Strona główna

Zarządzenie Nr 5 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu I Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w sprawie


Pobieranie 43.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar43.18 Kb.
Poznań, dnia 28.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 5
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

w sprawie obligatoryjnych obozów letnich w Chycinie dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR oraz III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport realizowanego w ramach Projektu Kapitał Ludzki

w roku akademickim 2011/2012.
Na podstawie Zarządzenia Nr 25/12 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2011 / 2012, zarządzam:

 1. Letni obóz szkoleniowy w Chycinie jest obowiązkowy i stanowi integralną część kształcenia. Studenci zobowiązani są do odbycia obozu w terminach wynikających z programu studiów.

 2. Organizatorem obozów jest Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów.

 3. Czas trwania obozów:

Obozy letnie w roku akademickim 2011/2012 odbędą się w następujących terminach:

 • dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Sport /dotyczy III roku studiów w ramach Projektu Kapitał Ludzki/ 20.06-03.07.2012 r. /14 dni/

 • dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Wychowanie Fizyczne 29.07.-09.08.2012 r. /12 dni/

 • dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Fizjoterapia 11-22.08.2012 r. /12 dni/

 • dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Sport 11-24.08.2012r. /14 dni/

Studenci uczestniczący w obozie przyjeżdżają w dzień poprzedzający jego rozpoczęcie w godzinach popołudniowych /nie później niż do godz. 16.00/.

 1. Za prawidłowy przebieg i funkcjonowanie obozu odpowiedzialny jest kierownik obozu, który w czasie jego trwania jest przełożonym dla studentów, kadry dydaktycznej, personelu medycznego, pracowników administracji i obsługi obozowej oraz rodzin pracowników.

Rodziny pracowników zatrudnionych na obozie zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ośrodka, wniesienia pełnej opłaty za nocleg i wyżywienie w dniu przyjazdu u kierownika ośrodka lub posiadanie skierowania z Działu Spraw Pracowniczych. Osoby z zewnątrz mogą korzystać wyłącznie z płatnego pola kempingowego.

Równocześnie proszę, aby rodziny, w tym dzieci nie uczestniczyły w zajęciach oraz nie korzystały

z obiektów sportowych i sprzętu w czasie zajęć dydaktycznych.

W czasie trwania obozów szkoleniowych kierownik ośrodka jest zobowiązany do uzgadniania wszelkich podejmowanych decyzji /również porządkowych i administracyjnych/ z kierownikiem obozu. 1. Kadra dydaktyczna i obsługa administracyjna pobiera delegację na przejazd oraz dietę przeznaczoną na żywienie zbiorowe.

 2. Zaliczenia obozu dokonuje kierownik obozu w oparciu o ustalony regulamin zaliczeń.

 3. Uczelnia zapewni w razie potrzeby transport sprzętu zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów.

 4. Kierownicy obozu złożą sprawozdania końcowe Dziekanowi Wydziału WFSiR do dnia 15 wrześnie br.

 5. Termin przyjazdu kadry oddelegowanej na 1 obóz w terminie 20.06.-03.07.2012 r. /14 dni/ dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Sport /dotyczy III roku studiów w ramach Projektu Kapitał Ludzki/ ustala się na dzień 19.06.br. do godz. 14.00. Powrót z Chyciny nastąpi w dniu 03.07 br. w godzinach wieczornych.

 6. Termin przyjazdu kadry oddelegowanej na 2 obóz w terminie 29.07.-09.08.2012 r. /12 dni/ dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Wychowanie Fizyczne ustala się na dzień 28.07. br. do godz. 14.00. Powrót z Chyciny nastąpi w dniu 09.08. br. w godzinach wieczornych.

 7. Termin przyjazdu kadry oddelegowanej na 3 obóz w terminie 11-22.08.2012 r. /12 dni/ dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Fizjoterapia oraz na obóz dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Sport w terminie 11-24.08.2012 r. /14 dni/ ustala się na dzień 10.08.br. do godz. 14.00. Powrót z Chyciny nastąpi w dniu 22.08. br. w godzinach wieczornych /dotyczy obozu dla kierunku Fizjoterapia/ oraz w dniu 24.08. br. /dotyczy obozu dla kierunku Sport/-pozostaje trzech nauczycieli akademickich.

 8. Zobowiązuję każdego studenta uczestniczącego w obozie do ubezpieczenia od NW.

 9. Wynagrodzenie kadry dydaktycznej zatrudnionej na obozach nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy /Zarządzenie 5/12 Rektora AWF z dnia 26.01.2012 r./ oraz stawek wynikających z Projektu Kapitał Ludzki, a także stawek wynagrodzenia dla obsługi, które ustala Dziekan Wydziału WFSiR.

 10. Ramowy program obozu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR kierunek WF i Fizjoterapia oraz Sport (dotyczy I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych):   1. Żeglarstwo (jachtowe) 12 godz.

   2. Żeglarstwo (deskowe) 12 godz.

   3. Gry terenowe 8 godz.

   4. Obozownictwo z elementami wycieczek 6 godz.

   5. Kajakarstwo turystyczne i sportowe z elementami spływu 12 godz.

   6. Pływanie z elementami ratownictwa wodnego 10 godz.

   7. Narciarstwo wodne 6 godz.

   8. Organizacja czasu wolnego 4 godz.

   9. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (bieg patrolowy, bieg na orientację, mini triathlon, turniej rekreacyjny) 10 godz.

Razem 80 godz.


Istnieje możliwość wybrania odpłatnego fakultetu z Ratownictwa Wodnego (uruchomienie fakultetu nastąpi w przypadku zgłoszenia się min.15 osób).
Obóz I.

Ramowy program obozu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR kierunek Sport (dotyczy III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach Projektu Kapitał Ludzki):

 1. Sporty walki 30 godz.

 2. Zespołowe Gry Sportowe-Piłka Nożna 30 godz.

 3. Zespołowe Gry Sportowe-Piłka Ręczna 30 godz.

 4. Tenis 30 godz.

Razem 120 godz.Kadra dydaktyczna: obóz dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR kierunek SPORT (realizowany w ramach Projektu Kapitał Ludzki w terminie 20.06-03.07.2012 r.
Kierownik obozu: dr Janusz Brzozowski

Z-ca d/s planowania zajęć oraz osoba odpowiedzialna za organizację pływań: dr Jacek Tarnas

/bez wynagrodzenia/


 1. Sporty walki: doc. dr Paweł Przybylski

dr Janusz Brzozowski


 1. Zespołowe Gry Sportowe-Piłka Nożna: dr Robert Śliwowski

dr Jacek Jóźwiak


 1. Zespołowe Gry Sportowe-Piłka Ręczna: mgr Maciej Olejnik

mgr Michał Pietrzak

 1. Tenis: dr Tomasz Garsztka

dr Tomasz Schefke

Sekretariat obozu: Violetta Szymaś

Lekarz obozu: dr med. Jolanta Cieślak /umowa zlecenie/

Pielęgniarz: piel. Alicja Sucharska /umowa zlecenie/

Planowany stan obozu: Studenci 100 osób

Kadra 14 osób

----------------------------------------------------------------

Razem 114 osób


Obóz II.

Kadra dydaktyczna: obóz dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR kierunek Wychowanie Fizyczne w terminie: 29.07.-09.08.2012 r.
Kierownik obozu: dr Jacek Tarnas

Z-ca d/s planowania zajęć: mgr Mikołaj Marciniak 1. Pływanie z elementami ratownictwa wodnego: dr Krzysztof Pietrusik

dr Jerzy Ciereszko

mgr Krystian Wochna
 1. Obozownictwo z elementami wycieczek: dr hab. prof. AWF Andrzej Wieczorek

dr Wojciech Zieliński

dr Helena Elegańczyk-Kot
 1. Gry terenowe: mgr Mikołaj Marciniak

dr Tomasz Marecki


 1. Kajakarstwo turystyczne i sportowe z elementami spływu: prof. dr hab. Sławomir Drozdowski

dr Janusz Brzozowski

dr Tomasz Marecki

dr Wojciech Zieliński


 1. Żeglarstwo (jachtowe i deskowe): dr Leszek Kostański

doc. dr Paweł Przybylski

dr Jacek Tarnas

dr Helena Elegańczyk-Kot

dr Jarosław Gabryelski

 1. Narciarstwo wodne: dr Janusz Brzozowski

dr Wojciech Zieliński

mgr Mikołaj Marciniak
 1. Organizacja czasu wolnego: dr Marek Sokołowski

dr Jacek Tarnas


 1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (bieg patrolowy, bieg na orientację, mini triathlon, turniej rekreacyjny): doc. dr Paweł Przybylski

dr Janusz Brzozowski

mgr Mikołaj Marciniak

dr Tomasz Marecki

dr Jacek Tarnas

Stażyści i ratownicy:


 1. Marta Tomasik-stażysta /umowa zlecenie/

 2. mgr Jakub Pawłowski-stażysta /umowa zlecenie/

 3. Wojciech Treć kierownik ratowników /umowa zlecenie/

 4. Agnieszka Kaszkowiak-ratownik /umowa zlecenie/

 5. Paulina Danielska-ratownik /umowa zlecenie/

 6. Hanna Szalewska-ratownik /umowa zlecenie/

 7. Dawid Zukier-ratownik /wolontariat/

 8. Wojciech Burakowski-ratownik /wolontariat/

Sekretariat obozu: mgr Paulina Taterka

Lekarz obozu: Aleksander Maleszka /rachunek/

Pielęgniarz: piel. Przemysław Rzekiecki /umowa zlecenie/


W sprawach bezpieczeństwa nad wodą, ratownicy podlegają bezpośrednio kierownikowi przedmiotu Pływanie z elementami ratownictwa wodnego.
Planowany stan obozu: Studenci 160 osób

Kadra 23 osoby

----------------------------------------------------------------

Razem 183 osobyObóz III.

Kadra dydaktyczna: obóz dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR kierunek Fizjoterapia i Sport /obóz realizowany w ciągu 14 dni-pozostaje trzech nauczycieli akademickich do dnia 24.08.2012 r./ w terminie: 11.08.-22.08.2012 r.
Kierownik obozu: dr Helena Elegańczyk-Kot

Z-ca d/s planowania zajęć: dr Tomasz Marecki 1. Pływanie z elementami ratownictwa wodnego: dr Krzysztof Pietrusik

mgr Damian Jerszyński

mgr Krystian Wochna
 1. Obozownictwo z elementami wycieczek: dr Helena Elegańczyk-Kot

dr Jacek Tarnas


 1. Gry terenowe: mgr Mikołaj Marciniak

dr Tomasz Marecki


 1. Kajakarstwo turystyczne i sportowe z elementami spływu: prof. dr hab. Sławomir Drozdowski

dr Janusz Brzozowski

dr Tomasz Marecki

dr Wojciech Zieliński


 1. Żeglarstwo (jachtowe i deskowe): doc. dr Paweł Przybylski

dr Jacek Tarnas

dr Helena Elegańczyk-Kot

dr Wojciech Zieliński


 1. Narciarstwo wodne: dr Janusz Brzozowski

doc. dr Paweł Przybylski

dr Wojciech Zieliński 1. Organizacja czasu wolnego: dr Marek Sokołowski

dr Jacek Tarnas


 1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (bieg patrolowy, bieg na orientację, mini triathlon, turniej rekreacyjny): doc. dr Paweł Przybylski

dr Janusz Brzozowski

mgr Mikołaj Marciniak

dr Tomasz Marecki

dr Jacek Tarnas


Stażyści i ratownicy:


 1. mgr Jakub Pawłowski-stażysta /umowa zlecenie/

 2. mgr Damian Jefremienko /umowa zlecenie/

 3. Marek Nowak-kierownik ratowników /umowa zlecenie/

 4. Zyta Kaszyńska-ratownik /umowa zlecenie/

 5. Zofia Pietraszewska-ratownik /umowa zlecenie/

 6. Paweł Mielcarek-ratownik /umowa zlecenie/

 7. Natalia Łukaszewicz-ratownik /wolontariat/

 8. Grzegorz Wróbel-ratownik /wolontariat/

Sekretariat obozu: mgr Małgorzata Majewska

Lekarz obozu: dr med. Jolanta Cieślak /umowa zlecenie/

Pielęgniarka: piel. Alicja Sucharska /umowa zlecenie/


W sprawach bezpieczeństwa nad wodą, ratownicy podlegają bezpośrednio kierownikowi przedmiotu Pływanie z elementami ratownictwa wodnego.


Planowany stan obozu: Studenci 165 osób

Kadra 23 osoby

----------------------------------------------------------------

Razem 188 osób
 1. Ostateczny skład osobowy kadry dydaktycznej na poszczególnych obozach uzależniony będzie od liczby studentów, którzy przyjadą na obóz.

W przypadku znacznego zmniejszenia się liczby studentów w stosunku do planowanej, pracownicy dydaktyczni wskazani przez kierownika przedmiotu i w porozumieniu z kierownikiem obozu muszą liczyć się z koniecznością wyjazdu do domu.

15a. Skład kadry pozostającej na obozie dla kierunku Sport /dotyczy dni 22-24.08.2012 r./ ustali kierownik

Zakładu Sportów Różnych i Organizacji Obozów.


 1. Zabezpieczenie zajęć na wodzie wynika z Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 09 czerwca 2006 r.

 2. Obóz wędrowny w Tatrach w terminie 04.09-14.09.2012 r.

Prowadzący

 1. prof. dr hab. Jacek Gracz

 2. dr Wojciech Zieliński

 1. Żeglarski obóz wędrowny po Mazurach w terminie: 01-10.09.2012 r.

Prowadzący

 1. dr Leszek Kostański

 2. dr Helena Elegańczyk-Kot

Dziekan Wydziału WFSiR

dr hab. prof. AWF Jacek Lewandowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość