Strona główna

Zarządzenie Nr 1527/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 październik 2009


Pobieranie 38.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.98 Kb.
Zarządzenie Nr 1527/09

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 16 październik 2009
w sprawie powołania osób odpowiedzialnych za przygotowanie założeń do realizacji nowych programów operacyjnych na lata 2010-2015 do aktualnie obowiązującej Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jedn.: Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 zm.: 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), oraz § 13 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2003 roku zmieniającego zarządzenia Nr 261/03 z dnia 6 marca 2003 r.: Nr 277/03z dnia 18 marca 2003 r., Nr 1149/03 z dnia 4 listopada 2003 r., Nr 128/ 04 z dnia 18 lutego 2004 r., Nr 503/04 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 1139/04 z 10 grudnia 2004 r., Nr 216/05 z 2 marca 2005 r. Nr 356/05 z 31 marca 2005 r. Nr 882/05 z 15 lipca 2005 r., Nr 1580/05 z 30 grudnia 2005 r., Nr 833/06 z dnia 31 lipca 2006 r., Nr 1079/06 z dnia 19 września 2006 r.,1240/06 z 27 października 2006 r., Nr 1480/06 z dnia 18 grudnia 2006 r., Nr 336/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr 338/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr 355/07 z 30 marca 2007 r., Nr 759/07 z dnia 22 czerwca 2007 r., Nr 780/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr 923/07 z dnia 26 lipca 2007 r., Nr 1255/07 z dnia 18 września 2007 r., Nr 1664/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., Nr 1758/07 z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr 82/08 z dnia 23 stycznia 2008 r., Nr 426/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Nr 636/08 z dnia 26 maja 2008 r., Nr 1123/08 z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 92/09 z dnia 29 stycznia 2009 r., Nr 239/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Nr 851/09 z dnia 16 czerwca 2009)
Zarządza się co następuje
§ 1
Powołuje się następujące osoby odpowiedzialne za stworzenie i zapisanie założeń do realizacji nowych programów operacyjnych


Teresa Plichta

Dyrektor WSS

Odpowiedzialna za obszar zdrowia w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Program obywatelsko-społeczny

Regina Białousów

Dyrektor WE

Odpowiedzialna za obszar edukacji w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Program obywatelsko-społeczny

Jacek Wilczewski

Dyrektor MOPS

Odpowiedzialny za obszar problemów społecznych w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Program obywatelsko-społeczny

Helena Chmielowiec
Magdalena Skiba

Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Kierownik RWzOPOdpowiedzialne za obszar aktywizacji społecznej w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Program obywatelsko-społeczny

Ewa Kamińska

z-ca Prezydenta ds. Polityki Społecznej

Odpowiedzialna za całokształt programu obywatelsko-społecznego i wyznaczenie koordynatora dla powyższego programu

Alan Aleksandrowicz

Prezes GARG

Odpowiedzialny za obszar innowacyjnej gospodarki w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Innowacyjny Gdańsk

Jarosław Kubacki

Dyrektor BI

Odpowiedzialny za obszar społeczeństwa informacyjnego w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Innowacyjny Gdańsk

Andrzej Bojanowski

z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Odpowiedzialny za całokształt programu Innowacyjny Gdańsk i wyznaczenie koordynatora dla powyższego programu

Dimitris T. Skuras

Dyrektor WGK

Odpowiedzialny za opracowanie modelu zarządzania i przygotowanie założeń dla programu rozwoju komunikacji

Maciej Lisicki

z-ca Prezydenta ds. Polityki Społecznej

Odpowiedzialny za całokształt programu rozwoju komunikacji i wyznaczenie koordynatora dla powyższego programu

Tadeusz Bukont

Dyrektor WZKiOL

Odpowiedzialny za komponent dotyczący bezpieczeństwa w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Mój Gdańsk, Moje Miasto / program rozwoju gospodarki komunalnej/Maciej Lorek

Dyrektor WŚ

Odpowiedzialny za komponent dotyczący Zielonego Gdańska w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Mój Gdańsk, Moje Miasto / program rozwoju gospodarki komunalnej/, lub w ramach aktualnego programu Zielony Gdańsk

Barbara Majewska

z-ca Dyrektora WPG

Odpowiedzialna za obszar polityki mieszkaniowej miasta w ramach nowego programu operacyjnego występującego pod roboczą nazwą:

Mój Gdańsk, Moje Miasto / program rozwoju gospodarki komunalnej/

Dimitris T. Skuras

Dyrektor WGK

Odpowiedzialny za całokształt programu pod roboczą nazwą Mój Gdańsk, Moje Miasto / program rozwoju gospodarki komunalnej/

Andrzej Trojanowski

Dyrektor BPdsSiE

Odpowiedzialny za całokształt programu Sportowy Gdańsk

Andrzej Socik

Kierownik RT/WPG

Odpowiedzialny za całokształt programu
Gdańsk Morze Turystycznych Atrakcji

Iwona Bierut

Dyrektor WPG

Odpowiedzialna za całokształt programu rozwoju partnerstwa gospodarczego /Razem można więcej; Inwestuj w Gdańsku, Inwestuj z Gdańskiem/

Anna Czekanowicz

Dyrektor BPdsK

Odpowiedzialna za całokształt programu rozwoju kultury pod roboczą nazwą Gdańsk kultura.

§ 2
1. Osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary powołają we własnym zakresie interdyscyplinarne zespoły robocze, w skład których wejdą osoby związane merytorycznie z właściwą dziedziną.

2. W terminie do 30 listopada osoby odpowiedzialne za proces tworzenia dokumentów, w formie pisemnej i elektronicznej, przekażą opracowany materiał koordynatorowi ds. Strategii Rozwoju Miasta.
§ 3


 1. Wypracowany materiał zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na grudniowych Kolegiach Prezydenta Miasta Gdańska.

  1. W pierwszym tygodniu grudnia zaprezentowane zostaną:

   • Gdańsk Kultura – Anna Czekanowicz

   • Gdańsk Morze Turystycznych Atrakcji – Andrzej Socik

   • Sportowy Gdańsk – Andrzej Trojanowski

  1. W drugim tygodniu grudnia zaprezentowany zostanie:

   • Program obywatelsko-społeczny – osoba wskazana przez z-cę Prezydenta Ewę Kamińską

  2. W trzecim tygodniu grudnia zaprezentowane zostaną:

   • Innowacyjny Gdańsk – osoba wskazana przez z-cę Prezydenta Andrzeja Bojanowskiego

   • Program Rozwoju Partnerstwa – Iwona Bierut

  1. W czwartym tygodniu grudnia zaprezentowane zostaną:

   • Program Rozwoju Komunikacji – osoba wskazana przez z-cę Prezydenta Macieja Lisickiego

   • Program Rozwoju Gospodarki Komunalnej – Dimitris T. Skuras

§ 4 1. Dokument należy przygotować wedle następujących wytycznych:

 • strona pierwsza tytułowa – nazwa programu, osoba odpowiedzialna za program, skład zespołu pracującego nad programem

 • strona druga spis treści, pozostałe strony treść merytoryczna.
 1. Treść merytoryczna powinna zostać wypełniona według zagadnień sformułowanych w punktach tworzących zarazem spis treści dokumentu

 1. Kreowanie rozwoju

  1. Uwarunkowania dotyczące rozwoju /właściwego obszaru/ w mieście

  2. Rola i znaczenie UMG w realizacji polityki /właściwego obszaru/ W punkcie tym należy zasygnalizować również rolę i znaczenie innych jednostek realizujących program

  3. Możliwości dotyczące rozwoju /danego obszaru w mieście/

 1. Wizja Gdańska w roku 2015 / w kontekście właściwego obszaru/

 2. Analiza możliwości realizacyjnych

  1. Szanse

3.2 Zagrożenia

 1. Cele Operacyjne Programu

  1. cel pierwszy /krótki opis celu/

  2. cel drugi /krótki opis celu/

  3. ………………….

 1. Działania zaplanowane na lata 2010-2015

5.1 /w ramach celu pierwszego/

5.2 /w ramach celu drugiego/

5.3 …………………………


 1. Mierniki osiągnięcia celów

  1. /w ramach celu pierwszego/

  2. /w ramach celu pierwszego/

  3. …………………

 1. Wskaźniki realizacji programu

 2. Partnerzy i płaszczyzny współpracy

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie
Prace nad aktualizacją programów operacyjnych przebiegają pozytywnie, jednakże w celu uporządkowania procesów i ugruntowania wiedzy niezbędne jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających proces zamknięcia starych i uchwalenia nowych programów operacyjnych do aktualnej Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość