Strona główna

Zarządzenie nr 10 prezesa głÓwnego urzędu statystycznego


Pobieranie 19.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.82 Kb.
Dz.Urz.GUS.2005.5.35

2009-03-31 zm. Dz.Urz.GUS.2009.3.18 § 1

2010-08-01 zm. Dz.Urz.GUS.2010.7.46 § 1

ZARZĄDZENIE NR 10

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 5 maja 2005 r.w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej

(Dz. Urz. GUS z dnia 23 maja 2005 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Naukowa Rada Statystyczna, zwana dalej "Radą", działa przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych.

2. W szczególności do zadań Rady należy opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych zapewniających doskonalenie systemu badań statystycznych.§ 2. 1. Członków Rady powołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego spośród przedstawicieli nauki, a w szczególności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.

2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3. (1) Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od pierwszego posiedzenia plenarnego.

4. (2) Na kadencję 2009-2013 do składu Rady powołani zostają:

1) dr hab. Elżbieta Adamowicz,

2) dr Piotr Boguszewski,

3) dr hab. Małgorzata Doman,

4) prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak,

5) prof. dr hab. Brunon Górecki,

6) dr hab. Marek Gruszczyński,

7) prof. dr hab. Stanisław M. Kot,

8) prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor,

9) prof. dr hab. Elżbieta I. Kotowska,

10) prof. dr Franciszek Kubiczek,

11) prof. dr hab. Adam Kurzynowski,

12) dr Tomasz Łyziak,

12a) (3) dr hab. Michał Majsterek,

13) prof. dr hab. Jacek Osiewalski,

14) dr hab. Magdalena Osińska,

15) prof. dr hab. Tomasz Panek,

16) dr hab. Mateusz Pipień,

17) dr hab. Mariusz Plich,

18) prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz,

19) prof. dr hab. Wiesław Sadowski,

20) dr hab. Krystyna Strzała,

21) prof. dr hab. Jacek Szlachta,

22) prof. dr hab. Urszula Sztanderska,

23) prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz,

24) prof. dr hab. Tadeusz Walczak,

25) prof. dr hab. Aleksander Welfe,

26) prof. dr hab. Władysław Welfe,

27) dr Andrzej Wernik,

28) dr Bohdan Wyżnikiewicz,

29) prof. dr hab. Józef Zegar,

30) (4) (uchylony).

§ 3. 1. W posiedzeniach Rady stale uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane, z głosem doradczym, inne osoby.§ 4. 1. Rada podejmuje działania w sprawach objętych jej zadaniami na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub z własnej inicjatywy.

2. Rada wyraża swe stanowisko w formie opinii, wniosków, ekspertyz i recenzji.§ 5. 1. Główny Urząd Statystyczny kieruje się opinią Rady w konkretnych sprawach oraz zalecanymi przez Radę kierunkami prac.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego informuje Radę o sposobie wykorzystania jej opinii, wniosków i ekspertyz oraz recenzji.§ 6. 1. Rada działa na podstawie przyjętego przez Radę na każdy rok planu prac.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zgłasza propozycje do projektu planu prac Rady.§ 7. 1. Przewodniczący Rady:

1) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom,

2) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zadania sekretarza Rady określa przewodniczący.§ 8. 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący co najmniej 2 razy w ciągu roku.

2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek:

1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

2) co najmniej połowy członków Rady.§ 9. 1. Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tworzyć stałe lub doraźne zespoły problemowe.

2. Przewodniczący Rady wyznacza przewodniczącego i sekretarza zespołu.§ 10. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Sekretariat Prezesa.

§ 11. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

Przypisy:

1) § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 31 marca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.2009.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 2009 r.

2) § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 31 marca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.2009.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 2009 r.

3) § 2 ust. 4 pkt 12a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 9 lipca 2010 r. (Dz.Urz.GUS.2010.7.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

4) § 2 ust. 4 pkt 30 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 17 z dnia 9 lipca 2010 r. (Dz.Urz.GUS.2010.7.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość