Strona główna

Zarząd Prezydium Międzynarodowej Konfederacji cvs rzym, 30-31 sierpnia 2011 Protokół


Pobieranie 18.15 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.15 Kb.

Zarząd Prezydium

Międzynarodowej Konfederacji CVS

Rzym, 30-31 sierpnia 2011
Protokół
W odpowiedzi na list Przewodniczącej Międzynarodowej Konfederacji CVS, Annę Marię Cipriano, z dnia 1 sierpnia 2011, Zarząd spotyka się w formie zdecentralizowanej, każdy w miejscu własnego podytu, za pośrednictwem połączenia internetowego Skype.
Udział w posiedzeniu biorą:

Anna Maria Cipriano (Przewodnicząca)

Samar AL Nameh (Sekretarz)

Robert Letasz (Doradca)

Barbara Altobelli (Doradca)

Ks. Mario Morigi (Doradca)

Ewa Figura (Doradca)

Elisabeth Sedor (Doradca)

Erminio Cruciani (Doradca) obecny jest za pośrednictwem delegacji udzielonej Elisabeth Sedor.
Prace rozpoczynają się 30 sierpnia o godz. 16.00 (czasu włoskiego) zgodnie z przewidzianym porządkiem dnia:


  1. Informacje ze strony Prewodniczącej;

  2. Zatwierdzenie Statutu Konfederacji przez Papieską Radę ds. Świeckich oraz wypełnienie postanowień ostatniego Walnego Zgromadzenia (zobacz protokół 15-20 marca 2011);

  3. Bilans prowizoryczny na bieżący rok, przewidziane wydatki na rok przyszły, przewidziane poszukiwania zasobów;

  4. Wskazania do promocji sympozjów o charakterze pastoralnym w różnych krajach (zobacz protokół Walnego Zgromadzenia z 15-20 marca 2011);

  5. Różne i ewentualne.

Po powitaniu ks. Mario Morigi, nowowybranego Doradcę (WZ 2011), przystąpiono do przedstawienia wszystkich uczestników spotkania, po czym poproszono ks. Mario o przewodniczenie modlitwie, w której w szczególny sposób pamiętano o Erminio i córce Boba – Loriann, przeżywających trudny czas cierpienia.


Podjęto dyskusję na temat zatwierdzenia Statutu Konfederacji CVS przez Papieską Radę ds. Świeckich na okres eksperymentu wynoszący trzy lata.

Nastąpiła wyczerpująca i szeroka refleksja uczestników nad art. 14: “Delegatury terytorialne”.

Prewodnicząca udzieliła informacji na temat “Komisji badawczej i redakcyjnej regulaminu Międzynarodowej Konfederacji CVS” (por. załącznik nr 7b Walnego Zgromadzenia Konfederacji z 15-20 marca 2011).

Odczytano listy, jakie napłynęły do Sekretariatu Międzynarodowej Konfederacji CVS w związku z nominacją reprezentantów CVS spośród przynależących z każdego kraju.

W skład Komisji będą wchodzić:

Resy Rizzini e Pasquale Caracciolo (Włochy)

Bogumił Maszewski (Polska)

Maria de Fàtima Silva Carriera (Portugalia)

Robert Letasz (USA)

Miguel Antonio Gaviria (Kolumbia)

Ks. Andrea Budelacci, ekspert w prawie kanonicznym (Włochy)

Ks. Pio Zuppa, ekspert ds. duszpasterstwa (Włochy)

Ks. Luigi Garosio, representant SOdC

Angela Petitti SOdC, sekretarz

Anna Maria Cipriano w charakterze koordynatora.

Odpowiedzialny za CVS Lugano (Szwajcaria) zawiadomił, iż nikt nie będzie mógł reprezentować jego kraju.


Przechodzi się do drugiego punktu porządku dnia, odnoszącego się do protokołu Walnego Zgromadzenia Konfederacji z marca 2011 roku, w którym czytamy: “Nadaje się mandat Zarządowi Prezydium, aby uznać prowizorycznie utworzenie się „delegatur”, jak tylko Papieska Rada ds. Świeckich udzieli zgody na zmiany w Statucie.” Na podstawie tego mandatu trzeba będzie utworzyć delegaturę włoską.

W czasie dyskusji zbierane zostają dane odnoszące się do Skonfederowanych Stowarzyszeń różnych krajów. Jednogłośnie zostaje podjęta decyzja o uformowaniu jak na razie, tylko delegatury włoskiej, jako najbardziej dostosowanej do eksperymentowania Statutu w aktualnej formie.

Przypomina się o koniecznosci jak najszybszej nominacji doradców zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 14 Statutu Konfederacji.
Prace kończą się modlitwą prowadzoną przez ks. Mario Morigi, który zaprosił do bycia zakorzenionymi i zbudowanymi na miłości (Ef 3, 17-21).
Prace zostają wznowione 31 sierpnia o godz. 15.45 (wg. czasu włoskiego) chwilą modlitwy, poprowadzoną przez ks. Mario, który podjął pytanie ks. prał. Luigi Novarese: “jeżeli Pan obdarzył cię darem zdrowia, co uczyniłeś dla braci?” Po czym wezwał on obecność Ducha Św. zapraszając wszystkich do jedności i trwania na wzór uczniów razem z Maryją w Wieczerniku (Dz 1,14).
Po przeczytaniu argumentów poruszonych dnia poprzedniego, podejmuje się dyskusję na temat delegatur terytorialnych.

Zarząd Konfederacji podkreśla konieczność zorganizowania delegatury w krótkim terminie, aby jak najlepiej wykorzystać lata przeznaczone na eksperymentowanie.

W zwiąku z tym nadaje się Koordynatorowi Delelgatury włoskiej mandat do jak najlepszego zindywidualzowania osób wybranych spośród zapisanych do skonfederowanych Stowarzyszeń, aby przygotować listę kandydatów i doradców.

Pozwolono sobie na sygestie mogące pomóc w przygotowania takiej listy:  • pierwsza hipoteza: zebranie imion wysłanych przez Rady diecezjalne, które wskazałyby osoby odpowiednie do tej funkcji;

  • druga hipoteza: zebranie od różnych rejonów nazwiska 3 - 4 osób.

Dyskusja nad trzecim punktem, bilans prowizoryczny, okazała się niemożliwa ze względu na nieobecność ekonoma Erminio Cruciani. Zarząd przypomina jednak ekonomowi o powierzeniu bilansu najpóźniej w piewszych dniach grudnia, aby móc go dołączyć do corocznej relacji dla Papieskiej Rady ds. Świeckich.


W dyskusji nad punktem 4 podkreślono ważność badań oraz sympozjów dla celów pastoralnych.

Celem sympozjów byłoby sprzyjanie inkulturacji i umożliwienie poznania duchowości oraz działalności apostolskiej Międzynarodowej Konfederacji CVS.

Naturalnie byłaby to okazja do przygotowania się do zbliżającej się beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Luigi Novarese.

Sympozja mogłyby się posłużyć dokumentami nawiązującymi do nowej ewangelizacji i do jednego z dokumentów Kościoła lokalnego traktującego na temat cierpienia oraz przedstawiałyby apostolat CVS jako jedną z możliwych odpowiedzi na poszukiwanie sensu przez osoby cierpiące. Można by ukazać: osobę Założyciela, duchowość, działanie apostolskie i rzeczywistość Kościoła lokalnego w odniesieniu do tych tematów. Można by zorganizować laboratoria, w których by starano się zweryfikować czy charyzmat CVS może znaleźć teren w lokalnej kulturze w nowej ewangelizacji i wysunąć propozycje do wysłania Biskupom danego terytorium.

Zarząd pozostanie otwarty na współpracę z różnymi krajami na rzecz realizacji sympozji.
W “różnych i ewentualnych” Przewodnicząca zawiadomiła, iż jest w przygotowaniu materiał piśmienny i w formie video, który mógłby wesprzeć realizację sympozjów w różnych językach.
Prace zostały przerwane, aby dać czas na zredagowanie protokołu.

Następnie protokół przesłano uczestnikom przez pocztę elektroniczną.

Ponownie nawiązano łączność, aby odczytać protokół.

Każdy z doradców wysyła swój e-mail potwierdzając protokół.


Prace zostają zakończone modlitwą o wstawiennictwo, zaczerpniętą z tekstów wspólnych o Najśw. Maryi Pannie.
Sekretarz Przewodniczący

Samar AL Nameh Anna Maria Cipriano


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość