Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcach, których oferty zostały odrzuconePobieranie 14.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.17 Kb.
Suwałki, dnia 24 listopada 2009 r.


- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - -Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone -

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058) informujemy, że w prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach ul. Noniewicza 42 A 16-400 Suwałki postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń elektronicznych” zadanie pierwsze: sprzęt na potrzeby projektu z Działania 6.2 z POKL „Starter-nowa firma nowe możliwości” Nr projektu WND-POKL.06.02.00-20-058/09 w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski, ul. Grabieniec 18 lok. 49, 91-149 Łódź, Filia: ul. Minkiewicza 4, 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta złożona przez „ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski, ul. Grabieniec 18 lok. 49, 91-149 Łódź, Filia: ul. Minkiewicza 4, 16-400 Suwałki, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ: najniższa cena -100 punktów.Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Suma punktów

3

„ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski, ul. Grabieniec 18 lok. 49, 91-149 Łódź, Filia: ul. Minkiewicza 4, 16-400 Suwałki

14640,61 zł

100,0

Jednocześnie informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

  1. MEGA.COM Marek Wilczewski, ul. Legionowa 9/1 lok.5, 15-281 Białystok, cena ofertowa: 15988,10 zł brutto, suma punktów: 91,6 pkt. Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przez firmę „ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski

  2. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Komserwis” Sp. Z o.o., ul. Ryska 1, 15-008 Białystok, cena ofertowa: 16958,00 zł brutto, suma punktów: 86,3 pkt. Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przez firmę „ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski

  3. „MGM SOFT” Sp. Z o.o., Ul. Noniewicza 49, 16-400 Suwałki cena ofertowa: 15527,77 zł brutto, suma punktów: 94,3 pkt. Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przez firmę „ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski

  4. Krzysztof Kłoczko BIURO SERWIS, ul. Pułaskiego 70, 16-400 Suwałki, cena ofertowa: 16500,00 zł brutto, suma punktów: 88,7 pkt. Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przez firmę „ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski

  5. „GEPARD SYSTEMS” Sp. Z o.o., ul. Szosa Baranowicka 2, Zaścianki, 15-521 Białystok, cena ofertowa: 15947,84 zł brutto, suma punktów: 91,8 pkt. Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przez firmę „ACTiWA” Andrzej Krzysztof Wiśniewski

Odrzuceniu z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega żadna ze złożonych ofert.

Od niniejszej decyzji zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający:


Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.

w Suwałkach
reprezentowana przez:

  1. Tomasza Jana Bilbin – Prezesa Zarządu,

  2. Bogdana Kościuch – Wiceprezesa Zarządu
Strona z


: archiwum -> pliki
archiwum -> Skręcone światło
pliki -> Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu rp szanowny Panie Marszałku
pliki -> Kancelaria Sejmu rp ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
pliki -> Regulamin Konkursu Wiedzy o Drapieżnikach pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji” Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Drapieżnikach pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji”
pliki -> Pan Redaktor Sławomir Trzaskowski Redakcja „Głosu Lasu” Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 3
pliki -> Pzd okręgowa Komisja Rewizyjna w Lublinie
pliki -> Wiesław Szczepański Leszno, dnia 11. 05. 2009r. Poseł na Sejm rp szanowny Pan Alojzy Kluczykowski Przewodniczący okr pzd
pliki -> Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu rp posłowie ziemi pilskiej
pliki -> W Łomży odbytego w dniu 18. 04. 2009 r. My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Aster
pliki -> Opowiadania i bajki w katechezie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy