Strona główna

Zarząd Gminy Michałowo strategia rozwoju gminy michałowo do 2015 roku Michałowo – czerwiec 2002r


Pobieranie 0.91 Mb.
Strona1/20
Data19.06.2016
Rozmiar0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Zarząd Gminy Michałowo

STRATEGIA ROZWOJU

GMINY MICHAŁOWO
do 2015 roku

Michałowo – czerwiec 2002r.


Spis treści:


Strona

Część I – RAPORT O STANIE GMINY

3Część II – ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH

24Część III – STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY

65Część IV – STRATEGICZNE PROGRAMY GOSPODARCZE

69Część V – WDROŻENIE I MONITORING STRATEGII

119
CZĘŚĆ I


RAPORT O STANIE GMINY

1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. WPROWADZENIE

Niniejszy „Raport o Stanie Gminy” jest pierwszym etapem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Michałowo. Dane w nim zawarte stanowią materiał informacyjny służący do przeprowadzenia analizy uwarunkowań rozwojowych Gminy.


W pracach nad Raportem zastosowano metodę analityczno – opisową, z zastosowaniem tabel i wykresów obrazujących zmiany trendów w czasie. Ze względu na potrzebę zachowania spójności Raportu z opracowanym już dla Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo do opisu materii zawierających się w tym dokumencie przyjęto strukturę i metodykę tegoż.
1.2. POŁOŻENIE GMINY

Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina Michałowo leży we wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim i graniczy od północy z Gminą Gródek, od zachodu z Gminą Zabłudów, a od południa z Gminą Narew i Gminą Narewka. Natomiast wschodnia część Gminy przylega do granicy państwowej w Republiką Białorusi. Powierzchnia Gminy wynosi 409 km2 i stanowi 2,02 powierzchni województwa podlaskiego oraz 13,8% powierzchni powiatu białostockiego. Gmina jest trzecią co do wielkości gminą wiejską w regionie oraz należy do największych obszarowo gmin wiejskich w kraju.


Geograficznie Gmina położona jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Białostockiej, wchodzącej w skład makroregionu Niziny Podlaskiej.
1.3. ZARZĄDZANIE GMINĄ

Gmina Michałowo - w myśl Ustawy o samorządzie gminnym – jest wyposażoną w osobowość prawną wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. Swoje ustawowe zadania realizuje poprzez wybieralną Radę Gminy oraz stanowiący organ wykonawczy Gminy - Zarząd Gminy. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców jako zadanie oddane przez prawo do jej wyłącznej właściwości. Gmina wykonuje także nałożone na nią przez ustawy zadania z zakresu administracji rządowej. Gmina może wykonywać inne zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych porozumień administracyjnych. Szczegółowy zakres celów i zadań Gminy precyzuje Statut Gminy będący obok ustaw najważniejszym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie Gminy i jej organów.


Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest składająca się z 15 radnych Rada Gminy, do właściwości której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, nie zastrzeżonych ustawowo dla innych podmiotów, a mających na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb o charakterze zbiorowym. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada może tworzyć stałe i doraźne komisje, wyposażone w uprawnienia kontrolne oraz inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przekazanych im spraw. Na dzień dzisiejszy funkcjonują komisje stałe:

Komisja Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej

Komisja Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności, Usług i Ochrony Środowiska

Komisja Oświaty i Kultury

Komisja przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Komisja Rewizyjna.


W skład Gminy wchodzi 36 jednostek pomocniczych, którymi są sołectwa:

Bachury, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Hieronimowo, Hoźna, Jałówka, Juszkowy Gród, Kazimierowo, Kituryki, Kobylanka, Kolonia Mostowlany, Kopce, Kuchmy, Leonowicze, Lewsze, Łuplanka Nowa i Stara, Michałowo, Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Planty, Potoka, Sokole, Suszcza, Szymki, Topolany, Tylwica, Zaleszany, Żednia.


Organem wykonawczym Gminy Michałowo jest powoływany przez Radę Gminy – trzyosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Wójt, będący jednocześnie Przewodniczącym Zarządu, Zastępca Wójta oraz 1 Członek Zarządu. Zarząd Gminy jest wykonawcą uchwał Rady, a także realizatorem zadań Gminy określonych w ustawach oraz umowach i porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, który jest jednostką budżetową Gminy. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, do którego zadań należy:

organizowanie pracy Urzędu,

kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania,

reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

przewodniczenie Zarządowi Gminy.


Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje on pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy, który w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania oraz organizuje pracę Urzędu.

2. SPOŁECZEŃSTWO
2.1. DEMOGRAFIA GMINY
2.1.1. WSTĘP

Celem poniższej analizy jest zbadanie procesów zmian i tendencji demograficznych na terenie Gminy Michałowo w latach poprzednich. Ze względu na wdrożenie z dniem 1 stycznia 1999 roku reformy administracyjnej i powstaniem województw samorządowych w nowych granicach aktualne dane demograficzne zostaną przedstawione na tle województwa podlaskiego i powiatu białostockiego. Zrezygnowano natomiast z odnoszenia danych historycznych do dawnego województwa białostockiego, ze względu na brak ciągłości i trudności w przekonwertowaniu starych danych i byłych województw na nową mapę województwa podlaskiego.


Analiza została sporządzona na podstawie danych pochodzących z Narodowych Spisów Powszechnych (lata 1970, 1978, 1988), dokumentów Urzędu Statystycznego w Białymstoku, analiz demograficznych zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy. Ze względu na długi upływ czasu od ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego dane na temat ilości mieszkańców miejscowości wchodzących w skład Gminy oparto na informacjach i wyliczeniach przedstawionych przez pracowników Urzędu Gminy.
2.1.2. POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY GMINY.

Według danych statystycznych za rok 2000 w 78 miejscowościach zawierających się w obszarze Gminy zamieszkiwało 7973 osoby. Ludność Gminy stanowi 0,65% ludności województwa podlaskiego i odpowiednio 5,7% ludności powiatu białostockiego. Zmiany w liczbie mieszkańców Gminy na przestrzeni lat 1970 - 2000 przedstawia poniższa tabela, dynamikę tych zmian prezentuje wykres.
Rok

1970

1975

1978

1980

1985

1988

1990

1995

1998

2000

Liczba ludności

11998

11624

10300

9826

9303

9340

9144

8706

8262

7973
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość