Strona główna

Zarząd dróg powiatowych w rybniku 44-200 rybnik, ul. Jankowicka 49


Pobieranie 11.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.76 Kb.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYBNIKU

44-200 RYBNIK, UL. JANKOWICKA 49

Znak sprawy: ZP-SD/52 DW/09
Rybnik, dnia 14 lipca 2009r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwana dalej UPZP (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655ze zm.) Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku z/s w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49, zawiadamia, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Koszenie (II) traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich”


Wybrano ofertę Wykonawcy nr 3

FHPU „ANKA”

44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 449
Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną. W wyniku zastosowanego wzoru arytmetycznego uzyskała najwyższą ilość punktów. Spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami ich wagami.
- kryterium : cena - waga 100%
Sposób oceniania ofert:

W kryterium cena zastosowano następujący wzór arytmetyczny:


Cena oferty minimalnej brutto

Ilość punktów dla danej oferty = Cena badanej oferty brutto


Oferty zostały ocenione punktowo przez każdego członka komisji przetargowej, a następnie przemnożone przez trzech członków komisji.
Wykonawcy którzy złożyli oferty


Numer oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adresy Wykonawców

Uzyskana ilość punktów

1

Konsorcjum Firm:


  1. 1.Mycie i Sprzątanie„MYSPO” 41-800 Zabrze, ul. Franciszkańska 16A/7

2.FPHU „MARONED” 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 7

Oferta odrzucona


2

Mycie i Sprzątanie„MYSPO” 41-800 Zabrze, ul. Franciszkańska 16A/7

Oferta odrzucona


3.

FHPU „ANKA” 44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 449

300,00


……………………………………………………….( podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość