Strona główna

ZawartośĆ opracowania


Pobieranie 95.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar95.77 Kb.

Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
 1. CZĘŚĆ OPISOWA

 1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

 2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia

 3. Podstawa opracowania i materiały źródłowe

4. Dane ogólne

4.1. Lokalizacja projektowanego ujęcia

4.2. Stan formalno – prawny w zakresie gospodarki wodnej.

4.3. Stan prawny nieruchomości na której planuje się wykonanie ujęcia.

5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib

i adresów ich właścicieli

6. Charakterystyka wód objęta pozwoleniem wodnoprawnym

7. Bilans zapotrzebowania na wodę

8 . Opis urządzeń służących do poboru wody

8.1. Opis projektowanej studni głębinowej

8.2. Opis projektowanej obudowy studni.

8.3. Opis projektowanej stacji wodociągowej

9. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych

9.1. Wpływ na wody powierzchniowe

9.2. Wpływ na wody podziemne oraz inne ujęcia podziemne

9.3. Realizacja celów środowiskowych

10. Ustalenia wynikające z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunków korzystania z wód regionu wodnego.

11. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wody

12. Urządzenia pomiarowe

13. Obowiązki zakładu w stosunku do osób trzecich

14. Informacja o formach ochrony przyrody

15. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

16. Wnioski i zalecenia
II. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE


 1. Mapa topograficzna z lokalizacją projektowanego otworu studni skala, 1:25 000,

 2. Mapa ewidencyjna 1:2000 z lokalizacją projektowanego ujęcia,

 3. Lokalizacja ujęcia i stacji wodociągowej - projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000,

 4. Projekt geologiczno – techniczny projektowanego otworu,

 5. Ujęcie wody – przekrój studni skala 1:50,

 6. Schemat technologiczny ujęcia i stacji wodociągowej,

 7. Stacja wodociągowa – rzut przyziemia skala 1:50


III. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

 1. Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu w miejscowości Trawica, dz.nr 485 , geolog dokumentujący Jan Albert Wolski, Sławno – Bobrowiczki, sierpień 2012 r.

 2. Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych OŚ.6530.5.2012.AG z dnia 10.10.2012 r.

 3. Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 09.10.2012 r., Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 09.10.2012 r., działka nr 485 (jednostka ewidencyjna: Sianów [320907_5], obręb ewidencyjny: Karnieszewice [Nr 0034], powiat koszaliński.

 4. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów o przeznaczeniu działki 485, pismo GKAPP.6724.271.2012 z dnia 12 października 2012 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Woda z projektowanego ujęcia służyć będzie zaspokajaniu potrzeb bytowo - gospodarczych pracowników Nadleśnictwa Karnieszewice (budynki biurowe dz. nr 485) oraz mieszkańców budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 484/41. Wykonanie urządzenia wodnego wymaga w myśl ustawy „Prawo wodne”, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres korzystania z wód projektowanych urządzeń wodnych jest opisany w dalszej części operatu i wynika z przeznaczenia i wielkości poboru wody z ujęcia.
2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia

Na podstawie wymienionego operatu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wody, z zachowaniem ustalonych parametrów, ubiega się właściciel działki nr 485: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów .


3. Podstawa opracowania i materiały źródłowe.

 • Umowa o wykonanie usług hydrogeologicznych nr 2717-021-12 z dnia 04 czerwca 2012 r zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów a firmą HYDROEKO Henryk Rosiński z siedzibą w Koszalinie, ul. Podlaska 45 76-395 Koszalin,

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne,
  Dz.U. Nr 28 poz. 145 z dnia 9 lutego 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 40 poz. 451 z dnia 27 maja 2011 r. - Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2006 r.
  Nr 129 poz.1229.

 • Rozporządzenie M.Z. z dnia 29 marca 2007 r., DZ.U.R.P. Nr 61 poz.417.
  w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 72 poz.466 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 ( DZ. U. Nr 8 poz.
  70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

 • Wytyczne i parametry zgodne z dec. nr 127 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 04.09.2001 r oraz wytycznymi do projektowania i realizacji zagrody leśniczego na terenie RDLP Szczecinek z dnia 22.11.2005 r.

 • P.B. ujęcia i stacji wodociągowej - Nadleśnictwo Karnieszewice Trawica 8A, HYDROEKO Henryk Rosiński Koszalin, 2021 r.

 • Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych , skala 1:500.

 • Mapa ewidencyjna – skala 1:2000

 • Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 09.10.2012 r., działka nr 485 (jednostka ewidencyjna: Sianów [320907_5], obręb ewidencyjny: Karnieszewice [Nr 0034], powiat koszaliński.

 • Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu w miejscowości Trawica, dz.nr 485 , geolog dokumentujący Jan Albert Wolski, Sławno – Bobrowiczki, sierpień 2012 r.

 • Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych OŚ.6530.5.2012.AG z dnia 10.10.2012 r.

 • Mapa topograficzna w skali 1: 25 000

 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów o przeznaczeniu działki 485, pismo GKAPP.6724.271.2012 z dnia 12 października 2012 r.

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92
  poz. 880 z późniejszymi zmianami).


4. Dane ogólne

4.1. Lokalizacja projektowanego ujęcia.

Projektowane ujęcie zlokalizowane jest w miejscowości Trawica, działka nr 485 obręb Karnieszewice. Położenie otworu zostało ustalone w trakcie wizji lokalnej z udziałem: geologa, przedstawiciela Nadleśnictwa Karnieszewice oraz biura projektowego „Hydroeko” z Koszalina. Lokalizacja projektowanego otworu wiertniczego naniesiona jest w załącznikach graficznych do operatu.

Rejon ujęcia usytuowany został w obrębie zlewni rzeki Polnica.

Współrzędne geograficzne projektowanego otworu wynoszą:

N 54o 14’29” długości wschodniej

E 16o 20’ 54.37” szerokości północnej

Rzędną terenu określa się na ok. 25 m n.p.m.

Wody opadowe rejonu ujęcia odprowadzane są do rzeki Polnica.4.2. Stan istniejący formalno – prawny w zakresie gospodarki wodnej.

Obecnie, obiekty biurowe Nadleśnictwa Karnieszewice zlokalizowane na działce


nr 485 oraz budynek mieszkalny znajdujący się na działce przyległej nr 484/41 obręb Karnieszewice, zasilane są w wodę za pośrednictwem sieci wodociągowej z ujęcia Kombinatu Ogrodniczego w Karnieszewicach.

Z uwagi na długość sieci wodociągowej oraz niewielkie przepływy, następuje pogorszenie parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych dostarczanej wody. W związku z tym Nadleśnictwo podjęło decyzję budowy własnego ujęcia wody przeznaczonej do picia i celów bytowo gospodarczych. Woda do celów p-poż. nadal będzie pobierana z rurociągu zasilanego z ujęcia Kombinatu Ogrodniczego.

W związku z projektowaną budową nowego ujęcia i stacji wodociągowej, został wykonany „Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu w miejscowości Trawica, dz.nr 485” , geolog dokumentujący Jan Albert Wolski, Sławno – Bobrowiczki, sierpień 2012 r.
Projekt został zatwierdzony decyzją OŚ.6530.5.2012.AG z dnia 10.10.2012 r.
Projektowana inwestycja jest zgodna z Wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów pismo GKAPP.6724.271.2012 z dnia 12 października 2012 r.

4.3. Stan prawny nieruchomości, na której planuje się wykonanie ujęcia.

Właścicielem działki nr 485 obręb Karnieszewice jest Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice.


5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, właścicielem działki nr 485 (jednostka ewidencyjna: Sianów [320907_5], obręb ewidencyjny: Karnieszewice [Nr 0034], powiat koszaliński), na której zaprojektowano ujęcie jest:Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów .

Projektowane roboty geologiczne wykonywane będą w obrębie działki Inwestora i nie będą miały wpływu na działki sąsiednie.

Odległość projektowanego ujęcia od granicy działki wynosi ok. 25 m. Z uwagi na bardzo niewielki pobór wody (do 3,0 m3/h), przewidywany promień odziaływania zawarty będzie w granicy działki 485.

Lokalizacja otworu eksploatacyjnego nie naruszy stanu prawnego właścicieli okolicznych działek.

Niewielki pobór wody z projektowanego ujęcia nie będzie miał praktycznego znaczenia na ujęcie Kombinatu Ogrodniczego w Karnieszewicach znajdującego się w odległości ok. 1 km
6. Charakterystyka wód objęta pozwoleniem wodnoprawnym

Przewidywaną warstwą użytkową będzie tylko pierwszy poziom wodonośny związany z utworami trzeciorzędowymi – miocenu. Poziom ten jest chroniony nakładem nieprzepuszczalnych mułków: czwartorzędowych i mioceńskich. Strop górnej warstwy wodonośnej budują osady trzeciorzędowe, które ze względu na domieszki, nie stanowią warstwy użytkowej. Właściwa użytkowa warstwa wodonośna zbudowana jest z piaszczystych osadów bez tych domieszek (czyste piaski kwarcowe) i znajduje się na głębokości ok. 38,0 m. Zasilanie warstwy poziomu trzeciorzędowego odbywa się z odległego krążenia na wysoczyźnie.

Poziom subartezyjski wody stabilizuje się na głębokości ca 2,0 m.
Współczynnik filtracji utworów piaszczystych do celów projektowych przyjęto
k = 0,000146 m/s.

Po wykonaniu otworu, na zakończenie pompowania pomiarowego należy dokonać urzędowego poboru prób do przeprowadzenia badań jakościowych: fizykochemicznych i bakteriologicznych. Przeprowadzona analiza warunków geologicznych oraz wody z pobliskich ujęć wskazuje na możliwość występowania w wodzie przekroczonych powyżej dopuszczalnych stężeń związków żelaza i manganu.


7. Bilans zapotrzebowania na wodę
Wielkość zapotrzebowania na wodę na potrzeby bytowo - gospodarcze pracowników Nadleśnictwa oraz mieszkańców budynku mieszkalnego określono obliczeniowo przyjmując jednostkowe rozbiory oraz skonsultowano z właścicielem obiektu.

Zapotrzebowanie na cele bytowo – gospodarcze pracowników Nadleśnictwa oraz mieszkańców budynku mieszkalnego:

1. Zapotrzebowanie dobowe:

Budynek mieszkalny:

- liczba mieszkańców - 10 mk

- zużycie jednostkowe - qj = 150 l/mk d

Zapotrzebowanie średnie dobowe - 1,5 m3/dBudynek biurowy:

- liczba pracowników - 35

- zużycie jednostkowe - 20 l/prac. d

Zapotrzebowanie średnie dobowe - 0,70 m3/d

Płukanie filtrów, podlewanie zieleni - 0,40 m3/d

Zapotrzebowanie całkowite:

- średnie dobowe Qśr d = 2,60 m3/d

wsp. nierównomierności dobowej – przyjęto Nd = 1,4

- maksymalne dobowe Qmaxd = Qśr d x Nd = 2,60 x 1,4 = 3,7 m3/d


2. Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

Z uwagi na wielkość obiektu, zapotrzebowanie policzono według normatywnych przepływów z zaworów czerpalnych.Budynek mieszkalny

Rodzaj punktu czerpalnego

Normatywny wypływ l/s

Równoważnik

N


Ilość sztuk

Równoważnik

 N


umywalka

0,07

0,33

2

0,66

zlewozmywak

0,20

0,67

2

1,34

wanna

0,20

1

2

2,0

płuczka ustępowa

0,13

0,50

2

1,00

pralka automat.

0,20

0,67

2

1,34

RAZEM


6,34

Dla budynku mieszkalnego przyjęto:

Q =  x 0,2 x (  N )1/2 [l/s]

współczynnik jednoczesności przyjęto -  = 0,6

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

Qmaxh1 = 0,6 x 0,2 x ( 6,34 )1/2 = 0,50 l/s = 1,1 m3/h
Budynki biurowe


Rodzaj punktu czerpalnego

Normatywny wypływ l/s

Równoważnik

N


Ilość sztuk

Równoważnik

 N


umywalka

0,07

0,33

10

3,3

natrysk

0,13

0,5

2

1,0

płuczka ustępowa

0,07

0,33

10

3,3

RAZEM


7,6

Q =  x 0,2 x (  N )1/2 [l/s]

współczynnik jednoczesności przyjęto -  = 0,5

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:Qmaxh2 = 0,5 x 0,2 x ( 7,6 )1/2 = 0,59 l/s = 1,0 m3/h

Zapotrzebowanie całkowite:Qmaxh = Qmaxh1 + Qmaxh2 = 2,1 m3/h
Przewidywany pobór wody z ujęcia

Qśrd = 2,60 m3/d

Qmaxh = 2,1 m3/h
Qmaxr = 952 m3/rok
8 . Opis urządzeń służących do poboru wody

8.1. Opis projektowanej studni głębinowej

Parametry techniczne projektowanego otworu:

Zaprojektowano wykonanie otworu w dwóch kolumnach rur wiertniczych:


- rura wiertnicza 299 mm ( 113/4”) - do głębokości 22,0 m p.p.t. (
- rura wiertnicza 245 mm - do głębokości 44,0 m p.p.t.
Rury po zafiltrowaniu należy wyciągnąć z otworu.

Parametry techniczne filtra:
- rura nadfiltrowa PVC DN150mm - długość 39,5 m
- filtr siatka nr 10 - długość 3,0 m
- rura podfiltrowa - długość 1,0 m
- miąższość warstwy wodonośnej - 24,0 ÷ 44,0 m p.p.t.
- poziom ustabilizowanego zwierciadła - ca 2,0 m p.p.t
- wydajność filtra w studni - Q = 3,0 m3/h
- głębokość zawieszenia pompy gł. - 24,0 m p.p.t.

Wokół filtra należy wykonać obsypkę filtracyjną o granulacji 0,8 – 1,4 mm.

Przy założonych parametrach części roboczej filtra, jego wydajność wyniesie w zaokrągleniu:

Q = 3,3 m3/h, co w pełni pokryje przewidywane zapotrzebowanie wody.

W studni zamontowana zostanie pompa głębinowa o wydajności i wysokości podnoszenia dostosowanej do potrzeb użytkownika tj Q = 2,8 m3/h i H = 81 sł H2O.

Podany wyżej schemat ma charakter orientacyjny i zostanie uściślony, w zależności od faktycznie stwierdzonych warunków geologicznych, po wykonaniu otworu.
8.2. Opis projektowanej obudowy studni.

Zaprojektowano obudowę wykonaną z kręgów betonowych D = 180 cm i głębokości komory H = 190. Wewnątrz obudowy studni zaprojektowano: głowicę zamykająca otwór studni, na przewodzie tłocznym - zawór zwrotny DN32 i odcinający DN32. Do pomiaru ilości wody pobieranej ze studni przyjęto wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS 2,5 odmiana 04. Pomiar poziomu wody realizowany będzie okresowo ręcznie za pomocą świstawki hydrologicznej zapuszczanej w czasie pomiaru przez otwór z korkiem w głowicy o średnicy 1”.

Do poboru prób wody surowej zaprojektowano kurek ½” mosiężny z długą wylewką . Komorę zamknięto od góry płytą z wywiewką i z włazem metalowym typu lekkiego.

Wysokość wyniesienia płyty ponad teren – min. 20 cm.8.3. Opis projektowanej stacji wodociągowej

Ujmowana woda będzie wymagała uzdatniania ze względu na przewidywaną ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu.


Układ technologiczny stacji wodociągowej:

 • pobór wody ze studni głębinowej pompą o wydajności Qh = 2,8 m3/h i wysokości podnoszenia H = 81 m H2O,

 • napowietrzanie wody powietrzem ze sprężarki w ilości 20% Qp,

 • gromadzenie wody w zbiorniku hydroforowym o objętości 0,5 m3 pełniącym również funkcję zbiornika kontaktowego do utleniania związków żelaza,

 • ciśnieniowa filtracja wody w 2 filtrach ciśnieniowych o średnicy  300 mm wypełnionych złożem katalityczno – kwarcowym, w celu usuwania związków żelaza i manganu,

 • gromadzenie wody po płukaniu w zbiorniku retencyjnym o objętości V = 1,0 m3
  z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Nadleśnictwo Karnieszewice posiada własną indywidualną oczyszczalnię ścieków z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do ziemi. Wody po płukaniu filtrów odprowadzane będą w czasie braku dopływu ścieków sanitarnych (noc z soboty na niedzielę) o niewielkim natężeniu przepływu (retencja w zbiorniku) i nie będą miały ujemnego wpływu na pracę oczyszczalni

Ilość ścieków odprowadzanych ze stacji do oczyszczalni:

- średnia godzinowa ilość ścieków - 0,1 m3/h

- dobowa ilość ścieków (sobota/niedziela) - 0,70 m3/dZaprojektowane podstawowe urządzenia w stacji wodociągowej:

 • zbiornik hydroforowy o wymiarach  700, V = 495 dm3,

 • sprężarka bezolejowa typ LFx 1,0 50l Q = 1,38 l/s,

 • 2 filtry do usuwania Fe i Mn typ ERF-25/12 o wydajności Q = 2 x 1,1 m3/h

 • zbiornik retencyjny wód popłucznych o objętości V = 1000 l


9. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych

9.1. Wpływ na wody powierzchniowe

Ujmowana woda jest pochodzenia podziemnego z utworów trzeciorzędowych i pobór jej nie ma istotnego wpływu na wody powierzchniowe. Najbliżej położoną rzeką jest Polnica oddalona od przedmiotowego terenu o ok. 125 m w kierunku południowym, będąca prawobrzeżnym dopływem rzeki Unieść.

Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych, w granicach której następuje przedmiotowe korzystanie z wód:

- kod europejski JCWP - PLRW6000174561869,

- nazwa JCWP - Unieść do Polnicy,

- scalona część wód – DO1501,

- region wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

- obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry,

- RZGW w Szczecinie,

- ekoregion - równiny centralne,

- typ JCWP – potok nizinny piaszczysty,

- status - silnie zmieniona część wód,- ocena stanu – zły,

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.
9.2. Wpływ na wody podziemne oraz inne ujęcia podziemne
Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych, w granicach której następuje przedmiotowe korzystanie z wód:

- kod europejski JCWPd - PLGW68009,

- nazwa JCWPd - 9,

- region wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

- obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry,

- RZGW w Szczecinie,

- ekoregion - równiny centralne,

- ocena stanu ilościowego – dobry,

- ocena stanu chemicznego – dobry

- ocena ryzyka - niezagrożona

Odległości do najbliższego czynnego ujęcia wód podziemnych:

- Kombinat Ogrodniczy Karnieszewice – odległość ok. 1,0 km

Z uwagi na dużą odległość do najbliższych większych czynnych ujęć oraz z uwagi na bardzo mały pobór z ujęcia, jego wpływ na najbliższe eksploatowane ujęcie będzie niezauważalny.


9.3. Realizacja celów środowiskowych

Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych eksploatowanego ujęcia. Eksploatacja ujęcia nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń wód podziemnych. Niewielka ilość poboru wody z ujęcia nie spowoduje też znaczących obniżeń zwierciadła wód podziemnych.

Cel środowiskowy ustalony na mocy Art. 4 RDW polegający na utrzymaniu dobrego stanu wód będzie zrealizowany, tj. nie nastąpi w wyniku wykonania i eksploatacji ujęcia, pogorszenie stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych.
10. Ustalenia wynikające z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Dla obszaru ujęcia dla wodociągu zlokalizowanego w Trawicy, dz. nr 485 znajdującego się w obszarze dorzecza Odry, ustalenia do gospodarowania wodami określone zostały w Monitorze Polskim Nr 40 poz. 451 z dnia 22 lutego 2011 r.


Zgodnie z załącznikiem nr 1 w/w Monitora:

- Mapa 4 - ujęcie znajduje się Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd 9.

- Mapa 11, ocena stanu ilościowego JCWPd 9 - ujęcie znajduje się w obszarze dobrego stanu ilościowego.

- Mapa 12, ocena stanu chemicznego JCWPd 9 - stan chemiczny obszaru ujęcia jest dobry.

- Mapa 17 - ujęcie znajduje się w obszarze wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody do spożycia.
- Mapa 19 - ujęcie nie znajduje się w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Zgodnie z charakterystyką jednolitych części wód podziemnych o kodzie PLGW68009, ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, ocena ryzyka – niezagrożona.

Eksploatacja ujęcia nie spowoduje wzrostu dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych. Niewielki pobór wody z ujęcia nie spowoduje znaczących obniżeń zwierciadła wód podziemnych.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego nie zostały jeszcze ustalone.


11. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wody

Biorąc pod uwagę ochronę zasobów wód podziemnych, zgodnie z art. 132 ust. 5


pkt. 3 ustawy Prawo Wodne, w czasie eksploatacji ujęcia należy wykonywać analizy wody surowej z ujęcia ( w stanie pierwotnym) w zakresie:
barwa, zapach, mętność, odczyn, twardość ogólna, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, jon amonowy, azotany, azotyny.

Wykonywanie oznaczeń bakteriologicznych w zakresie podstawowym.

Częstotliwość wykonywania analiz – jeden raz do roku.

Ujmowana woda przeznaczona będzie na potrzeby bytowo – gospodarcze.

Częstotliwość i zakres analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody w instalacji zakładu należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem M.Z. z dnia 29 marca 2007 r., DZ.U.R.P. Nr 61 poz.417. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., Dz.U. Nr 72 poz.466 w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze oraz zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.
12. Urządzenia pomiarowe

Do pomiaru ilości wody pobieranej ze studni służy wodomierz wielostrumieniowy skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS-2,5 odmiana 04 zabudowany w obudowie studni o zakresie pomiarowym Q = 0,1 ÷ 5 m3/h, przepływ nominalny Qn = 2,5 m3/h.

Wydajność pompy głębinowej Qp = 2,8 m3/h.

Do pomiaru ilości wody uzdatnionej dostarczanej budynków Nadleśnictwa oraz do budynku mieszkalnego służy wodomierz tego samego typu JS-2,5 odmiana 04 o zakresie pomiarowym Q = 0,1 ÷ 5 m3/h, przepływ nominalny Qn = 2,5 m3/h.

Wodomierze zainstalowane są w budynku Nadleśnictwa.
Wydajność pompy mieści się w zakresach pomiarowych wodomierzy.
Pomiaru i rejestrowania w trwałym rejestrze odczytów ilości pobieranej wody ze studni należy dokonywać z częstotliwością 1 x/tydzień.
13. Obowiązki zakładu w stosunku do osób trzecich

Oddziaływanie omawianego ujęcia, z uwagi na zakres szczególnego korzystania z wód – pobór wód podziemnych, może wystąpić tylko wobec innego ujęcia pobierającego wodę z tej samej warstwy wodonośnej. Jak podano w pkt. 6 oraz pkt.10.2. niniejszego operatu, oddziaływanie takie nie występuje.


Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów, jako jedyny właściciel terenu na którym zostało zaprojektowane ujęcie nie ma żadnych innych obowiązków w stosunku do osób trzecich.
14. Informacja o formach ochrony przyrody

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych formą ochrony przyrody, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami). Ujęcie nie jest zlokalizowane w obszarze objętym programem Natura 2000. Najbliższy obszar to Jezioro Bukowo PLH320041, forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk – zlokalizowany w odległości ok. 8,9 km.


W najbliższej odległości od planowanego przedsięwzięcia, w odległości 1,7 km w kierunku zachodnim, znajduje się Rezerwat Przyrody Jodły Karnieszewickie. Ze względu na odległość od projektowanego ujęcia i niewielkie zapotrzebowanie na wodę (tym samym niewielkie oddziaływanie ujęcia), nie przewiduje się negatywnego wpływu na w/w formy przyrody.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć i wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


15. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Prace wiertnicze wykonane zostaną przy pomocy mechanicznego urządzenia wiertniczego, dla którego zostanie wyznaczony plac robót geologicznych o wymiarach 10,0 m x 10,0 m.

Oddziaływanie projektowanych robót na środowisko ograniczone będzie do:


 • Wykorzystania powierzchni o wymiarach 30,0 m x 30,0 m

 • Zniszczenia czasowego (ca 1,5 miesiąca) terenu o powierzchni ca 12,0 m2.

 • Czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i powodowania hałasu ( praca sprzętu wiertniczego i transportu). Przewiduje się prace w czasie godzin dziennych.

 • Całkowity okres wykonania prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem i udokumentowaniem otworu określa się na 3,5 miesiąca.

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane są w znacznej odległości siedzib ludzkich.

Przedstawiony zakres i czasokres projektowanych robót wiertniczych będzie miał znikomy i krótkotrwały wpływ na środowisko.

Po zafiltrowaniu studni, wody z pompowań pomiarowych odprowadzone będą do gruntu.

Z uwagi na niewielkie zanieczyszczenie tych wód, nie będą one miały ujemnego wpływu na środowisko.

Z uwagi na charakter obiektu jakim jest ujęcie wody, konieczne będzie stałe dostarczanie wody do odbiorców. W przypadku stanów awaryjnych po wykonaniu ujęcia i stacji należy postępować zgodnie z poniższymi wskazaniami:


 • W razie awarii pompy w studni konieczna jest wymiana na zapasową będącą w posiadaniu użytkownika ujęcia. Na czas awarii i wymiany pompy właściciel ujęcia winien zapewnić inne tymczasowe źródło wody (beczkowozy, woda butelkowana).

 • W przypadku awarii urządzenia w budynku stacji, konieczne jest czasowe wyłączenie ujęcia i naprawa urządzenia. Na czas awarii i wymiany urządzenia, właściciel ujęcia winien zapewnić inne tymczasowe źródło wody.

 • W przypadku awarii sieci wodociągowej (rozszczelnienie) konieczne jest wyłączenie i naprawa uszkodzonego odcinka. Awaria na ujęciu i sieci nie ma wpływu na jakość wód podziemnych. Po usunięciu awarii konieczne jest przechlorowanie zanieczyszczonych odcinków sieci i urządzeń.

 • W przypadku uszkodzenia bądź awarii wodomierza lub pompy płucznej, niezwłocznie należy wykonać ich naprawę lub wymianę.

 • Uwaga: Stany awaryjne tj.: zatrzymanie i rozruch nie zmieniają warunków korzystania z wód nie powodują nadzwyczajnych zagrożeń.


16. WNIOSKI I ZALECENIA
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów winno wystąpić do Starosty Powiatowego w Koszalinie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych pobierającego wodę z utworów trzciorzędowych, położonego w miejscowości Trawica 8A, działka nr 485 obręb Nr 0034 Karnieszewice, gmina Sianów, na potrzeby bytowo - gospodarcze pracowników Nadleśnictwa Karnieszewice oraz mieszkańców budynku mieszkalnego znajdującego się na działce przyległej nr 484/41 o parametrach: • projektowana głębokość otworu - Hst. = 44,0 m p.p.t.

 • projektowana wydajność filtra - Q = 3,3 m3/h

 • prognozowany średni dobowy pobór wody: - Qśrd = 2,60 m3/d

 • prognozowany maksymalny godzinowy pobór wody: - Qmaxh = 2,1 m3/h

 • prognozowany maksymalny roczny pobór wody: - Qmaxr = 952 m3/rok

Współrzędne geograficzne projektowanego otworu wynoszą:

N 54o 14’29” długości wschodniej

E 16o 20’ 54.37” szerokości północnej

Rzędną terenu określa się na ok. 25 m n.p.m.Ujęcie (oparte na projektowanej studni Nr 1/2012) wyposażone jest w:

 • - pompę głębinową typ „BELARDI” SPQ3-18, Qp =2,8 m3/h, H=81 m sł w.,

 • - obudowę wykonaną z kręgów betonowych D = 180 cm i H = 190,

 • - głowicę zamykająca otwór studni,

 • - zawór zwrotny DN32 i odcinający DN32,

 • - wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS 2,5 odmiana 04.

 • - otwór z korkiem w głowicy o średnicy 1” do pomiaru zwierciadła wody,

 • - kurek ½” mosiężny z długą wylewką do poboru prób wody.

Woda z ujęcia tłoczona będzie do stacji wodociągowej znajdującej się pomieszczeniach technicznych Nadleśnictwa wyposażonej w:

 • zbiornik hydroforowy o wymiarach  700, V = 495 dm3,

 • sprężarkę bezolejową typ LFx 1,0 50l Q = 1,38 l/s,

 • 2 filtry do usuwania Fe i Mn typ ERF-25/12 o wydajności Q = 2 x 1,1 m3/h

 • zbiornik retencyjny wód popłucznych o objętości V = 1000 L

Właściciel ujęcia zobowiązany jest do:

 • Wykonania po odwierceniu otworu dokumentacji hydrogeologicznej oraz przedstawieniu Staroście Koszalińskiemu w celu pozytywnego przyjęcia.

 • Umieszczenia tablicy informującej o ujęciu wody.

 • Utrzymywania terenu ujęcia, instalacji do tłoczenia, gromadzenia i wodociągowej we właściwym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym.

 • Poboru prób i wykonywania oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z ujęcia w zakresie określonym w operacie (podstawowym) - 1 raz do roku.

 • Pomiaru i rejestrowania odczytów ilości pobieranej wody z częstotliwością 1x/tydzień.

 • Pomiaru poziomów zwierciadła wody w studni (dynamicznego i statycznego) z częstotliwością dwa razy do roku.

 • Prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia.

 • Eksploatowania ujęcia w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni.

 • Przestrzegania postępowania w przypadku awarii lub zatrzymania działalności zgodnie z wskazówkami zawartymi w operacie wodno prawnym.

 • Każdorazowego powiadamiania Starostwo Powiatowe w Koszalinie o wszelkich zmianach dotyczących ujęcia.


Zgodnie z Art. 127.5 Ustawy Prawo Wodne, nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym, projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia oraz ich wersję elektroniczną.Opracował: mgr inż. Henryk Rosiński

II. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

III. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45 Strona©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość