Strona główna

Zarządzenie Nr 28/2002 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych


Pobieranie 18.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.68 Kb.
OK-II-0152/28/2002

Zarządzenie Nr 28/2002

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 19 grudnia 2002 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Na podstawie § 69 ust. 3 tymczasowego regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 288/XXVIII/99 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu m. st. Warszawy, zmienionej uchwałami: Nr 327/XXXIII/99 z dnia 2 listopada 1999 r., Nr 189/XXII/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r., Nr 142/XLVIII/2001 z dnia 13 marca 2001 r., Nr 614/LXXXII/2001 z dnia 2 października 2001 r., Nr 25/XCVII/2002 z dnia 15 stycznia 2002 r., Nr 227/CX/2002 z dnia 16 kwietnia 2002 r., Nr 264/CXIV/2002 z dnia 14 maja 2002 r., Nr 356/CXXIV/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. oraz Nr 564/CXXXVIII/2002 z dnia 24 września 2002 r. - zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 34/2001 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych (dowodów księgowych) w Biurze Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy: Nr 35/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r., Nr 44/2002 z dnia 5 lutego 2002 r., Nr 49/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r., Nr 52/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. i Nr 57/2002 z dnia 23 października 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:1) w załączniku nr l do Instrukcji pkt I otrzymuje brzmienie:

1.

Lech Kaczyński


Prezydent m. st. Warszawy


2.


Dorota Safjan


z-ca prezydenta


3.


Sławomir Skrzypek


z-ca prezydenta


4.


Władysław Stasiak


z-ca prezydenta


5.


Andrzej Urbański


z-ca prezydenta


6.


Łucja Konopka


Skarbnik m. st. Warszawy


2) w załączniku nr l do instrukcji w pkt II:

- poz. l wyrazy „Magdalena Kopczyńska" (dyrektor Gabinetu Prezydenta) zastępuje się wyrazami „Maria Warmuzek-Nowak" (dyrektor Gabinetu Prezydenta),

- poz. 2 wyrazy „Andrzej Machowski" (dyrektor Biura Prasowego) zastępuje się wyrazami „Anna Kamińska" (rzecznik prasowy),

- poz. 6 wyrazy „Wojciech Matusik" (dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury) zastępuje się wyrazami „Tomasz Zemła" (naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury),

- poz. 9 wyrazy „Agnieszka Krupińska" (dyrektor Wydziału Przekształceń Własnościowych, Nadzoru Założycielskiego i Właścicielskiego) zastępuje się wyrazami „Eryk Pyra" (naczelnik Wydziału Przekształceń Własnościowych, Nadzoru Założycielskiego i Właścicielskiego),

- poz. 12 wyrazy „Piotr Bartoszewicz-Malicki" (dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej) zastępuje się wyrazami „Witold Słowik" (naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej),

- poz. 17 wyrazy „Szczepan Jerzy Morycz" (dyrektor Wydziału Porządku Publicznego) zastępuje się wyrazami „Grzegorz Olszewski*" (p.o. naczelnika Wydziału Porządku Publicznego),

- poz. 20 wyrazy „Cecylia Pełka" (dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska) zastępuje się wyrazami „Agnieszka Bolesta" (dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska),

- poz. 21 wyrazy „Małgorzata Pacuska" (zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr) zastępuje się wyrazami „Barbara Sosińska" (dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr),

- poz. 22 wyrazy „Jerzy Podolak" (dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) i „Tomasz Brodowski" (zastępca dyrektora Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) zastępuje się wyrazami „Krzysztof Kapera" (dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi m.st. Warszawy i dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta m.st. Warszawy

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy


/-/ Sławomir Stanisław Skrzypek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość