Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty na II część zamówieniaPobieranie 24.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.87 Kb.

80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

WUP/DZP/3320/3321/10/JM/2012 Gdańsk, dnia 28.06.2012r
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na usługi drukowania i dostawy

raportu końcowego z przeprowadzonego badania

ewaluacyjnego „Ocena jakości wsparcia adresowaneg

o do osób niepełnosprawnych oraz

w wieku 50 – 64 lata w projektach realizowanych

w ramach Działania 6.1 PO KL” oraz ulotek

dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty

na II część zamówienia

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuję o wynikach postępowania.
 1. Do upływu terminu składania ofert złożono 11 ofert.
 1. Oferty złożyli następujący wykonawcy:

 1. Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, 15-691 Białystok, ul. Kleeberga14B. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 15.697,50 zł brutto.

 2. Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „MULTIGRAF” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 8.312,85 zł brutto.

 3. GRASP-Drukarnia Sp. z o.o. ul. Domaniewska 48, 02-762 Warszawa. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 10.191,78 zł brutto.

 4. Drukarnia W&P Edward Waszkiewicz, Aleksander Panter Spółka Jawna,
  82-200 Malbork, ul. Akacjowa 29. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 16.024,44 zł brutto

 5. EDIT Sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 14, 05-400 Otwock. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 9.555,00 zł brutto

 6. Kunke Poligrafia Sp. z o.o. ul. Magazynowa 27, 88-100 Inowrocław. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 9.407,04 zł brutto.

 7. Pracownia (Spółka z o.o.) ul. Sąsiedzka 2, 80-298 Gdańsk. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 20.418,00 zł brutto.

 8. NOWATOR Papier i Poligrafia Spółka z o.o. os. Wybickiego 3A, 83-300 Kartuzy. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 13.545,00 zł brutto

 9. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JANTER” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 11.025,00 zł brutto.

 10. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 12.312,30 zł brutto

 11. B3PROJECT Spółka z o. o. ul. Sobieskiego 14, 80-216 Gdańsk. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia - 11.550,00 zł brutto.
 1. W postępowaniu odrzucono oferty następujących wykonawców
 1. GRASP-Drukarnia Sp. z o.o. ul. Domaniewska 48, 02-762 Warszawa

 2. Drukarnia W&P Edward Waszkiewicz, Aleksander Panter Spółka Jawna,
  82-200 Malbork, ul. Akacjowa 29

 3. Kunke Poligrafia Sp. z o.o. ul. Magazynowa 27, 88-100 Inowrocław.

 4. Pracownia (Spółka z o.o.) ul. Sąsiedzka 2, 80-298 Gdańsk.

 5. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 29.05.2012 r. Zamawiający – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zamieścił ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania i dostawy raportu końcowego z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.
W dniu 31.05.2012 r. jeden z wykonawców zwrócił się z prośbą o informację, czy raport, będący przedmiotem II części zamówienia posiada numer ISBN.

W odpowiedzi Zamawiający zamieścił w dniu 31.05.2012 r. wyjaśnienie treści SIWZ, zawierające informację, iż raport z II części zamówienia posiada numer ISBN. Wyjaśnienie zostało dokonane w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP.


Oferty złożyło 11 wykonawców, z czego 5 wskazało w ofercie stawkę 23% VAT, zaś 6 wskazało stawkę 5% VAT.

Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienia do wykonawców w zakresie zastosowanej stawki VAT. W odpowiedzi wykonawcy, którzy zastosowali stawkę 5% VAT wyjaśnili, iż stawka ta ma zastosowanie do publikacji opatrzonych numerem ISBN. Pozostali /stosujący stawkę 23%/ wyjaśnili, iż informacji o nadaniu ISBN nie było podanej


w SIWZ.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny należy podnieść co następuje.


Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 7 marca 2012 r. sygn. KIO 388/12: „wyjaśnienia specyfikacji i udzielane odpowiedzi stanowią integralną częścią SIWZ i na równi z pozostałymi jej postanowieniami wiążą wszystkich wykonawców”.
W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. KIO 56/12 stwierdzono, iż „wszelkie dokonane zmiany treści SIWZ w toku postępowania o zamówienie publiczne, wiążą wykonawców, którzy winni dołożyć należytej staranności w przygotowaniu ofert, uwzględniając w treści ofert wszelkie dokonane zmiany, tak aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i w sposób wymagany przez zamawiającego. Oferta stanowi bowiem oświadczenie woli zawarcia umowy, na warunkach w niej określonych. Jej treść musi zatem odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Z kolei w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 4 stycznia 2012 r. sygn. KIO 2729/11 wskazano, iż „wyjaśnienia treści specyfikacji stanowiące jej wykładnię wiążą uczestników postępowania o udzielenie zamówienia na równi z postanowieniami specyfikacji. Zamawiający udzielając wyjaśnień obowiązany jest do formułowania odpowiedzi w sposób jednoznaczny, wyłączający możliwość arbitralnego działania na późniejszym etapie postępowania”.
Z przytoczonych wyżej orzeczeń wynika, iż wykonawcy winni dokładać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należytej staranności wyrażającej się m. in. na zapoznaniu się ze zmianami w SIWZ. Udzielane odpowiedzi przez zamawiającego stanowią integralną część SIWZ, a składane oferty winny być zgodne z jej treścią.
Zgodnie z uchwałą Sadu Najwyższego z dnia 20.10.2011 r., sygn. akt III CZP 53/11, „określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki”. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, iż „jeżeli zamawiający opisując w SIWZ sposób obliczania ceny nie zawarł żadnych wskazań dotyczących stawki podatku VAT, wówczas oferta zawierająca stawkę podatku VAT niezgodną z obowiązującymi przepisami podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy”.
Tak więc, mając na uwadze treść SIWZ w brzmieniu uwzględniającym wyjaśnienia zamawiającego z dnia 31.05.2012 r. wykonawcy winni zastosować stawkę 5% VAT, ze względu na nadanie publikacji z II części przedmiotu zamówienia numeru ISBN.

Mając na uwadze powyższe, oferty zawierające stawkę 23% VAT zostały odrzucone.
 1. Ważne oferty uzyskały następujące ilości punktów:
 1. Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, 15-691 Białystok, ul. Kleeberga14B. Wykonawca uzyskał – 52,96 pkt.

 2. Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „MULTIGRAF” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz. Wykonawca uzyskał 100,00 pkt.

 3. EDIT Sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 14, 05-400 Otwock. Wykonawca uzyskał 87,00 pkt.

 4. NOWATOR Papier i Poligrafia Spółka z o.o. os. Wybickiego 3A, 83-300 Kartuzy. Wykonawca uzyskał 61,14 pkt.

 5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JANTER” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec. Wykonawca uzyskał 75,40 pkt..

 6. B3PROJECT Spółka z o. o. ul. Sobieskiego 14, 80-216 Gdańsk. Wykonawca uzyskał 74,97 pkt
 1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „MULTIGRAF” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz. Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia: 8 312,85 zł brutto. Wykonawca ten spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę wykonania zamówienia.


6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 04 lipca 2012 r. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o dokładnym terminie podpisania umowy.

Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych

Barbara Piegat

: 2012 06
2012 06 -> Zestaw podręczników w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 Kl. I-III klasa I
2012 06 -> Konferencja naukowa „Międzywojenny Kraków – architektura, kultura, nauka” Wernisaż wystawy fotograficznej Katarzyny Klimek „Niedoceniany obraz miasta. Architektura międzywojennego Krakowa”
2012 06 -> Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania NaprawmyTo! w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012
2012 06 -> Wyniki Igrzysk Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Oborniki Bieg na 40 m dziewczęta
2012 06 -> Mateusz Mąka
2012 06 -> Sprawozdanie z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Karate wkf strefa B, miejsce rozgrywania Pleszew, data 06. 2012r
2012 06 -> Protokół z posiedzenia komisji V powiatowego Konkursu Fotograficznego „Obiektywem malowane, czyli nadpilickie impresje”
2012 06 -> W nowym kawkowie oraz stowarzyszenie „U ŹrodłA
2012 06 -> Dziedziczenie – konstrukcja prawna i ochrona
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy