Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjnościPobieranie 82.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar82.75 Kb.
ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 1. Zamawiający:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Al. Grunwaldzka 5

80-236 Gdańsk

biuro@fundacjarc.org.pl


Osoby do kontaktów:

Aleksandra Leja – Kierownik projektuAleksandra.leja@fundacjarc.org.pl

Tel: 58 344 40 39
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa i kod CPV: 74422000-3 usługi w zakresie promocji


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług promocyjnych (wizualizacja i materiały – szczegółowy zakres na stronie 5 - 7 zapytania) ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie do 30.09.2014 r. Usługa promocyjna będzie obejmowała wykonanie wizualizacji oraz materiałów na rzecz odbiorców projektu (zgodnych ze zgłoszonymi przez odbiorców potrzebami), tj. kompleksowe prowadzenie usług dla 12 podmiotów z terenu
woj. pomorskiego m.in. w zakresie:

 • Rozeznanie potrzeb każdej NGO w zakresie promocji

 • Przygotowanie projektów materiałów, oznaczonych zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • konsultacje projektów z odbiorcami oraz wprowadzanie ewentualnych zmian
  w projektach

 • Wykonanie materiałów i jeżeli to konieczne dostarczenie materiałów do odbiorcy

Do obowiązków wykonawcy usługi promocyjnej będzie również należało wypełnianie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektu.


W ramach usługi Wykonawca zapewni też stały kontakt z klientem (mailowy, telefoniczny bądź osobisty)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym każda część jest równoznaczna z obszarem odpowiadającym zasięgom Centrów Organizacji Pozarządowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w których część odpowiada obszarowi działalności danego COP.
I część (dla COPu Gdańsk): prowadzenie usług w zakresie promocji, zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, dla 4 organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatów:

- m. Gdańsk

- m. Gdynia

- m. Sopot

- pucki

- wejherowski


II część (dla COPu Pruszcz Gdański): prowadzenie usług w zakresie promocji, zgodnie
z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, dla 4 organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatów:

- gdański

- nowodworski

- starogardzki

- tczewski
III część (dla COPu Kwidzyn): prowadzenie usług w zakresie promocji, zgodnie
z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, dla 4 organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatów:

- kwidzyński

- sztumski

- malborski
 1. Kryteria oceny ofert/y:

Kryteria dostępu: • Udokumentowanie min. 2-letniego doświadczenia w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (lub równoznacznym) – portfolio firmy/CV

 • Przedłożenie min. 2 rekomendacji od różnych podmiotów, dotyczących przedmiotu zamówienia.

Kryteria wyboru: • Cena 70%

 • Doświadczenie przedstawione przez oferenta 30%

Wygrywa wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 1. Warunki i termin składania ofert:

Oferty należy składać wyłączenie w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (strony 4 – 7 zapytania ofertowego) na adres: aleksandra.leja@fundacjarc.org.pl
do dnia 7 marca 2014r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 1. Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012.:

„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:


  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

OFERTA
Dane wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy oraz dane kontaktowe):


Oświadczenie
Oświadczam, iż:

  1. nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych;

  2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami:

- wchodzącymi w skład zarządu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,

- upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

- wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy dot. niniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

__________________________________podpis osoby upoważnionej

Obszar I


LP

Elementy zamówienia

ŁĄCZNA CENA BRUTTO za odpowiednią liczbę sztuk lub wymiarów

1

Wykonanie strony internetowej (podstawowa funkcjonalność, oparta na popularnych programach
np. Wordpress, Joomla) + roczny hosting
2

Zaprojektowanie i wykonanie wizytówek jednostronnych, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


3

Zaprojektowanie i wykonanie plakatów
- format A3, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


4

Zaprojektowanie i wykonanie roll-upa – pełny kolor, kaseta aluminiowa z dwiema nogami, torba transportowa (wymiary roll up - 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm)


5

Zaprojektowanie i wykonanie banera – pełny kolor
(wymiary 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm)


6

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek –
wymiar A5 pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


7

Zaprojektowanie i wykonanie teczek -
format A4 z gumką, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


8

Zaprojektowanie i wykonanie pieczątki – prostokątnej (wymiary 47x18 mm, 59x23 mm, 69x30 mm)


9

Zaprojektowanie i wykonanie przypinek – okrągłe, średnica 25 mm, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


10

Zaprojektowanie i wykonanie notesów A5
(100, 500, 1000 sztuk)


11

Zaprojektowanie i wykonanie smyczy –pojedyncze, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


12

Zaprojektowanie i wykonanie toreb bawełnianych – kolorowych z nadrukiem
(50, 100, 500 sztuk)


13

Zaprojektowanie i wykonanie czapek z daszkiem – kolorowych z nadrukiem
(20, 50, 100 sztuk)


14

Zaprojektowanie i wykonanie koszulek – kolorowych z nadrukiem (20, 50, 100 sztuk)


15

Zaprojektowanie i wykonanie kubków – białe z nadrukeim
(20,50,100 sztuk)Obszar II


LP

Elementy zamówienia

ŁĄCZNA CENA BRUTTO za odpowiednią liczbę sztuk lub wymiarów

1

Wykonanie strony internetowej (podstawowa funkcjonalność, oparta na popularnych programach
np. Wordpress, Joomla) + roczny hosting
2

Zaprojektowanie i wykonanie wizytówek jednostronnych, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


3

Zaprojektowanie i wykonanie plakatów
- format A3, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


4

Zaprojektowanie i wykonanie roll-upa – pełny kolor, kaseta aluminiowa z dwiema nogami, torba transportowa (wymiary roll up - 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm)


5

Zaprojektowanie i wykonanie banera – pełny kolor
(wymiary 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm)


6

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek –
wymiar A5 pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


7

Zaprojektowanie i wykonanie teczek -
format A4 z gumką, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


8

Zaprojektowanie i wykonanie pieczątki – prostokątnej (wymiary 47x18 mm, 59x23 mm, 69x30 mm)


9

Zaprojektowanie i wykonanie przypinek – okrągłe, średnica 25 mm, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


10

Zaprojektowanie i wykonanie notesów A5
(100, 500, 1000 sztuk)


11

Zaprojektowanie i wykonanie smyczy –pojedyncze, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


12

Zaprojektowanie i wykonanie toreb bawełnianych – kolorowych z nadrukiem
(50, 100, 500 sztuk)


13

Zaprojektowanie i wykonanie czapek z daszkiem – kolorowych z nadrukiem
(20, 50, 100 sztuk)


14

Zaprojektowanie i wykonanie koszulek – kolorowych z nadrukiem (20, 50, 100 sztuk)


15

Zaprojektowanie i wykonanie kubków – białe z nadrukeim
(20,50,100 sztuk)Obszar III


LP

Elementy zamówienia

ŁĄCZNA CENA BRUTTO za odpowiednią liczbę sztuk lub wymiarów

1

Wykonanie strony internetowej (podstawowa funkcjonalność, oparta na popularnych programach
np. Wordpress, Joomla) + roczny hosting
2

Zaprojektowanie i wykonanie wizytówek jednostronnych, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


3

Zaprojektowanie i wykonanie plakatów
- format A3, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


4

Zaprojektowanie i wykonanie roll-upa – pełny kolor, kaseta aluminiowa z dwiema nogami, torba transportowa (wymiary roll up - 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm)


5

Zaprojektowanie i wykonanie banera – pełny kolor
(wymiary 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm)


6

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek –
wymiar A5 pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


7

Zaprojektowanie i wykonanie teczek -
format A4 z gumką, pełny kolor (100, 500, 1000 sztuk)


8

Zaprojektowanie i wykonanie pieczątki – prostokątnej (wymiary 47x18 mm, 59x23 mm, 69x30 mm)


9

Zaprojektowanie i wykonanie przypinek – okrągłe, średnica 25 mm, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


10

Zaprojektowanie i wykonanie notesów A5
(100, 500, 1000 sztuk)


11

Zaprojektowanie i wykonanie smyczy –pojedyncze, pełny kolor
(100, 500, 1000 sztuk)


12

Zaprojektowanie i wykonanie toreb bawełnianych – kolorowych z nadrukiem
(50, 100, 500 sztuk)


13

Zaprojektowanie i wykonanie czapek z daszkiem – kolorowych z nadrukiem
(20, 50, 100 sztuk)


14

Zaprojektowanie i wykonanie koszulek – kolorowych z nadrukiem (20, 50, 100 sztuk)


15

Zaprojektowanie i wykonanie kubków – białe z nadrukeim
(20,50,100 sztuk)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
2014 -> Spis obrazów z ogrodu akryl na płÓtnie 130X120
2014 -> Skład Apostolski
2014 -> Wykaz przedsiębiorstw i jednostek zlikwidowanych, których dokumentacja jest przechowywana w zasobie archiwalnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i jego delegaturach w Krośnie
2014 -> Prezes Sadu Rejonowego w
2014 -> One Coat® 0 Aktywator
2014 -> Na podstawie art. 38 ust 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o udzieleniu wyjaśnień do siwz
2014 -> Aktywność ruchowa jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży
2014 -> Zaburzenia aktywności jako podstawowy czynnik charakterystyczny dla dziecka autystycznego. Przejawy zaburzeń aktywności występujące u dzieci autystycznych wg O. S nikolskiej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy