Strona główna

Zbiór zadań testowych zamkniętych na zaliczenie przedmiotu „Podstawy fizyki”


Pobieranie 232.61 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar232.61 Kb.
  1   2   3   4   5
Zbiór zadań testowych zamkniętych

na zaliczenie przedmiotu

Podstawy fizyki”


Wersja: 3

Zawiera wszystkie zadania nadesłane do: 14 stycznia 2007 22:36


Zadań wybranych do testu: 33

Zadań do sprawdzenia 5


Spis Treści:

Wstęp: 2

Wykaz wykładów i ich tematów: 2

Zadania: 3

1.Światło jako fala elektromagnetyczna. 3

2.Optyka geometryczna. 7

3.Równania Maxwella. 24

4.Interferencja. 25

5.Dyfrakcja. 28

6.Teoria względności. 30

7.Fizyka kwantowa i budowa atomu. 33

Autorzy: 37

Według numerów: 37

Według grup dziekańskich: 38

Wstęp:

Niniejszy zbiór jest efektem pracy czwartego roku kierunku Elektrotechnika Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w roku akademickim 2006/2007.

Zadania zostały podzielone na kategorie tematyczne zgodne z programem zajęć. Do zbioru dołączony został wykaz wykładów wraz z omawianymi na nich zagadnieniami, które posłużyły do budowy klasyfikacji tematycznej.

W nawiasach kwadratowych, przy każdym pytaniu, podano pozycję twórcy (twórców) zadania w spisie autorów.

Zadania, do poprawności których miałem wątpliwości, zaznaczone zostały na czerwono. Na zielono zaś zostały wyróżnione pytania rekomendowane przeze mnie na sprawdzian.

Odpowiedzi uznane przez autorów za prawidłowe zostały w zbiorze podkreślone.


Leszek Ciopiński

405A ED


Wykaz wykładów i ich tematów:

L.p.

Data wykładu

Tematy wykładu

1

3 X 2006

Powtórzenie wiadomości. Mapa myśli.

2

10 X 2006

Światło jako fala elektromagnetyczna. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych.

3

12 X 2006

Wektor Poytinga. Ciśnienie światła.

4

17 X 2006

Polaryzacja światła. Zjawisko odbicia i załamania światła.

5

24 X 2006

Równania Maxwella.

6

31 X 2006

Interferencja.

7

7 XI 2006

Interferencja.

8

9 XI 2006

Podsumowanie wiadomości. Aplety Java.

9

21 XI 2006

Dyfrakcja. Rozkład światła na szczelinie.

10

23 XI 2006

Dyfrakcja. Kryterium Relyleigh'a. Siatka dyfrakcyjna.

11

28 XI 2006

Teoria względności. Dylatacja czasu.

12

5 XII 2006

Teoria względności. Długość.

13

12 XII 2006

Fizyka kwantowa. Wstęp. Ciało idealnie czarne.

14

15 XII 2006

Fizyka kwantowa. Etapy tworzenia modelu atomu.

15

9 I 2007

Fizyka kwantowa. Pojęcie kwantu w oparciu o kolor światła słonecznego.


Zadania:
 1. Światło jako fala elektromagnetyczna.


(Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych, wektor Poytinga, ciśnienie światła, polaryzacja światła)


  1. Co określa wektor Poytinga? [7]

  1. szybkość przepływu energii fali przez jednostkę powierzchni

  2. strumień elektryczny

  3. strumień magnetyczny

  1. Jak określa się ciśnienie promieniowania? [7]

  1. Pprom=F/C=J/C

  2. Pprom=F/S=J/S

  3. Pprom=F/C=1/2J/C

  1. Ile wynosi natężenie niespolaryzowanego światła po przejściu przez polaryzator? [7]

  1. J=1/2J­0

  2. J=1/4J0

  3. J=2J0

  1. Jak obliczamy natężenie światła spolaryzowanego? [7]

  1. J= J0cos2θ

  2. J= J0cosθ

  3. J= J0sin2θ

  1. Opisać sposób rozchodzenia się fali (zasada Huygensa). [2]

   1. każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej fali płaskiej

   2. każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej fali kulistej

   3. pierwszy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej fali kulistej

  1. Podaj prędkość światła i od jakich stałych jest uzależnione. [2]

   1. ______

  1. Wektor Poytinga zdefiniowany jest jako: [2]   1. ______  1. Wyjaśnić dlaczego kometa ma dwa warkocze. [2]

   1. Jeden warkocz - gazowy kierowany jest w stronę przeciwną do Słońca – ponieważ ulega ciśnieniu promieniowania, drugi warkocz – pyłowy - z uwagi na zbyt dużą masę wchodzących w jego skład drobin, nie ulega ciśnieniu promieniowania korpuskularnego Słońca i jego kierunek zasadniczo zgodny jest trajektorią poruszania się komety

   2. Jeden warkocz - pyłowy kierowany jest w stronę przeciwną do Słońca – ponieważ ulega ciśnieniu promieniowania, drugi warkocz – gazowy - z uwagi na zbyt dużą masę wchodzących w jego skład drobin, nie ulega ciśnieniu promieniowania korpuskularnego Słońca i jego kierunek zasadniczo zgodny jest trajektorią poruszania się komety

   3. Kometa nie ma dwóch warkoczy

  2. Opisać zależność natężenia przy przechodzeniu przez polaryzator ( pierwszy i kolejne ) [2]

   1. - przy przejściu przez pierwszy
    - przy przejściu przez następne polaryzatory
   1. - przy przejściu przez pierwszy
    - przy przejściu przez następne polaryzatory

   1. - przy przejściu przez pierwszy
    - przy przejściu przez następne polaryzatory

  1. Na czym polega polaryzacja. [2]

   1. Przy przejściu przez polaryzator fala spolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo.

   2. Po przejściu fali niespolaryzowanej przez polaryzator otrzymamy falę spolaryzowaną liniowo przeciwnie do z osi polaryzatora.

   3. Przy przejściu przez polaryzator fala spolaryzowana oscyluje tylko w pewnym wybranym kierunku. Fala niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo.

  1. Które ze zdań jest prawdziwe: [4]

   1. stosunek dla fali elektromagnetycznej nie jest stały

   2. _______  2. Fale elektromagnetyczne rzędu angstremów to: [4]

   1. mikrofale

   2. promieniowanie gamma

   3. promieniowanie rentgenowskie

  3. Które ze zdań jest prawdziwe: [4]

a) Dla światła może zachodzić efekt Dopplera

b) Efekt Dopplera polega na zmianie względnej częstotliwości fali odbieranej przez obserwatora na skutek względnego ruch obserwatora i źródłac) Prędkość światła wynosi w przybliżeniu

  1. Które ze zdań jest prawdziwe: [4]

   1. Natężenie fali jest równe średniej wartości wektora Poyntinga tej fali

   2. Energia, jaką niesie ze sobą fala elektromagnetyczna, jest stała

   3. Fala elektromagnetyczna jest falą podłużną i rozchodzi się zarówno w ośrodku jak i w próżni

  2. Wektor Poyntinga: [4]

   1. jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali

   2. określa szybkość przepływu energii fali przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu

   3. wyraża się wzorem:

  3. Ciśnienie promieniowania: [4]

   1. przy absorpcji jest 2 razy większe niż przy odbiciu

   2. jest odwrotnie proporcjonalne do natężenia fali

   3. przy absorpcji wyraża się wzorem:

  4. Po przejściu przez polaryzator światła niespolaryzowanego o natężeniu I0 natężenie fali będzie wynosić:[4]   1. ______  5. W prawie Malusa kąt θ jest kątem: [4]

   1. między osią polaryzatora a płaszczyzną poziomą

   2. między osiami polaryzatorów

   3. kąt θ nie występuje w prawie Malusa

  6. Mając 2 polaryzatory ustawione w stosunku do siebie pod kątem prostym przepuszczamy przez nie promień światła niespolaryzowanego. Natężenie światła na wyjściu wynosi 0 V/m^2. Umieszczamy między nimi trzeci polaryzator. Dla jakiego kąta w/w polaryzatora natężenie na końcu drogi będzie maksymalne? [5]

   1. kąt między środkowym polaryzatorem i pierwszym powinien wynosić 0 stopni

   2. kąt między środkowym polaryzatorem i ostatnim powinien wynosić 0 stopni

   3. kąt między środkowym a pierwszym i ostatnim powinien wynosić 45 stopni

  7. Dlaczego fala elektromagnetyczna może rozchodzić się wszędzie? [8]

   1. Zmiana wartości pola elektrycznego powoduje zmianę pola magnetycznego, którego zaś zmiana ponownie wymusza zmianę pola elektrycznego.

   2. W każdym otoczeniu znajdują się cząsteczki, które przenoszą drgania generując fale.

   3. Ponieważ przenosi ogromne ilości energii, które umożliwiają jej przenikanie przez każde środowisko. Energie tę odczuwamy jako ciepło.

  8. Kierunek wektora Poytinga jest taki sam jak kierunek: [8]

   1. wektora pola elektrycznego

   2. wektora pola magnetycznego

   3. rozchodzenia się fali

  9. Co to znaczy, że światło jest częściowo spolaryzowane? [8]

   1. W fali brakuje niektórych kierunków drgania.

   2. Falę możemy opisać przy pomocy dwóch fal drgających zgodnie z kierunkami osi układu współrzędnych.

   3. Fala światła powstała z nałożenia na siebie fali światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego.

  10. Które z wymienionych zjawisk można wytłumaczyć jedynie na gruncie falowej teorii światła: [1]

   1. załamanie, dyfrakcja, interferencja

   2. odbicie, interferencja, polaryzacja

   3. dyfrakcja, polaryzacja, interferencja

  11. O ile zmieni się natężenie światła po przejściu przez polaryzator: [3]

   1. nie zmieni się,

   2. zmaleje o połowę,

   3. wzrośnie o połowę.

  12. Co pokazuje wektor Poyntinga: [3]

   1. kierunek przenoszenia energii,

   2. zmianę energii,

   3. wartość pola magnetycznego.

  13. Jak zachowuje się długość fali wraz ze wzrostem współczynnika załamania: [3]

   1. rośnie,

   2. nie zmienia się,

   3. maleje.

  14. Światło to: [3]

   1. strumień cząstek,

   2. fala poprzeczna,

   3. fala wzdłużna.

  15. Fala odbijając się od ośrodka optycznie gęstszego zmienia: [3]

   1. swoją fazę,

   2. faza nie ulega zmianie,

   3. długość fali.

  16. Co rejestruje oko ludzkie? [13]

   1. barwę światła, jego natężenie i polaryzację

   2. tylko barwę i natężenie

   3. tylko barwę i polaryzację

  17. W pogodny dzień trudno zaobserwować wnętrze sklepu patrząc przez okno pod pewnymi kątami, ponieważ przeszkadza w tym światło odbite od powierzchni szyby. Używając specjalnego filtra można jednak zaobserwować wnętrze sklepu. Jakie zjawisko wykorzystuje się w tym przypadku? [13]

   1. interferencji światła

   2. polaryzacji światła

   3. dyfrakcji światła

  18. Światło białe biegnąc w kierunku obserwatora przechodzi kolejno przez dwa doskonałe filtry czerwony i niebieski. Co widzi obserwator? [13]

   1. barwę jaka wynika ze zmieszania barwy czerwonej i niebieskiej

   2. barwę niebieską, jeśli filtr niebieski był bliżej obserwatora niż filtr czerwony

   3. nic nie widzi

  19. Stała przenikalność elektryczna próżni E0(epsilon zero) wynosi: [14]

   1. (1/36*Pi)*10^(-9)

   2. 9*10^9

   3. 1/(4*pi)*10^9

  20. O ile zmieni się natężenie światła po przejściu przez polaryzator: [3]

   1. nie zmieni się,

   2. zmaleje o połowę,

   3. wzrośnie o połowę.

  21. Co pokazuje wektor Poyntinga: [3]

   1. kierunek przenoszenia energii,

   2. zmianę energii,

   3. wartość pola magnetycznego.

  22. Światło to: [3]

   1. strumień cząstek,

   2. fala poprzeczna,

   3. fala wzdłużna.

  23. Na białej kartce papieru wykonano napis zielonym atramentem. Jak oświetlić kartkę, by napis był najmniej widoczny? [16]

   1. Napis w każdym oświetleniu będzie dobrze widoczny,

   2. Kartkę należy oświetlić światłem zielonym.

   3. Kartkę należy oświetlić światłem żółtym.

   4. Kartkę należy oświetlić światłem czerwonym.

  24. Wektor Poyntinga reprezentuje: [17]

   1. gęstość strumienia energii niesionej przez falę elektromagnetyczną.

   2. prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej.

   3. kierunek rozchodzenia się fali elektromagnetycznej.

  25. Fala poprzeczna to: [17]

   1. fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali..

   2. fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest równoległy do kierunku rozchodzenia się fali.

   3. fala rozchodząca się szybciej niż fala podłużna (w ciałach w których mogą rozchodzić się oba rodzaje fal).

  26. Z czego wynika czerwony kolor wschodzącego i zachodzącego Słońca? [19]

   1. obniżenia temperatury powietrza

   2. rozproszenia krótkofalowej części widma w grubszej warstwie atmosfery

   3. odbicia krótkofalowej części widma w zewnętrznej warstwie atmosfery

   4. pochłonięcia długofalowej części widma w powietrzu o podwyższonej wilgotności

  27. Wielkością charakterystyczną dla modelu falowego jest [23]

   1. szerokość fali.

   2. długość fali

   3. częstotliwość fali

  28. Czy główką zapałki można przysłonić widoczną w nocy gwiazdę? [25]

   1. oczywiście

   2. nie, jeśli nie zamknąć jednego oka

   3. nie, nawet jeśli zamknąć jedno oko

  29. Swiatło jest fala: [26]

   1. elekromagnetyczna

   2. podłużna

   3. nie jest fala

  30. Światło nazywamy spójnym, jeśli: [26]

   1. nie ma róznicy faz miedzy źródłami fal elementarnych

   2. różnica faz miedzy żódłami fal wynosi 90 stopni

   3. zostało przepuszczone przez polaryzator.  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość