Zarządzenie nr 225/2009 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2009 r w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej testy kwalifikacyjnePobieranie 29.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar29.6 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 225/2009

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej testy kwalifikacyjne
Na podstawie art. 39b1 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz.1238, Nr 192, poz.1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805) zarządza się co następuje:
§ 1

1. Powołuje się Wojewódzką Komisję przeprowadzającą testy kwalifikacyjne, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

1) Przewodniczący – Jacek Ząbik,
2) Członkowie komisji:

a) Wiesław Dębek,

b) Jan Kuśnierz,

c) Tadeusz Pastusiak,

d) Wioletta Myszkowska,

e) Tomasz Rogalski,

f) Ryszard Prawucki,

g) Mirosław Mrówczyński,

h) Aleksander Milewski,

i) Krzysztof Majewicz,

j) Krzysztof Putiatycki.

2. Komisja działa w składzie trzyosobowym.


§ 2

Zasady i tryb funkcjonowania Komisji określa regulamin będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 3

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury.

2. Obsługę techniczno-biurową komisji zapewnia Wydział Infrastruktury.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Andrzej Chmielewski

WICEWOJEWODA

R E G U L A M I N
pracy Komisji powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych
§ 1


 1. Egzamin, o którym mowa w art. 39b1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz.1238, Nr 192, poz.1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97), zwanej dalej "ustawą", przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej "Komisją".
 1. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "egzaminem" składają osoby:

 1. spełniające wymagania określone w art.39b i art.39b2 ustawy

 2. które zostaną zgłoszone przez kierownika ośrodka szkolenia po zakończeniu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej do właściwego wojewody w celu odbycia egzaminu,
 1. Egzamin przeprowadza się:

 1. zgodnie z zasadami określonymi w § 17, §18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805), zwanego dalej „rozporządzeniem”

 2. dla grup nie większych niż 20 osób,

 3. w ośrodku szkolenia, którego kierownik zwrócił się do właściwego wojewody o przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych.

 1. Siedzibą Komisji jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
 1. Dane osób zakwalifikowanych na egzamin umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.
 1. Merytoryczny nadzór nad pracą Komisji sprawuje Wydział Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 1. Kierownik ośrodka szkolenia przesyła lub składa do
  Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla, osób które ukończyły szkolenie w tym ośrodku na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Infrastruktury

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin,

tel. (091) 4 303 459, pokój 224


 1. Wniosek powinien zawierać wykaz osób szkolonych z podaniem:
  imienia i nazwiska osoby szkolonej, numeru PESEL albo daty urodzenia
  w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, zakresu odbytego szkolenia oraz informację w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona.

 2. Wojewoda po otrzymaniu wniosku przekazuje go do przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji na jego podstawie przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin przeprowadzenia tego testu.

 3. Wojewoda informuje ośrodek szkolenia o terminie przeprowadzenia testu.

§ 2


 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
 1. kierowanie pracą Komisji,

 2. wyznaczanie składu Komisji, spośród członków powołanych Zarządzeniem Wojewody.

 3. sprawdzenie spełnienia przez osoby zgłaszające się na egzamin wymogów określonych przepisami,

 4. kontrola przebiegu egzaminu,

 5. omówienie bezpośrednio przed egzaminem zasad i kryteriów oceny egzaminu,

 6. sprawdzenie prawidłowości sporządzania i podpisywania:

 1. protokołów egzaminacyjnych,

 2. korespondencji związanej z pracą Komisji,

10) potwierdzanie swoim podpisem wyników egzaminu - w arkuszu

odpowiedzi lub wydruku wyników egzaminu i protokole, 1. udzielanie informacji o działalności Komisji,

 2. w przypadku niemożliwości uczestniczenia przewodniczącego Komisji w egzaminie w wyznaczonym terminie lub z innego uzasadnionego powodu może on wyznaczyć do działania w swoim imieniu członka komisji. 1. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
 1. udział w egzaminach i posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji,

 2. dokonywanie oceny testów kwalifikacyjnych

 3. sprawdzenie spełnienia przez osoby zgłaszające się na egzamin wymogów określonych przepisami,

 4. kontrola przebiegu egzaminu.

 5. sporządzanie protokołów egzaminacyjnych,

 6. sprawdzenie tożsamości osób przystępujących do egzaminu oraz zgodności danych personalnych z danymi na liście przed rozpoczęciem egzaminu,

 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego
  Komisji.

§ 3
1. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje: 1. test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu podstawowego

oraz

 1. test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

2. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

3. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu


i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub nie wybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

4. Osoby, które ukończyły kwalifikacje wstępną uzupełniającą, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym. Czas trwania testu specjalistycznego wynosi 10 minut.


§ 4


 1. Przed rozpoczęciem testu kwalifikacyjnego:
 1. Członkowie komisji:

 1. sprawdzają tożsamość osób przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych z danymi zawartymi w protokole egzaminacyjnym,

 2. wydają osobą zdającym druk arkusza egzaminacyjnego,

 1. przewodniczący Komisji lub członek komisji wyjaśnia zasady egzaminu.

 2. po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 2, członek Komisji:
  a) wydaje osobie przystępującej do egzaminu w ramach kwalifikacji wstępnej test podstawowy składający się z 20 pytań
  oraz test specjalistyczny, składający się z 10 pytań, odpowiednio dla
  prawa jazdy kategorii C,C+E,C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii
  D, D+E, D1 i D1+E, lub

b) wydaje osobie, która ukończyła kwalifikację wstępną uzupełniającą
test kwalifikacyjny, składający się z 10 pytań, obejmujący część
specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego, obejmującego część specjalistyczną wynosi 10 minut.


 1. Po zakończeniu testu kwalifikacyjnego członek Komisji odbiera osobom zdającym testy i druki egzaminacyjne, następnie po ich sprawdzeniu, wpisuje wynik do imiennego arkusza egzaminacyjnego, dla każdej kategorii objętej zakresem egzaminu.

§ 5 1. Testy kwalifikacyjne przeprowadzane są w ośrodku szkolenia po zakończeniu zajęć w ośrodku szkolenia, po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych.
 1. Testy kwalifikacyjne przeprowadzane w formie pisemnej, polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w teście.
 1. Testy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzane przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.
 1. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art.39b ust.3 ustawy, przeprowadzane są na podstawie pytań pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.
 1. Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w teście polega na wyborze
  z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi prawidłowej, poprzez zaznaczenie w imiennym arkuszu egzaminacyjnym prawidłowej odpowiedzi znakiem „X”
  w wyznaczonym do tego polu.
 1. W trakcie egzaminu osoba zdająca może poprawiać udzieloną odpowiedź przez skreślenie w imiennym arkuszu egzaminacyjnym niewłaściwego zaznaczenia znakiem „X” i opatrzenie poprawki własnym podpisem.
 1. W czasie testu kwalifikacyjnego osoby zdające nie mogą opuszczać sali.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ta może uzyskać zgodę na opuszczenie sali, po spełnieniu warunków wykluczających możliwość skorzystania przez nią z niedozwolonej pomocy. Warunki ustala przewodniczący lub wskazany przez przewodniczącego członek Komisji.
 1. Przewodniczący Komisji ma prawo wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystały z niedozwolonej pomocy, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłóciły jego przebieg.
 1. W przypadku wykluczenia z egzaminu, o którym mowa w ust. 7, Komisja uznaje w stosunku do tych osób egzamin za zakończony, a do protokołu egzaminacyjnego i imiennego arkusza egzaminacyjnego wpisuje się wynik negatywny.

§ 6
1. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej;

1) 17 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte z teście podstawowym

oraz


2) 7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym

2. Czas trwania testu kwalifikacyjnego dotyczącego kwalifikacji wstępnej


wynosi 30 minut.
3. Po zakończeniu testu kwalifikacyjnego, Komisja dokonuje oceny poprawności udzielonych odpowiedzi, wpisuje do imiennego arkusza odpowiedzi liczbę uzyskanych punktów, oraz wynik egzaminu, który potwierdza swoim podpisem członek Komisji i Przewodniczący.
§ 7


 1. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 1. Osoba szkolona, która uzyskała negatywny wynik testu kwalifikacyjnego może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

§ 8 1. Wyniki egzaminu ogłaszane w formie ustnej i odnotowywane w protokole egzaminacyjnym poprzez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:

 1. "P" - jeżeli wynik jest pozytywny,

 2. "N"- jeżeli wynik jest negatywny,

 3. "X" - jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

§ 9


1. Pytania i testy egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w trakcie
prowadzenia egzaminu. 1. Protokoły egzaminacyjne, arkusze odpowiedzi lub wydruki wyników egzaminu przechowywane są w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Infrastruktury według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 10
1. Za przeprowadzenie testu członkom komisji, przysługuje wynagrodzenie, którego koszt ponosi ośrodek szkolenia.

2. Wysokość wynagrodzenia członków komisji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Ośrodek szkolenia umożliwia przeprowadzenie przez komisję testu kwalifikacyjnego, zapewniając odpowiednie warunki lokalowe.


§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy i rozporządzenia.
: systemfiles -> articlefiles
articlefiles -> Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
articlefiles -> Zachodniopomorski
articlefiles -> Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
articlefiles -> Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia Województwa Zachodniopomorskiego
articlefiles -> Karta analizy perinatalnej zbiorcza
articlefiles -> Caviar 2014” „caviar 2014”
articlefiles -> Dane tele- adresowe oddziałÓw straży gminnych (miejskich) funkcjonujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego – stan na dzień 31. 12. 2013 r
articlefiles -> W Kamieniu Pomorskim, mieszczącym się przy ul. Wolińskiej 7b
articlefiles -> I. iii-jz/MZ/0930/22/10 Szczecin, dnia 01 lipca 2010 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie
articlefiles -> Zarządzenie nr 286/2009 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów I instruktorów nauki jazdy
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy