenie w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (strony 4 – 7 zapytania ofertowego) na adres: aleksandra.leja@fundacjarc.org.pl
do dnia 7 marca 2014r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 1. Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012.:

„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:


  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

OFERTA
Dane wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy oraz dane kontaktowe):


Oświadczenie
Oświadczam, iż:

  1. nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych;

  2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami:

- wchodzącymi w skład zarządu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,

- upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

- wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy dot. niniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

__________________________________podpis osoby upoważnionej

Obszar I


LP

Elementy zamówienia

ŁĄCZNA CENA BRUTTO za odpowiednią liczbę sztuk lub wymiarów

1

Wykonanie strony internetowej (podstawowa funkcjonalność, oparta na popularnych programach
np. Wordpress, Joomla) + roczny hosting
2

Zaprojektowanie i wykonanie wizytówek jednostronnych, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


3

Zaprojektowanie i wykonanie plakatów
- format A3, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


4

Zaprojektowanie i wykonanie roll-upa – pełny kolor, kaseta aluminiowa z dwiema nogami, torba transportowa (wymiary roll up - 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm)


5

Zaprojektowanie i wykonanie banera – pełny kolor
(wymiary 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm)


6

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek –
wymiar A5 pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


7

Zaprojektowanie i wykonanie teczek -
format A4 z gumką, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


8

Zaprojektowanie i wykonanie pieczątki – prostokątnej (wymiary 47x18 mm, 59x23 mm, 69x30 mm)


9

Zaprojektowanie i wykonanie przypinek – okrągłe, średnica 25 mm, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


10

Zaprojektowanie i wykonanie notesów A5
(100, 500, 1000 sztuk)


11

Zaprojektowanie i wykonanie smyczy –pojedyncze, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


12

Zaprojektowanie i wykonanie toreb bawełnianych – kolorowych z nadrukiem
(50, 100, 500 sztuk)


13

Zaprojektowanie i wykonanie czapek z daszkiem – kolorowych z nadrukiem
(20, 50, 100 sztuk)


14

Zaprojektowanie i wykonanie koszulek – kolorowych z nadrukiem (20, 50, 100 sztuk)


15

Zaprojektowanie i wykonanie kubków – białe z nadrukeim
(20,50,100 sztuk)Obszar II


LP

Elementy zamówienia

ŁĄCZNA CENA BRUTTO za odpowiednią liczbę sztuk lub wymiarów

1

Wykonanie strony internetowej (podstawowa funkcjonalność, oparta na popularnych programach
np. Wordpress, Joomla) + roczny hosting
2

Zaprojektowanie i wykonanie wizytówek jednostronnych, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


3

Zaprojektowanie i wykonanie plakatów
- format A3, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


4

Zaprojektowanie i wykonanie roll-upa – pełny kolor, kaseta aluminiowa z dwiema nogami, torba transportowa (wymiary roll up - 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm)


5

Zaprojektowanie i wykonanie banera – pełny kolor
(wymiary 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm)


6

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek –
wymiar A5 pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


7

Zaprojektowanie i wykonanie teczek -
format A4 z gumką, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


8

Zaprojektowanie i wykonanie pieczątki – prostokątnej (wymiary 47x18 mm, 59x23 mm, 69x30 mm)


9

Zaprojektowanie i wykonanie przypinek – okrągłe, średnica 25 mm, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


10

Zaprojektowanie i wykonanie notesów A5
(100, 500, 1000 sztuk)


11

Zaprojektowanie i wykonanie smyczy –pojedyncze, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


12

Zaprojektowanie i wykonanie toreb bawełnianych – kolorowych z nadrukiem
(50, 100, 500 sztuk)


13

Zaprojektowanie i wykonanie czapek z daszkiem – kolorowych z nadrukiem
(20, 50, 100 sztuk)


14

Zaprojektowanie i wykonanie koszulek – kolorowych z nadrukiem (20, 50, 100 sztuk)


15

Zaprojektowanie i wykonanie kubków – białe z nadrukeim
(20,50,100 sztuk)Obszar III


LP

Elementy zamówienia

ŁĄCZNA CENA BRUTTO za odpowiednią liczbę sztuk lub wymiarów

1

Wykonanie strony internetowej (podstawowa funkcjonalność, oparta na popularnych programach
np. Wordpress, Joomla) + roczny hosting
2

Zaprojektowanie i wykonanie wizytówek jednostronnych, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


3

Zaprojektowanie i wykonanie plakatów
- format A3, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


4

Zaprojektowanie i wykonanie roll-upa – pełny kolor, kaseta aluminiowa z dwiema nogami, torba transportowa (wymiary roll up - 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm)


5

Zaprojektowanie i wykonanie banera – pełny kolor
(wymiary 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm)


6

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek –
wymiar A5 pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


7

Zaprojektowanie i wykonanie teczek -
format A4 z gumką, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


8

Zaprojektowanie i wykonanie pieczątki – prostokątnej (wymiary 47x18 mm, 59x23 mm, 69x30 mm)


9

Zaprojektowanie i wykonanie przypinek – okrągłe, średnica 25 mm, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


10

Zaprojektowanie i wykonanie notesów A5
(100, 500, 1000 sztuk)


11

Zaprojektowanie i wykonanie smyczy –pojedyncze, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


12

Zaprojektowanie i wykonanie toreb bawełnianych – kolorowych z nadrukiem
(50, 100, 500 sztuk)


13

Zaprojektowanie i wykonanie czapek z daszkiem – kolorowych z nadrukiem
(20, 50, 100 sztuk)


14

Zaprojektowanie i wykonanie koszulek – kolorowych z nadrukiem (20, 50, 100 sztuk)


15

Zaprojektowanie i wykonanie kubków – białe z nadrukeim
(20,50,100 sztuk)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość