Strona główna

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na terenie miasta łańcuta 2015/2016 Dzieci zamieszkałe w obwodzie


Pobieranie 5.78 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.78 Kb.
Zasady rekrutacji

do szkół podstawowych na terenie miasta łańcuta

2015/2016
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do tej szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, które należy złożyć w szkole obwodowej do dnia 31 marca 2015r.

Ustalone obwody poszczególnych szkół podstawowych oraz wzór zgłoszenia znajdują się na szkolnych stronach internetowych: sp2lancut.pl, sp3.elancut.pl, sp4lancut.pl


Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek złożony do dyrektora szkoły do dnia 10 kwietnia 2015r. przez rodzica/prawnego opiekuna/osobę sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wzór wniosku jest dostępny na szkolnych stronach internetowych: sp2lancut.pl, sp3.elancut.pl, sp4lancut.pl

Podczas postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria o jednakowej wartości:  1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność w rodzinie kandydata (rodzice, rodzeństwo);

  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  5. objęcie kandydata opieką zastępczą;

  6. rodzeństwo, które uczęszczało/uczęszcza do danej szkoły.

Szkoła może poprosić o dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie ww. kryteriów, wskazanych w Art.20t.2 ustawy o systemie oświaty.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzą komisje powołane przez dyrektorów szkół.Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu podane będą do wiadomości publicznej do dnia 30 kwietnia 2015r. poprzez umieszczenie w widocznych miejscach w siedzibach poszczególnych szkół.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość