Strona główna

Zarządzenie Nr 157/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pobieranie 27.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.29 Kb.
Zarządzenie Nr 157/2013/2014

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Regulaminu Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) zarządzam, co następuje:Część I - Przepisy ogólne
§ 1
Zastosowane w Zarządzeniu pojęcia oznaczają:

 1. Archiwum Prac Dyplomowych (APD) – system wspomagający proces składania i archiwizacji prac dyplomowych będący częścią systemu USOS. APD umożliwia m.in. zdalną archiwizację prac dyplomowych, wystawianie recenzji oraz wyszukiwanie informacji o pracach dyplomowych.

 2. Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) – system wspomagający dokumentację przebiegu studiów. USOS zawiera elektroniczny album studentów, elektroniczną księgę dyplomów oraz przechowuje informacje dotyczące studentów i pracowników uczelni, przedmiotów, zajęć, itd.,

 3. USOSweb – aplikacja internetowa pozwalająca na dostęp do wybranych danych z systemu USOS użytkownikom Internetu.Część II - Praca dyplomowa; Protokół egzaminu dyplomowego
§ 2


 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego obowiązany jest do:

  1. złożenia jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji drukowanej przeznaczonego do teczki akt osobowych studenta w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie. Rada wydziału może zobowiązać studenta do złożenia dwóch dodatkowych egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej przeznaczonych dla promotora i recenzenta.

  2. złożenia dodatkowej dokumentacji wynikającej ze specyfiki studiów na kierunkach artystycznych;

  3. złożenia oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną, o którym mowa w § 7;
  1. wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD):

   1. tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim,

   2. streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim,

   3. słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim,

   4. wersji elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)).

 1. Student obowiązany jest do złożenia/zarejestrowania pracy dyplomowej w dziekanacie nie później niż tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W dniu złożenia/zarejestrowania pracy dyplomowej w dziekanacie student obowiązany jest również do wprowadzenia wersji elektronicznej pracy dyplomowej do systemu APD.

 2. Praca dyplomowa oprócz streszczenia w języku polskim powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim (Abstract).

 3. W przypadku stosowania systemu antyplagiatowego student może być obowiązany do dołączenia do pracy dodatkowych oświadczeń wymaganych przy stosowaniu powyższego systemu.

§ 3 1. Zasady ustalania i zmiany tematu pracy dyplomowej oraz zasady ustanawiania i zmiany kierującego pracą dyplomową (promotora) określa rada wydziału.

 2. W dniu złożenia/zarejestrowania przez studenta pracy dyplomowej w dziekanacie pracownik dziekanatu jest obowiązany do wprowadzenia do systemu USOS:

 1. tytułu pracy dyplomowej w języku polskim,

 2. imienia (imion) i nazwiska kierującego pracą dyplomową (promotora),

 3. imienia (imion) i nazwiska recenzenta,

 4. składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.

3. W przypadku, gdy praca dyplomowa przygotowana jest w innym języku niż polski lub angielski dziekanat wprowadza do systemu USOS, w miejsce na tytuł pracy dyplomowej w języku polskim, tytuł pracy dyplomowej w języku jej przygotowania.
§ 4


 1. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi zawierać obowiązkowo następujące elementy:

  1. pełną nazwę Uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

  2. nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej/instytutu/katedry/zakładu,

  3. rodzaj pracy dyplomowej (licencjacka/inżynierska/magisterska),

  4. kierunek i specjalność studiów,

  5. tytuł pracy dyplomowej (w języku polskim i angielskim),

  6. imię (imiona) i nazwisko autora pracy dyplomowej,

  7. numer albumu,

  8. tytuł/stopień naukowy, imię (imiona) i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora),

  9. rok, w którym praca dyplomowa została przygotowana.

 1. W przypadku, gdy praca dyplomowa przygotowywana jest w innym języku niż polski lub angielski to na stronie tytułowej zamieszcza się tytuł w języku przygotowania pracy dyplomowej i w języku angielskim. Tytuł pracy w języku polskim umieszcza się na stronie kolejnej wraz ze streszczeniem w języku polskim. Powyższa praca dyplomowa musi zawierać streszczenie w języku polskim, angielskim i języku przygotowania pracy.

§ 5 1. Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego oraz skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy określa Regulamin Studiów UAM.

 2. Formę i zakres egzaminu dyplomowego na danym kierunku studiów określa rada wydziału.

§ 6 1. Przed egzaminem dyplomowym dziekanat przygotowuje protokół egzaminu dyplomowego dla studenta, który spełnił wszystkie warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

 2. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego protokół egzaminu dyplomowego powinien zawierać:

  1. datę egzaminu,

  2. imię (imiona) i nazwisko studenta,

  3. numer albumu,

  4. skład i podpisy członków komisji egzaminacyjnej,

  5. treść zadanych pytań i uzyskane oceny,

  6. średnią ocen uzyskaną w okresie studiów,

  7. ocenę egzaminu dyplomowego,

  8. ostateczny wynik studiów,

  9. uzyskany tytuł zawodowy.

 3. Protokół egzaminu dyplomowego powinien zawierać również tytuł i ocenę pracy dyplomowej.

 4. Protokół egzaminu dyplomowego należy drukować bezpośrednio z systemu USOS.Część III - Oświadczenie
§ 7


 1. Treść oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być podpisane przez studenta i w sposób trwały złączone z pracą dyplomową.

 3. Autor pracy dyplomowej może udzielić zgody na udostępnianie swojej pracy w czytelni Archiwum UAM oraz w zakresie koniecznym do ochrony swojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich.Część IV - Elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych; Recenzje
§ 8


 1. Elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych następuje przy użyciu systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) będącej elementem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

 2. Obowiązki studenta dotyczące składania pracy dyplomowej określa § 2 niniejszego zarządzenia.

 3. Kierujący pracą dyplomową (promotor) obowiązany jest do:

  1. sprawdzenia kompletności i poprawności danych, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 4, wprowadzonych przez studenta do systemu APD;

  2. zatwierdzenia danych, o których mowa w pkt 1.

 4. Kierujący pracą dyplomową (promotor) oraz recenzent obowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej stanowiącej recenzję pracy dyplomowej. Promotor i recenzent są obowiązani do zatwierdzenia recenzji w systemie APD najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin dyplomowy. Podpisane recenzje należy złożyć w dziekanacie.

 5. Przed egzaminem dyplomowym pracownik dziekanatu obowiązany jest do sprawdzenia:

  1. czy praca dyplomowa studenta i inne dane, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 4 zostały wprowadzone do systemu APD;

  2. czy dane wprowadzone przez studenta zostały zatwierdzone przez kierującego pracą dyplomową (promotora), zgodnie z postanowieniami ust. 3;

  3. czy do systemu APD zostały wprowadzone recenzje zgodnie z postanowieniami ust. 4,

  4. czy w dziekanacie zostały złożone podpisane przez kierującego pracą dyplomową (promotora) i recenzenta papierowe wersje recenzji.

 6. Pracownik dziekanatu wydaje protokół egzaminu dyplomowego, o którym mowa w § 6 wyłącznie po stwierdzeniu, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w ust. 5.

 7. Formularz recenzji znajdujący się w systemie APD może zostać określony odrębnie dla każdego z wydziałów.

§ 9 1. Na stronie internetowej systemu APD umieszcza się instrukcje obsługi systemu Archiwum Prac Dyplomowych przygotowane oddzielnie dla studentów, kierujących pracą dyplomową (promotorów) oraz recenzentów.

 2. Dostęp do systemu APD jest możliwy po zalogowaniu ze strony głównej systemu USOSweb lub pod adresem apd.amu.edu.pl.

 3. Za techniczne funkcjonowanie systemu APD oraz za archiwizację danych odpowiada Centrum Informatyczne UAM.Część V - Postanowienia końcowe
§ 10
Traci moc Zarządzenie Nr 36 Rektora UAM z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie określenia formy pracy dyplomowej oraz obowiązku złożenia oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

REKTOR
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość