Strona główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl regon 650945384, nip 795-21-01-232


Pobieranie 70.38 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar70.38 Kb.


Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu,

Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

REGON 650945384, NIP 795-21-01-232
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „wykonanie zadania pn. likwidacja przełomów na drogach powiatowych powiatu przemyskiego - zadania nr 1 – 2 ”(znak sprawy ZDP.343 - / 2010 )
Rozdział 1 – Informacje o Zamawiającym

1. Adres internetowy (URL): www.zdpp.pl

2. Adres poczty elektronicznej: zdpprzemysl@op.pl

3. Numer telefonu: (016) 675-00-25

4. Numer faksu: (016) 675-00-22

5. Dni i godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt. 7:30 – 15.30, wt. 8.00 – 16.00


Rozdział 2 – Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą „ w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy .

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zm.).

2.2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ).

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Rozdział 3 – Przedmiot zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. likwidacja przełomów na drogach powiatowych powiatu przemyskiego

- zadanie nr 1 likwidacja przełomów na drogach powiatowych Nr 2100R Maćkowice-Trójczyce, Nr 2109R Niziny-Walawa, Nr 2110R Orły-Małkowice-Walawa, Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje, Nr 2102R Maćkowice-Kuńkowce, Nr 2104R Batycze przez wieś, Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica, Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice, Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica

- zadanie nr 2 likwidacja przełomów na drogach powiatowych Nr 2096R Grochowce-Witoszyńce, Nr 2092R Aksmanice-Nowosiółki Dydyńskie, Nr 2084R Olszany-Krzeczkowa, Nr 2078R Bircza-Huwniki-Granica Państwa
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 45.00.00.00-7 - roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości wykonania robót na okres 12 miesięcy.

Uwaga:


  1. Zaleca się, aby Wykonawca przed opracowaniem oferty dokonał na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

  2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.Rozdział 4 – Oferty częściowe ( Liczba części : 2 )

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( na wybrane zadanie ).

Część I – zadanie nr 1 likwidacja przełomów na drogach powiatowych Nr 2100R Maćkowice-Trójczyce, Nr 2109R Niziny-Walawa, Nr 2110R Orły-Małkowice-Walawa, Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje, Nr 2102R Maćkowice-Kuńkowce, Nr 2104R Batycze przez wieś, Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica, Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice, Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica

Część II - zadanie nr 2 likwidacja przełomów na drogach powiatowych Nr 2096R Grochowce-Witoszyńce, Nr 2092R Aksmanice-Nowosiółki Dydyńskie, Nr 2084R Olszany-Krzeczkowa, Nr 2078R Bircza-Huwniki-Granica Państwa

Rozdział 5 – Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, polegających na oferowaniu odmiennego sposobu realizacji zamówienia niż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział 6 – Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Rozdział 7 – Podwykonawcy

W przypadku powierzenia części przedmiotowego zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie – części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Rozdział 8 – Wymagania stawiane wykonawcy

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki określone

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Rozdział 9 – Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia : do 26.06.2010 r.


Rozdział 10 - Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 11 niniejszej specyfikacji, na zasadzie "spełnia" lub "nie spełnia" wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z ww. warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
Rozdział 11 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenia : 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( z wykorzystaniem wzoru – stanowiącego załącznik do SIWZ )

2. Dokumenty : 2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku składania oferty przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy - składających ofertę wspólnie - wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);

2.2 Aktualne zaświadczenia :

2.2.1. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2.2.2. właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;(w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy - składających ofertę wspólnie - wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę);

2.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2.4. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

2.5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia

2.6. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji , wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (np. własność, użyczenie, dzierżawa, leasing)

Wykonawca musi posiadać sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonania przedmiotowego zamówienia : – szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące – min. 1 szt., układarka do układania mas mineralno-asfaltowych – min. 1 szt., walce stalowe : lekki, średni, ciężki – min. po 1 szt., walce ogumione – min. 1 szt. samochody samowyładowcze z przykryciem – o ładowności 5 – 10 ton – min. 4 szt. Wykonawca musi dysponować dostępem do wytwórni ( otaczarki ) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, o minimalnej wydajności 50 ton/1 h, koparko-ładowarka – min. 1 szt.

2.7. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2.8. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy ( tj. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , a w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1, 2.1., 2.2.. W przypadku polegania na zdolnościach finansowych innego podmiotu należy również przedłożyć informację - dotyczącą tych podmiotów.

Rozdział 12 - Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów

1. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1.1 Ofertę należy sporządzić według wzoru Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.2 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji . Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Załączniki .

1.3 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

1.4 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez ustanowionego pełnomocnika, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do składania oferty (pełnomocnictwo).

1.5 Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, w szczególności załączniki muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane zawarte w tych wzorach. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna.

1.6 Żądane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę "za zgodność z oryginałem". Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz

w przypadku podmiotów , o których mowa w pkt. 2.8 Rozdz. 11 niniejszej specyfikacji – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub te podmioty.

1.7 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

1.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

1.9 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nieprawdziwych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. jako konsorcjum, spółka cywilna. W takim przypadku ich oferta musi spełniać n/w wymagania :

2.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( lidera ) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty.

2.2 Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

2.3 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2.4 Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców,

2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka cywilna) składają dokumenty lub oświadczenia, z których treści wynikać będzie , że razem/łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

3.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

3.2 Dokumentami niejawnymi (zastrzeżonymi) składanymi w ofercie, mogą być tylko informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.

3.3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 wyżej wspomnianej ustawy rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

3.4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznaczeniem "tajemnica przedsiębiorstwa".

3.5 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.4. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.

5. Podmioty zagraniczne.

5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., 2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a) i c) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Rozdział 13 - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską).

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą faksową należy przesyłać pod numer podany w Rozdziale 1 punkt 4 niniejszej specyfikacji.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną należy przesyłać pod numer podany w Rozdziale 1 punkt 2 niniejszej specyfikacji.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w punkcie 2 uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, zaś oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnej drogą pocztową (w tym również za pomocą formy kurierskiej).

6. Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje w formie faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą.

7. W przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego podany w Rozdziale 1.

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

11.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną zmianę, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert, zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Rozdział 14 - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

p. Janusz HołyszkoDyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

p. Kazimierz Walczak -Starszy Inspektor Nadzoru tel. 16/ 675-00-25, fax 16/675-00-22

w sprawach procedury :p. Małgorzata Spryńska – Starszy Specjalista tel. 16/675-00-25, fax 16/675-00-22
Rozdział 15 - Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania.Rozdział 16 - Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.


Rozdział 17 - Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oferta (i załączniki) powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6. Wskazane jest, aby oferta zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w Rozdziale 12 "Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów" specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( na wybrane zadanie lub zadania ).

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:"Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania – likwidacja przełomów”. Nie otwierać przed dniem 25.05.2010 r. godz. 9.00.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Wykonawca może zmienić ofertę poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej oferty albo poprzez złożenie oświadczenia zmieniającego treść już złożonej oferty, przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak wcześniej złożona oferta.

13. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w Rozdziale 1, w sposób opisany w punkcie 10 niniejszego Rozdziału, i dodatkowo opatrzone napisem "ZMIANA".

Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "WYCOFANE".

14. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmiany w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.


Rozdział 18 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie ostemplowanej pieczęcią firmową, opatrzoną napisem jak w punkcie 10 Rozdziału 17 SIWZ, bezpośrednio w siedzibie zamawiającego – Plac Dominikański 3, p. nr 53 lub za pośrednictwem poczty.

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 25.05.2010 r. o godzinie 8:30 2. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego – Plac Dominikański 3, p. nr 53 w dniu 25.05.2010 r. o godzinie 9:00 .

3. Oferty, które wpłyną do siedziby zamawiającego po wyznaczonym w pkt 1 terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego .

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda pełne nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwarciu ofert, zamawiający prześle powyższe informacje z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

7. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki do protokołu na jego wniosek. Udostępnienie powyższego może nastąpić poprzez wgląd w siedzibie zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w tracie wglądu do protokołu lub załączników, w siedzibie zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych, służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

Pozostałe informacje dotyczące sposobu udostępniania protokołu lub załączników do protokołu, znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz.U. z 2008 r., nr 188 poz 1154).
Rozdział 19 - Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić na Formularzu cenowym sporządzonym na podstawie Przedmiaru robót.

2. Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w ilościach wymaganych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy.

5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 20 - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Rozdział 21 - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. W pierwszej kolejności Zamawiający oceni - na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - czy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie, spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone w ustawie i niniejszej specyfikacji.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Z uwzględnieniem ustępu 1 zdanie drugie, Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków podmiotowych, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznane za odrzucone. O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Oferty ważne, złożone w terminie przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania, zostaną ocenione z punktu widzenia spełniania przesłanek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy.

Oferty nie spełniające wymienionych wyżej warunków zostaną odrzucone. O odrzuceniu ofert zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

5. Oferty ważne złożone w terminie, przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu i nie podlegające odrzuceniu, będą oceniane (punktowane) według ustalonych przez zamawiającego kryteriów.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, według przedstawionego wzoru:
Kryterium cena oferty – 100 % ( odrębnie dla każdego zadania )
C = C min / C bad x K p x R c
C min - najniższa cena ofertowa brutto

C bad - cena badanej oferty brutto

K p - współczynnik proporcjonalności, równy 100

R c - ranga kryterium cena oferty, równa 100 %


7. Każda oferta według podanego wyżej kryterium, podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków komisji przetargowej.

8. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100.

Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9. Oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów (w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

10. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa, niż zaoferowana w złożonej ofercie.


Rozdział 22 - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, lub dokonanych modyfikacji lub zmian przez Zamawiającego.

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ustawy.

4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział 23 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Rozdział 24 - Projekt umowy

Projekt umowy zawiera Załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:

- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany kierownika budowy

- zmiany inspektora nadzoru

Szczegółowy opis warunków i zakresu zmian zawiera & 16 projektu umowy.
Rozdział 25 - Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – określone zostały w Dziale VI ustawy art. 179 – 198g
Załączniki do SIWZ:


  1. Formularz ofertowy

  2. Przedmiar robót/ formularz cenowy + Szczegółowe Specyfikacje techniczne

  3. Oświadczenie Wykonawcy

  4. Wykaz osób

5) Wykaz narzędzi i wyposażenia

6) Projekt umowy

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość