Strona główna

Zatwierdzam opalenica, dnia 29 lutego 2012 r. Burmistrz Opalenicy /-/ dr inż. Roman Maternik protokóŁ


Pobieranie 14.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.18 Kb.
ZATWIERDZAM Opalenica, dnia 29 lutego 2012 r.

Burmistrz Opalenicy

/-/ dr inż. Roman Maternik
PROTOKÓŁ
z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Opalenica

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku


  1. Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica:

Burmistrz Opalenicy.


  1. Przedmiot konkursu:

Wspieranie realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – dowozy na zajęcia podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku (art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


  1. Termin składania ofert:

do 16 lutego 2012 roku.


  1. Rozpatrzenie ofert:

Otwarcia ofert dokonała komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy nr 20/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w składzie:

Przewodniczący Komisji Andrzej Mainka,

Zastępca przewodniczącego Feliks Straburzyński,

sekretarz Iwona Bobowska,

członek komisji Dorota Szuwalska-Kasprzak,

członek komisji Dorota Pierzyńska,

członek komisji Krzysztof Mądry.

Do dnia 16 lutego 2012 r. złożono łącznie 1 (jedną) ofertę. Oferent został dwukrotnie wezwany do uzupełnienia braków oferty, tak by spełniała wymogi wynikające z treści ogłoszenia o konkursie. Skutkiem tego było przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu do 29 lutego 2012 r.


Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria:

  1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot,

  2. jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma zrealizować zadanie,

  3. deklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

  4. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,

  5. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

  6. oczekiwana wysokość dotacji.

W oparciu o przedstawione wyżej kryteria wyboru ofert dokonano oceny 1 złożonej oferty.


Pozytywnie rozpatrzono 1 ofertę.

W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje zlecić niżej wymienionej organizacji pozarządowej realizację 1 zadania, na łączną kwotę 27 000,00 zł.


Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanej dotacji:


NAZWA ZADANIA

NAZWA PODMIOTU

WYSOKOŚĆ DOTACJI
NA 2011 R


LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW/MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – dowozy na zajęcia podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku.Polskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Opalenicy27.000,00 zł

83/100

SUMA DOTACJI

27.000,00


/-/ Andrzej Mainka

/-/ Feliks Straburzyński

/-/ Iwona Bobowska

/-/ Dorota Szuwalska-Kasprzak

/-/ Dorota Pierzyńska

/-/ Krzysztof Mądry


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość