Strona główna

Zarząd Powiatu w Elblągu Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 r


Pobieranie 172.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar172.28 Kb.
Zarząd Powiatu

w Elblągu

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 r.

Art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.Elbląg, kwiecień 2013 r.

Wstęp ……………………………………………………………………………………………

3

I.

Formy współpracy Powiatu Elbląskiego z organizacjami pozarządowymi …….

3

II.

Pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł …..……………………….…

11

III.

Wzajemna informacja o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków ………………………………………

11

IV.

Konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji …………..

12

V.

Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów
i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli samorządu powiatowego ………………………………………………………..

13

VI.

Wspieranie organizacyjne i lokalowe – działalności organizacyjnej w zakresie zadań publicznych o znaczeniu szczególnie ważnym dla samorządu powiatowego ..……………………………….………………………………….

14

VII.

Inne formy wsparcia ……………………………………………………………

15

VIII.

Zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie ………………………………………………………………………..

15

IX.

Patronat Starosty Elbląskiego …………………………………………………...

16

X.

Konkurs „Wieś z inicjatywą” ...…………………………………………………

16

XI.

Konkurs „Sposób na sukces” …………………………………………………...

18

XI.

Ankieta – powiatowego banku informacji o organizacjach pozarządowych …..

18

Podsumowanie ………………………………………………………………………….

19

Wstęp

Na terenie powiatu elbląskiego w 2012 r. funkcjonowało około 170 organizacji pozarządowych, z których większość prowadziła aktywną działalność. W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost liczby tych organizacji, a szczególnie na wsi. Stowarzyszenia te podejmują aktywne działania m.in. na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych społeczności, rozwoju lokalnej kultury, sportu i rekreacji, kultywowania tradycji ludowych, promocji swoich miejscowości oraz regionalnych wyrobów, w tym lokalnych przysmaków.

Stowarzyszeniami o szczególnym znaczeniu dla powiatu elbląskiego są Lokalne Grupy Działania, które działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego gmin członków stowarzyszenia, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania oraz aktywizacji i rozwoju współpracy społeczeństwa lokalnego. W powiecie funkcjonują 2 grupy: Stowarzyszenie LGD „Łączy nas Kanał Elbląski” i Stowarzyszenie LGD „Wysoczyzna Elbląska”, które działają w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niniejsze sprawozdanie jest jednym z elementów realizacji polityki współpracy powiatowych władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych, efektywnych warunków działania tych organizacji na terenie Powiatu Elbląskiego.I. Formy współpracy Powiatu Elbląskiego z organizacjami pozarządowymi

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w następujących formach:

 1. Powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

W 2012 r. żadna z organizacji pozarządowych z terenu powiatu nie zwróciła się do samorządu powiatu o zlecenie tej formy realizacji zadania.

 1. Wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w 2012 r. wyniosła ogółem w poszczególnych zakresach:

 • sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 85 000 zł,

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 70 000 zł,

 • turystyka i krajoznawstwo – 5 000 zł,

 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 3 000 zł.

Na w/w zadania Starostwo Powiatowe w Elblągu w 2012 r. ogłosiło 1 otwarty konkurs ofert.

Na ogłoszone konkursy z zakresu sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo oraz nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – łącznie wpłynęło 56 ofert


w podziale na następujące zadania:

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Lp.

Zadanie

Liczba postępowań konkursowych

Liczba zgłoszonych ofert przez organizacje pozarządowe na ogłoszony konkurs

Liczba zawartych umów przez Powiat Elbląski z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w wyniku konkursów ofert

Liczba odrzuconych ofert

Rezygnacja organizacji z udziału w konkursie  

1

Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

1

1

1

0

0

2

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych

1

1

0

0

3

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego

3

3

0

0

4

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

15

9

5

1

5

Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych

1

1

0

0

RAZEM

1

21

15

5

1

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp.

Zadanie

Liczba postępowań konkursowych

Liczba zgłoszonych ofert przez organizacje pozarządowe na ogłoszony konkurs

Liczba zawartych umów przez Powiat Elbląski z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w wyniku konkursów ofert

Liczba odrzuconych ofert

Rezygnacja organizacji z udziału w konkursie  

1

Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych

1

3

2

1

0

2

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu

18

12

6

0

3

Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim

3

1

2

0

4

Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego

5

2

3

0

5

Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu

2

2

0

0

RAZEM

1

31

19

12

0

- z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Lp.

Zadanie

Liczba postępowań konkursowych

Liczba zgłoszonych ofert przez organizacje pozarządowe na ogłoszony konkurs

Liczba zawartych umów przez Powiat Elbląski z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w wyniku konkursów ofert

Liczba odrzuconych ofert

Rezygnacja organizacji z udziału w konkursie  

1

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

1

3

2

1

0

- z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Lp.

Zadanie

Liczba postępowań konkursowych

Liczba zgłoszonych ofert przez organizacje pozarządowe na ogłoszony konkurs

Liczba zawartych umów przez Powiat Elbląski z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w wyniku konkursów ofert

Liczba odrzuconych ofert

Rezygnacja organizacji z udziału w konkursie

1

Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej

1

1

1

0

0

RAZEM

1

1

1

0

0

Zarząd Powiatu w Elblągu w 2012 r. na podstawie opinii Komisji Konkursowej podpisał umowy na realizację 37 zadań z 29 organizacjami, w tym:

 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 organizacjami,

 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 16 organizacjami,

 • Turystyki i krajoznawstwa – 2 organizacjami,

 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1 organizacją..

Łączna wartość zrealizowanych zadań publicznych z zakresu sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo oraz nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie:


Lp.

Mierniki efektywności

Zakres

RAZEM

Turystyki i krajoznawstwa

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1

Łączna wysokość środków finansowych Powiatu Elbląskiego zaangażowanych w realizację zadań publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi

5.000

81.619,48

64.939,99

3.000

154.559,47

2

Stopień wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu Elbląskiego na realizację zadań ujętych w Rocznym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi

4.962,35

81.514,76

64.939,96

3.000

154.417,08

3

Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami

3.634,80

188.408,53

71.367,68

2.196,89

265.607,90

Ogółem (2+3)

8.597,15

269.923,29

136.307,64

5.196,89

420.024,98

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych (środki z budżetu powiatu + organizacji pozarządowych) wyniosła 420.024,98 zł ( 154.417,08 zł - środki samorządu powiatowego, 265.607,90 zł – środki organizacji pozarządowych).

Zgodnie z przedłożonymi ofertami i sprawozdaniami z realizacji zadań określa się, że liczba beneficjentów będących uczestnikami działań organizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządem powiatowym wyniosła ponad 22 tys. osób,
a liczba osób zaangażowanych w realizację zadań po stronie wnioskodawców blisko 1 tys. osób.

Liczba uczestników zadań zrealizowanych w 2012 r. oraz liczba osób zaangażowanych w ich realizację (dane ze sprawozdań organizacji)


Lp.

Mierniki efektywności

Zakres

RAZEM

Turystyki i krajoznawstwa

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1

Liczba osób, które były beneficjentami działań podejmowanych przez organizacje we współpracy z Powiatem Elbląskim

115

10.587

11.412

44

22.158

2

Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe

7

276

694

16

993

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu powiatu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r.
z zakresu: kultury, sportu, turystyki i pomocy społecznej przedstawia się jak niżej:

 


 1. Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:


1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci
i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych, Powiatowa Gimnazjada dla Szkół Gimnazjalnych, Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada" – 34.000,00 zł;

 

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowyc
h:

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - „Puchar Ferii" sport dla wszystkich dzieci – 3.000,00 zł;

 

3. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego:

-        Uczniowski Klub Sportowy Lider w Pasłęku - Animator sportu dzieci i młodzieży – 4.200,00 zł,

-        Uczniowski Klub Sportowy Tolkmicko - Animator dzieci i młodzieży - żeglarstwo – 1.200,00 zł,

-        Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Agros w Pasłęku - Animator sportu dzieci


i młodzieży – 4.800,00 zł;

 

4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci 


i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

-        Kolegium Zakonu Pijarów - Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji dnia dziecka - 2.500,00 zł,

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2012/2013 – 2.500,00 zł,

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dzieci


i młodzieży ze szkół wiejskich – 2.000,00 zł,

-        Elbląski Szkolny Związek Sportowy - Międzynarodowy Festiwal unihokeja dzieci


i młodzieży "Puchar Bałtyku" – 4.000,00 zł,

-        Elbląski Klub Orienteeringu GRYF - XIV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego


w Biegu na Orientację – 2.000,00 zł,

-        Klub Horse - Shoe w Elblągu - Międzynarodowy turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego – 2.500,00 zł,

-        Uczniowski Klub Sportowy Kaper - XVI Międzynarodowe Zawody w Trójboju Sportowym – 3.800,00 zł,

-        Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Zarząd Koła w Elblągu - VI Piknik pod żaglami Nadbrzeże 2012 – 1.800,00 zł,

-        Klub Sportowy SIODŁO - Mistrzostwa Regionu Warmińsko - Mazurskiego w Rzucie Podkową pod patronatem Starosty elbląskiego i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie – 2.000,00 zł;

 

5. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego


w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:

-        Integracyjny Klub Sportowy ATAK - Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł;

 

 

II. Dofinansowanie z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:

-        Związek Ukraińców w Polsce - X Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu – 5.500,00 zł,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XXII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2012 – 4.500,00 zł;

 

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:

-        Kolegium Zakonu Pijarów - Konkurs recytatorski w trzech językach czyli polsko - angielsko - niemiecki "łamańce" językowe – 1.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - VIII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie „Aniołowo - wieś z duszą” – 5.000,00 zł,

-        Towarzystwo Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu w Pasłęku - X Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej – 2.250,00 zł,

-        Stowarzyszenie „Pogrodzie dla Przyszłości” - Teatr za progiem, sukces za rogiem – 5.500,00 zł,

-        Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Gronowie Górnym - Uciekamy na wieś bo… - 8.500,00 zł,

-        Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Gronowie Górnym - Powiat elbląski na płótnie i w obiektywie – 6.400,00 zł,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "Zalesianka" - VI Festyn promujący Wsie powiatu Elbląskiego w Zalesiu – 4.500,00 zł,

-        Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - Warsztaty muzyki chóralnej – 3.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki - Festiwal Fashion Lab 2012 – 2.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Świętego Gaju - II Uczta Wojciechowa – 2.000,00 zł,

-        Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy - Inscenizacja Bitwy na Zalewie Wiślanym w 549 rocznice zwycięstwa Floty Elbląsko - Gdańskiej nad Flotą Zakonu Krzyżackiego w czasie Wojny Trzynastoletniej – 6.700,00 zł,

-        Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina - Graffitowa Familiada Krasin 2012 – 1.250,00 zł;

 

3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim:

-        Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska - Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego III – 6.600,00 zł;

 

4. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego:

-        Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wieczory poezji i pieśni dla seniorów i nie tylko – 3.150,00 zł,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XIV Ogólnopolski Plener Plastyczny „Bliżej Natury” – 5.000,00 zł;

 

5. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu:

-        Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wspomnienia seniorów z lat dziecięcych
i młodzieżowych – 2.850,00 zł,

-        Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne „Art. - Kom” - IV Regionalny Festiwal Folkloru – 5.920,00 zł;

 

 

III. Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

-        Stowarzyszenie Przyjazna Gmina - Rajd Rowerowy – „Rowerem 2x3x8” - 800,00 zł,

-        Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Elbląg - Żuławy kraina na wodzie okiem młodych zarówno ciałem jak i duchem – 4.200,00 zł;

 

 IV. Dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania:

 

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:

-        Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego - Pomoc stypendialna uczniom
i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000,00 zł;

 

 Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu
w 2012 r.:

1.     Młodzieżowy Klub Jeździecki Nenia w Pasłęku - Memoriał Henryka Hucza  -  
V Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody,

2.     Elbląski Klub sportowy „ELCROSS” Niewidomych i Słabowidzących - Ogólnopolski Turniej Warcabowo - szachowy im. Ludwika Huntera,

3.     Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego,

4.      Klub Sportowy Polonia w Pasłęku - Trójmecz kickboxingowy Pasłęk - Wilno - Kaliningrad

5.      Kolegium Zakonu Pijarów - Chcę i mogę więcej,

6.     Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Elblągu - Senioriada 2012  -  Suchacz,

7.     Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - Sympozjum pn. "Organy mistrza Andreasa Hildebrandta dziedzictwem kulturowym naszego regionu",

8.     Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku - Śladami bł. Jana Pawła II,

9.     Stowarzyszenie „Broadway” - Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim,

10. Stowarzyszenie „Nasza Wieś – Piastowo” - Organizacja imprezy kulturalnej/festynu dla mieszkańców wsi Piastowo gm. Milejewo „Święto Plonów – Dożynki 2012”,

11. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki - Plener artystyczny w powiecie elbląskim,

12. Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem" - Świętojańska Wiesiada,

13. Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem" - Oldboju do boju,

14. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - VI Festiwal Wokalno - Teatralny „Jesienne Spotkania”,

15. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary / Fundacja „Teraz My” -
I Regionalny Turniej Gier Terenowych „Gra w terenie rwie mnie – śladami George`a Conrada”,

16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary / Fundacja „Teraz My” - Opracowanie autorskiego programu edukacyjnego „Dziedzictwo kulturowe powiatu elbląskiego na przykładzie gminy Młynary”,

17. Uczniowski Klub Sportowy Kaper - I Powiatowe zawody survivalowe „Tarpan 2012”,

18. Uczniowski Klub Sportowy Kaper - Działalność UKS Kaper przy MOW w Kamionku Wielkim Zajęcia szkutnicze – budowa dwóch łodzi żaglowo - wiosłowych typu BARKAS,

19. Związek Ukraińców w Polsce - 46 Dziecięcy Festiwal Kultury ukraińskiej w Elblągu.

II. Pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

Starostwo Powiatowe w Elblągu zgodnie z rocznym programem współpracy deklarowało gotowość rekomendacji projektów i partnerstwo w projektach z samorządem powiatowym.

W 2012 r. organizacje pozarządowe z terenu powiatu nie korzystały z powyższej możliwości.

W 2012 r. Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu rozpoczął pracę nad uchwałą w sprawie ustanowienia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. Uchwała została przyjęta przez Zarząd Powiatu w styczniu 2013 r.III. Wzajemna informacja o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków

Starostwo Powiatowe w Elblągu administrując stronę internetową powiatu elbląskiego (www.powiat.elblag.pl), zamieszcza na niej aktualności z życia powiatu, wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe. Organizacje pozarządowe miały możliwość dzielenia się na stronie internetowej z mieszkańcami powiatu informacjami ze swojej działalności oraz ważnymi dla organizacji wydarzeniami. Organizacje, które przesłały materiały fotograficzne wraz z informacją szczegółową dotyczącą danego wydarzenia, miały możliwość ich zamieszczenia na stronie internetowej Starostwa.

Starostwo Powiatowe informowało i zapraszało organizacje za pomocą strony internetowej i poczty e-mailowej, do wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach, podnoszących wiedzę i umiejętności organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski
w Olsztynie, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Starostwo Powiatowe.

W 2012 r. na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczonych około 40 informacji dedykowanych organizacjom pozarządowym, np.: • „Zapraszamy na złaz do Fiszewa - Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu.”

 • „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r.”

 • „Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych w dniu 16 stycznia 2012 r.”

 • „Pierwsze spotkanie z przyrodą i krajoznawstwem - pierwsze z cyklu „Spotkań z przyrodą i krajoznawstwem” organizowane przez Komisję Ochrony Przyrody i Komisję Krajoznawczą, działające przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu.”

 • „Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

 • „III miejsce Aniołowa na Międzynarodowych Targach Grune Woche 2012 w Berlinie.”

 • „Porozumienie o współpracy partnerskiej między ZSEiT a PUTW.”

 • „Współpraca PUTW z PWSZ w Elblągu.”

 • „Uwaga! Prośba Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Elbląskiego.”

 • „Konkurs „Wieś z inicjatywą” – zapraszamy do udziału!!!”

 • „Uczta Wojciechowa po raz drugi!”

 • „Dotacje dla organizacji pozarządowych.”

 • „Powiatowy Dzień Działacza Kultury.”

 • „IV REGIONALNY FESTIWAL FOLKLORU - Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „ART-KOM” w Komorowie Żuławskim.”

 • „Zachowanie dziedzictwa kulturowego mennonitów - Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.”

 • „Zaproszenie do XX edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.”

 • „Graffitowa Familiada Krasin 2012.”

 • „XVI sesja Rady Powiatu – rozstrzygnięcie konkursu „Wieś z inicjatywą”.

 • „Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego III” LGD Wysoczyzna Elbląska.

 • „Zaproszenie na bezpłatne szkolenie Temat: „Zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych”.

 • „I Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego.”

 • „Konkurs „Przyroda Zachwyca” - towarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ Zalew Wiślany”.

 • „X Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej.”

 • „Stypendia „Szansa” i „Słonik” wręczone - Fundacja Elbląg.”

 • „Zwycięzcy X Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej.”   1. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
    w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/44/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w 2012 r. konsultacjom społecznym poddany był projekt uchwały:

- Rady Powiatu w Elblągu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 r.

Projekt aktu były zamieszczony na stronie internetowej urzędu (www.powiat.elblag.pl), BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, jak również przedłożony Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W ciągu 2 tygodni organizacje z terenu powiatu elbląskiego miały możliwość zapoznania się z projektem uchwały oraz przekazanie na piśmie swoich uwag dotyczących treści projektów.


   1. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli samorządu powiatowego

W 2012 r. funkcjonowały dwa zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym: Powiatowa Rada Sportu oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

25 mara 2011 r. uchwałą Nr V/19/2011 Rady Powiatu w Elblągu została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z powyższą uchwałą do Rady zostało desygnowanych 2 przedstawicieli organu stanowiącego oraz 3 przedstawicieli organu wykonawczego powiatu oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa odpowiednio w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W skład Rady weszli:

- 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Elblągu, tj.: Dorota Wasik oraz Krzysztof Szumała,

- 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu, tj.: Joanna Naspińska, Eugeniusz Paluch oraz Donat Dębowski.

- 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu, tj.: 1. Halina Cieśla - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo,

 2. Zenon Chmiel - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym „Nasza Szkoła”,

 3. Janusz Pająk - Elbląski Szkolny Związek Sportowy,

 4. Iwona Kowalska - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”,

 5. Zenon Marcińczuk - Stowarzyszenie K.S. „Orzeł” Przezmark.

Na pierwszym posiedzeniu zostało wybrane prezydium Rady, w następujących osobach:

- Halina Cieśla - Przewodnicząca Rady,

- Zenon Marcińczuk - Wiceprzewodniczący Rady,

- Iwona Kowalska - Sekretarz Rady.

W drugim roku funkcjonowania Rady, miały miejsce dwa spotkania, w tym m.in. w celu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

8 września 2012 r. we wsi Oleśno, gmina Gronowo Elbląskie, odbył się I Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego. Inicjatorem pikniku była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego i Starosta Elbląski. Stroną organizacyjną Pikniku zajęła się wieś Oleśno – laureat I nagrody w konkursie „Wieś z inicjatywą” edycja 2012. Wiodącą rolę odegrało Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem".

W pikniku uczestniczył m.in. Starosta Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie i Przewodniczący Rady Gminy Gronowo Elbląskie.

W pikniku wzięło udział 7 organizacji z terenu powiatu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo – Gm. Pasłęk, Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki – Gm. Milejewo, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – Gm. Milejewo, Klub Horse-Shoe


z Elbląga, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Rejtan” – Gm. Gronowo Elbląskie, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem” – Gm. Gronowo Elbląskie oraz LGD Kanał Elbląski.

Uczestnicy pikniku przygotowali z tej okazji, słynące na ich terenie, lokalne specjały, tj.: Anielskie ruchańce, Guczmak, zupa grzybowa, Żuławskie ananasy, sery kozie „Buniaki”, pieczone ziemniaki, boczkowe „Zawijańce” oraz różne słodkości. Atrakcją był olbrzymich rozmiarów piknikowy, malinowy tort – efekt pracy miejscowej kulinarnej artystki.

Celem pikniku było podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z działalnością poszczególnych stowarzyszeń i klubów na terenie różnych gmin powiatu elbląskiego. Liderzy przedstawiali dokonania swoich grup za pomocą przygotowanych specjalnie na tę okazję tablic ze zdjęciami, prezentacji multimedialnych w filmów dokumentujących ich pracę.

Pamiętając, że dzień 08.09.2012 r. był Ogólnopolskim Dniem czytania „Pana Tadeusza”, na piknikowym spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń oraz Starosta Powiatu odczytali po fragmencie mickiewiczowskiego dzieła.

Ostatnim akcentem Pikniku było ognisko zorganizowane w Oleśnieńskim Parku.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego planuje zorganizować w 2013 r. kolejny Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego. Miejsce pikniku podobnie jak w 2012 r. wieś Oleśno, gm. Gronowo Elbląskie.   1. Wspieranie organizacyjne i lokalowe – działalności organizacyjnej w zakresie zadań publicznych o znaczeniu szczególnie ważnym dla samorządu powiatowego

Organizacje pozarządowe mają możliwość organizacji spotkań w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W 2012 r. odbyło się w sali konferencyjnej kilka spotkań w tym m.in. Powiatowej Rady Sportu.

Udostępniano także salę konferencyjną na szkolenia organizacji pozarządowych m.in. na szkolenie przygotowujące do złożenia wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów „Małych Projektów” w ramach projektu „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

Starostwo Powiatowe w Elblągu w 2012 r. wspierało także lokalowo jedno stowarzyszenie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Stowarzyszeniu odpłatnie, wynajmowane były 3 pomieszczenia w budynku przy ul. Komeńskiego, gdzie prowadzone jest biuro stowarzyszenia oraz pomieszczenia w budynku Starostwa na ul. Saperów 14A z przeznaczeniem na archiwum.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Komeńskiego 40 w 2012 r. udostępniało salę konferencyjną na posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej wnioski


w ramach otwartych konkursów ofert, na posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na spotkania Lokalnej Grupy Działania Łączy Nas Kanał Elbląski.

   1. Inne formy wsparcia

5 stycznia 2012 r. Stanisław Sołowiej -  inspektor ds. kryzysowych Starostwa Powiatowego w Elblągu na spotkaniu z członkami Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zreferował temat „Działania antykryzysowe, przeciwdziałania zalaniu terenu Żuław”. Spotkanie odbyło się w Izbie Historycznej Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

17 maja 2012 r. Gabriela Effenberg Naczelnik PEKS na spotkaniu z członkami Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zreferowała temat „Mennonici na Żuławach”. Spotkanie odbyło się w Izbie Historycznej Biblioteki Publicznej w Pasłęku.   1. Zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
    w ustawie


Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/61/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy powiatu bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy organizacje mogły składać wnioski o realizację zadania publicznego do Zarządu Powiatu w Elblągu.

Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych określa art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach
i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku
i bezpieczeństwa publicznego.

W 2012 r. nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


IX. Patronat Starosty Elbląskiego

Zgodnie z Regulaminem przyznawania Patronatu Starosty Elbląskiego, następujące organizacje pozarządowe z terenu powiatu w 2012 r. otrzymały patronat Starosty Elbląskiego dla organach imprez, tj.:


 1. Stowarzyszenie Sztuk Walki „Fighter” w Elblągu - IV Międzynarodowy Turniej SAMBO – impreza zorganizowana w dniu 28.04.2012 r.

 2. Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Okolic - Ogólnopolski Turniej w Rzucie Podkową – impreza zorganizowana w dniu 12.05.2012 r.

 3. Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

 4. Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.

 5. Polski Związek Wędkarski Koło nr 14 w Pasłęku - Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – impreza zorganizowana w dniu 10.06.2012 r.

 6. Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy w Suchaczu - III Międzynarodowy Festiwal Walk Późnośredniowiecznych - impreza zorganizowana w dniu 7-9.09.2012 r.

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Godkowie - dofinansowanie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie.

 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Milejewie - Dofinansowanie zakupu motopompy.

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewsku - Dofinansowanie zakupu motopompy.

 10. Automobilklub Morski w Gdyni - XIII Jesienny Rajd pojazdów zabytkowych - impreza zorganizowana w dniu 6-7.10.2012 r.

 11. Towarzystwo Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu w Pasłęku - X Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej - impreza zorganizowana w dniu 9.11.2012 r.

W każdym przypadku patronat mógł się wiązać się także z zakupem nagród lub udzieleniem innej formy wsparcia. Ogólna pula środków wydana na cel w 2012 r. wyniosła 8.000 zł.

X. Konkurs „Wieś z inicjatywą”

Bardzo dużą rolę w aktywizacji społeczności wiejskiej odgrywają organizacje pozarządowe. W 2012 r. do konkursu „Wieś z inicjatywą” zgłosiło się 14 wsi z tego 11 zostało zgłoszonych przez sołtysa i organizację pozarządową. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najbardziej aktywnych wsi, które dzięki własnej społecznej aktywności poprawiły w minionym roku jakość życia w swojej miejscowości oraz promocja działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Konkurs będzie kontynuowany w 2013 r.

Wyniki konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2012

Za osiągnięcia w realizacji inicjatyw lokalnych w powiecie elbląskim Komisja Konkursowa zaproponowała dla wsi Aniołowo poza regulaminem ufundować statuetkę „Lider inicjatyw lokalnych powiatu elbląskiego”.  Do konkursu zgłoszenie złożył sołtys wsi


i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” w Aniołowie.

Za najciekawsze inicjatywy 2011 r. Komisja Konkursowa uznała:Laureaci konkursu

 1. I miejsce - Oleśno, gm. Gronowo Elbląskie – za inicjatywę rewitalizacji zabytkowej, przydrożnej kapliczki z 1830 r., uporządkowanie kompleksu parkowego, łącznie
  z przygotowaniem małej infrastruktury na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, adaptację terenu wokół stawu wiejskiego na miejsce wypoczynku
  i rekreacji, łącznie z budową wiaty, organizację zbiórki odpadów plastikowych i ich wymianę na drzewka i krzewy oraz ich nasadzenie na terenie wsi oraz organizację cyklu spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Do konkursu zgłoszenie złożył sołtys wsi
  i Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Oleśno – Wieś z pomysłem".

 1. II miejsce - Łęcze, gm. Tolkmicko – za inicjatywę budowy dużej wiaty w centrum wsi
  z przeznaczeniem na miejsce spotkań i organizację imprez dla mieszkańców, założenia oświetlenia zewnętrznego kościoła - iluminacji prezentującej nocą walory zabytkowe obiektu, współdziałania przy budowie drogi na cmentarz oraz organizacji cyklu imprez
  i spotkań dla mieszkańców. Do konkursu zgłoszenie złożył sołtys wsi i Stowarzyszenie Łęcze – wieś z perspektywą”.       

 1. III miejsce - Rydzówka, gm. Pasłęk – za inicjatywę utworzenia ogródka sołeckiego
  z budową dużej wiaty oraz budowę małej wiaty na placu zabaw dla dzieci, organizację nawiezienia ziemi – ponad 30 tys. ton – na nowo powstające boisko sportowe, naprawy skarpy przy kapliczce wiejskiej oraz organizację cyklu spotkań wiejskich. Do konkursu wieś zgłosiła Pani sołtys.


Wyróżnienia

 1. Bielica, gm. Godkowo – za budowę ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej oraz organizację imprez dla dzieci pod hasłem „Bezpieczna i atrakcyjna wieś”. Do konkursu wieś zgłosiła Pani sołtys.

 2. Kamionek Wielki, gm. Tolkmicko – za promocję potraw regionalnych na konkursach kulinarnych w regionie, w tym zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Smaki Warmii i Mazur na Stołach Europy” w Elblągu i Olsztynie oraz pierwszego miejsca w konkursie „Produkt Regionalny” w Zastawnie, a także uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Kamionku Wielkim i organizację cyklu imprez kulturowych i integracyjnych dla mieszkańców wsi. Do konkursu wieś zgłosił sołtys wsi i koło gospodyń wiejskich.

 1. Pogrodzie, gm. Tolkmicko – za aktywne działania na rzecz organizacji imprez adresowanych do dzieci z gminy i regionu, w tym organizację Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych pt. „Teatr pod strzechą w Wiosce Dzieci”, Festynu Rodzinnego w Wiosce Dzieci, a także aktywną promocję wsi tematycznych „Wioska dzieci” należącą do Partnerstwa Miejscowości tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z Duszą”. Do konkursu wieś zgłosił sołtys i Stowarzyszenie „Pogrodzie dla przyszłości”.

 1. Weklice, gm. Elbląg – za aktywizację działań na rzecz promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego wsi poprzez organizację cyklu warsztatów historycznych, kulinarnych, komputerowych dla mieszkańców oraz organizację imprez integrujących i aktywizujących społeczność miejscowości, a także prace nad kolejnymi projektami na rzecz pozyskania środków finansowych służących porządkowaniu wizerunku miejscowości. Do konkursu wieś zgłosiła Pani sołtys i Ochotnicza Straż Pożarna.

XI. Konkurs „Sposób na sukces”

Duże osiągnięcia w rozwoju społeczności lokalnej ma wieś Pogrodzie w gminie Tolkmicko, która aktywnie włączyła się w inicjatywę organizowaną przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. „Miejsca z duszą. Miejscowości tematyczne Warmii i Mazur – uruchomienie wiosek tematycznych na terenach popegeerowskich i podejmowanie działań tworzących miejsca pracy z wykorzystaniem potencjału miejscowości i pomysłów mieszkańców wsi”. Za tę działalność ESWIP otrzymał nagrodę II stopnia w XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”. Znacząca rolę w uzyskaniu tej nagrody odegrali także członkowie Stowarzyszenia „Pogrodzie dla przyszłości” oraz mieszkańcy Pogrodzia, których Starosta Elbląski wyróżnił specjalną, dodatkową nagrodą wręczoną przedstawicielom wsi Pogrodzie na uroczystym spotkaniu


w Warszawie w czerwcu 2012 r.

XII. Ankieta – powiatowego banku informacji o organizacjach pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Elblągu realizując program współpracy w 2012 r. wysłało do organizacji pozarządowych z terenu powiatu pisma z prośbą o uzupełnienie i odesłanie ankiety dotyczącej aktualizacji bazy danych organizacji pozarządowych w powiecie elbląskim. Informacja o aktualizacji bazy danych organizacji została również zamieszczona na stronie internetowej powiatu. Na wysłane pisma do ok. 170 organizacji pozarządowych


z terenu powiatu elbląskiego odpowiedziały 33 organizacje.

Dane o nazwach organizacji, adresach korespondencyjnych, numerach telefonów czy maile zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa w zakładce organizacje pozarządowe.

Aktualizacja umożliwiła poprawę komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi
a samorządem powiatowym. Głównie w zakresie przesyłanie informacji drogą internetową, ze względu na szybkość i efektywność tego sposobu komunikowania się.

Powyższemu celowi służy również mapa aktywności organizacji pozarządowych, uruchomiona w ramach zadania wdrożeniowego projektu pt. „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Witryna umożliwia aktualizacje danych po uprzednim zalogowaniu się. Link do mapy zamieszczony jest na stronie internetowej powiatu www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

W 2012 r. zostało zarejestrowanych w powiecie elbląskim 9 organizacji i jedna fundacja. Wykaz w ujęciu gminnym przedstawia się niżej:

Lp.

Gmina

Liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w 2012 r.

Łączna liczba stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie powiatu w latach 2003-2012

1.

Elbląg

4

13

2.

Godkowo

-

4

3.

Gronowo Elb.

-

4

4.

Markusy

-

2

5.

Milejewo

-

7

6.

Młynary

1

7

7.

Pasłęk

1

23

8.

Rychliki

1

6

9.

Tolkmicko

2

16

Razem9


82Fundacje

1 (Pasłęk)
Podsumowanie

Roczny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 stworzył mieszkańcom powiatu elbląskiego warunki do korzystania z zasobów powiatu w sposób demokratyczny i otwarty. Wzajemny przepływ informacji i nawiązana merytoryczna współpraca władz samorządu powiatowego z przedstawicielami sektora pozarządowego stworzyła korzystny klimat prowadzący do obustronnej edukacji i w konsekwencji do poszerzenia obszarów współdziałania.

Realizacja zadań publicznych przy współudziale organizacji pozarządowych, jest jednym z elementów efektywnego zarządzania samorządem powiatowym. Jawny i czytelny system przyznawania dotacji na zlecanie realizacji zadań publicznych w formie otwartego konkursu ofert pozwala, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jasno zobrazować wydatkowanie środków budżetowych. Czynnikiem gwarantującym obywatelską kontrolę nad wydatkowanymi finansami publicznymi stanowił udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach opiniujących oferty.

Powiat Elbląski kierując się w swoich działaniach zasadą pomocniczości, inicjował przedsięwzięcia, zwiększające udział mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość