Strona główna

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego


Pobieranie 2.06 Mb.
Strona1/30
Data18.06.2016
Rozmiar2.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

NA LATA 2007 – 2020

Projekt

Rzeszów, kwiecień 2006

Spis treści

WSTĘP 4

CZĘŚĆ I.
DIAGNOZA PROSPEKTYWNA 6

1. Miejsce województwa podkarpackiego w przestrzeni europejskiej i krajowej 6

1.1Województwo podkarpackie w przestrzeni europejskiej 6

1.2. Miejsce województwa w przestrzeni krajowej 7

2. Diagnoza sektorowo-przestrzenna kształtowania się procesu rozwoju regionu 142.1. Gospodarka 14

2.2. Infrastruktura techniczna 27

2.3. Rolnictwo, przetwórstwo i rynek rolny 38

2.4. Środowisko przyrodnicze 42

2.5. Kapitał społeczny 46

2.6. Współpraca międzynarodowa 60

2.7. Ochrona zdrowia 64

2.8. Zabezpieczenie społeczne 66

3. Ocena realizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 693.1. Gospodarka 69

3.2. Infrastruktura techniczna 70

3.3. Obszary wiejskie i rolnictwo 71

3.4. Ochrona środowiska 72

3.5. Kapitał ludzki 72

3.6. Współpraca międzynarodowa 73

3.7. Ochrona zdrowia 74

3.8. Zabezpieczenie społeczne 74

3.9. Przedakcesyjne programy pomocowe 75

3.10. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności 76

4. Bilans strategiczny – analiza SWOT 774.1. Silne i słabe strony województwa 77

CZĘŚĆ II.


CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY,
KIERUNKI DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘCIA 80

1.Modelowe przesłanki budowy strategii - misja strategii 801.1.Modelowe przesłanki budowy strategii regionu podkarpackiego 80

1.2.Misja strategii 81

2.Efektywne uwarunkowania strategii – wizja rozwoju 83

3.Gospodarka regionu 87

Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie małych
i średnich, poprzez wsparcie finansowe oraz instytucjonalne. 87


Priorytet 2: Budowanie regionalnego systemu innowacji poprzez rozwój rzeszowskiego obszaru metropolitalnego oraz powiązań między nauką i gospodarką. 89

Priorytet 3: Działania na rzecz podniesienia atrakcyjności regionu dla rozwoju inwestycji. 92

Priorytet 4: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno – gospodarczego województwa. 94

4. Infrastruktura techniczna 97Priorytet 1: Wspieranie inwestycji komunikacyjnych: drogowych, kolejowych i lotniczych. 97

Priorytet 2: Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. 100

Priorytet 3: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. 102

Priorytet 4: Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego systemu usług telekomunikacyjnych. 103

5. Obszary wiejskie i rolnictwo 105Priorytet 1: Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej w warunkach zrównoważonego rozwoju. 105

Priorytet 2: Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej. 107

Priorytet 3: Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych. 109

Priorytet 4: Rozwój rynku rolnego. 111

6. Ochrona środowiska 113Priorytet 1: Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. 113

Priorytet 2: Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
i wdrażanie nowoczesnych systemów gospodarki odpadami. 115


Priorytet 3: Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza i gleb oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 117

Priorytet 4: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 119

Priorytet 5: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 120

7. Kapitał społeczny 122Priorytet 1: Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji. 122

Priorytet 2: Wzmocnienie jakościowego rozwoju zasobów pracy regionu. 124

Priorytet 3: Rozwój kultury. 126

Priorytet 4: Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 129

8. Współpraca międzynarodowa 133Priorytet 1: Tworzenie warunków do podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i pozyskiwania inwestycji. 133

Priorytet 2: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony
i wykorzystania dziedzictwa kulturowego. 136


Priorytet 3: Zachowanie obszarów cennych krajobrazowo oraz ochrona środowiska przyrodniczego. 139

9. Ochrona zdrowia 144Priorytet 1: Zmniejszenie zachorowalności oraz umieralności
w społeczeństwie. 144


Priorytet 2: Koordynacja działań w zakresie ochrony zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa ludności. 145

10. Zabezpieczenie społeczne 147Priorytet 1: Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 147

Priorytet 2: Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dziećmi. 148

Priorytet 3: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy społecznej oraz rozwój zawodowy kadr pomocy społecznej. 149

Priorytet 4: Propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. 149

CZĘŚĆ III.


REALIZACJA STRATEGII 151

1. Możliwości zmian uwarunkowań rozwoju gospodarczego 1511.1. Uwarunkowania zewnętrzne 151

1.2. Uwarunkowania wewnętrzne 153

2. Instrumenty realizacji strategii 1552.1. Instrumenty finansowe 155

2.2. Instrumenty planistyczne 155

3. Struktura finansowania strategii 1573.1. Ogólne zasady finansowania strategii 157

3.2. Przewidywane nakłady na realizację strategii 157

4. Monitoring i ocena realizacji strategii 159

Osoby uczestniczące w pracach nad Strategią rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007-2020 162

EKSPERTYZY OPRACOWANE W TRAKCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTEM STRATEGII 166

LITERATURA 166

Ogólny układ celów strategicznych i priorytetów rozwoju strategii. 167
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość