Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym”Pobieranie 30.03 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.03 Kb.
Radzyń Podlaski 20.04.2010 r.

GKM.-341-3/10

Zamawiający:

Urząd Gminy Radzyń Podlaski

21-300 Radzyń Podlaski

Ul. Warszawska 32ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

na „Remont Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym”.
Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim , działając zgodnie z art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655z późn.zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

USLUGI REMONTOWO BUDOWLANE Tadeusz Kulety

ul.Powst.Styczniowego 42 a , 21-300 Radzyń Podlaski
Zaoferował wykonanie zamówienia za cenę : 167356,60 zł brutto.

Uzasadnieniem wyboru oferty jest najniższa cena.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zgodnie z art.92 ust 1 pkt.1 ww. ustawy:Nr oferty

Nazwa

Cena brutto

Liczba punktów

1

PRZEDSIEBIORSTWO PRYWATNE WEZAN mgr inz.Waldemar Zaniuk

21-040 Świdnik, Kalinówka 138 c305000,00

54,87

2

„NOWBUD” J.Nowak, A.Nowak Sp.J

21-400 Łuków ul.Łapiguz 110 B
270907,26

61,78

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Witold Szczepaniuk

Ul. Płudzińska 15

21-300 Radzyń Podlaski


204789,36

81,72

4

PRB RUBIKON- Piotr Panasiuk

Ul.Bukowa 44, 21-500 Biała Podlaska191035,38

87,61

5

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY Andrzej Wiśniewski

21-400 Łuków , os. Unitów Podl.1/38219036,47

76,41

6

AZ-BUD Andrzej Zieniuk

Wiski 20,21-311 Komarówka Podlaska167507,79

99,91

7


ZUL Krzysztof Mikucewicz

21-500 Biała Podlaska,

ul.Żwirki i Wigury 10 B


Oferta odrzucona
8

Konsorcjum Pełnomocnik: Andrzej Zakrzewski

Przedsiębiorstwo Budowlane

Płudy 37 C, 21-300 Radzyń Podlaski


Oferta odrzucona
9

VINEL –elewacje, dachy, izolacje

21-400 Łuków, ul. B. Prusa 9199022,06

84,09

10


ZAKŁAD USŁUGOWO REMONTOWY Antoni Stolarczuk

21-500 Biała Podlaska, ul.Skoczylasa 15207821,56

80,53

11


USLUGI REMONTOWO BUDOWLANE Tadeusz Kulety ul.Powst.Styczniowego 42 a , 21-300 Radzyń Podlaski

167356,60

100

12

Zakład Remontowo-Budowlany

Marian Strojek

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Słowackiego 31


200075,68

83,65Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Na Remont Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym

Działając zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póżn. zm. ) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta :


ZUL Krzysztof Mikucewicz

21-500 Biała Podlaska,

ul.Żwirki i Wigury 10 B

1.Powodem odrzucenia oferty jest fakt, że przedłożona treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pkt.7.2.3 SIWZ Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca winien dostarczyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. Wykonawca złożył ww. dokument, ale ponownie z datą przekraczającą okres 3 miesięcy.


Działając zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póżn. zm. ) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta :
Konsorcjum-Pełnomocnik: Andrzej Zakrzewski

Przedsiębiorstwo Budowlane

Płudy 37 C, 21-300 Radzyń Podlaski
Powodem odrzucenia oferty jest fakt, że przedłożona treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –pkt.7.5 SIWZ. Wykonawca winien do oferty dołączyć kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wykonawca nie wycenił jednej pozycji t. j. poz. nr 57 dotyczącej wyceny daszka nad wejściem głównym do budynku o konstrukcji .w kształcie łuku, w związku z powyższym nie jest w stanie wykonać przedmiotowego zamówienia w całości , zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz z załączonym przedmiarem robót.

Wójt Gminy

(-) Mirosław Kałuski
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy