Strona główna

Zdradzony naród


Pobieranie 18.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.75 Kb.
Zdradzony naród
Druga Wojna Światowa zapisała się w dziejach ludzkości jako największy i najbardziej krwawy konflikt zaplanowany odgórnie przez wielkie korporacje i grupy uprzywilejowane, które przez nieludzką decyzję podzieliły Europę i Świat na nowe strefy wpływów.

Podczas sześciu lat wojna objęła 61 z 67 istniejących ówcześnie państw i zaangażowała 80% ludności świata. Pod bronią znalazło się 115 miljonów żołnierzy, 50 mln straciło życie, a 35 mln zostało rannych.

Do najboleśniej poszkodowanych państw należała Rzeczpospolita Polska, która straciła 6 mln obywateli, co w przeliczeniu stanowiło 22% populacji.

Przeszło 2.8 mln pracowało przymusowo dla Niemców, ok. 2.5 mln osób przesiedlili Niemcy.

Przed napadem 17 września 1939 roku bolszewicy dokonali czystek etnicznych w ZSRR na Polakach, a z chwilą napadu na wschodnie tereny Polski deportowali ok. lub ponad 2 mln obywateli polskich w głąb ZSRR. To bolszewickie barbarzyństwo nie zakończyło się z końcem wojny 1945 roku. Polska poniosła również olbrzymie zniszczenia majątku narodowego, sięgające 40% całego potencjału gospodarczego.

Młoda armia II Rzeczypospolitej biła się przez 36 dni z dwoma mocarstwami.

Np. Francja skapitulowała po 18 dniach, Grecja po 14 dniach, Jugosławia po 10, Holandia po 8, a były również kraje które uległy Niemcom bez jednego wystrzału.

Niemiecki plan błyskawicznej wojny z Polską zawiódł kompletnie. Niemieckie straty we wrześniu 1939 roku to: 50 tys. zabitych, rannych i zaginionych, zniszczono 1000 czołgów i samochodów pancernych, 370 dział i moździerzy, 6 tys. samochodów, 5.5 tys. motocykli i ok. 600 samolotów. Niemcy stracili 30% siły uderzeniowei w lotnictwie i broni pancernej, a 50% w zapasach materiałów wojennych.

W wojnie obronnej 1939 roku Polska zadała Niemcom większe straty aniżeli pozostałe ich kampanie do momentu ataku 22 czerwca 1941 roku na ZSRR. Niemcy nie uderzyłyby na Polskę bez gwarancji Rosji Sowieckiej. Żołnierz polski w II Rzeczypospolitej wychowany był na tradycji oręża polskiego, na wartościach i poświęceniu czynu legjonowego, zwycięskich wojen 1919 - 1920 pod dowództwem Komendanta J. Piłsudskiego. Wielką rolę odegrała współpraca ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi. Wspólnie kształtowano typ żołnierza świadomego swoich obowiązków wobec ojczyzny, dla którego służba wojskowa była zaszczytem, noszenie munduru powodem do dumy, a przywiązanie do sztandaru pułkowego - nakazem honour.

Ojciec Św. Jan Paweł II (najlepszy przedstawicjel rocznika 20 - go) często nawiązywał w swych homiliach do IV przykazania “Czcij ojca swego i matkę swoją” , a jego nauka przekładała się na wartości duchowe i patriotyczne naszego i przyszłych pokoleń. Zatem od nas zależy, jak jesteśmy i będziemy podatni na wartości II RP i papieskie pouczenia.


Zdradzenie Polski przez sojuszników zachodnich
31 marca 1939 roku rząd brytyjski udzielił Polsce gwarancji nienaruszalności jej granic, a 6 kwietna 1939 został podpisany polsko - brytyjski układ sojuszniczy. Odpowiedzią Niemców na gwarancje brytyjskie było zerwanie 28 kwietnia ’39 roku paktu o nieagresji z Polską. Podobne gwarancje dała nam Francja. Podpisane układy gwarantowały, że w ciągu 14 - tu dni strona napadnięta otrzyma pełną pomoc militarną od swojego sojusznika.

Jest faktem historycznym, że na granicy francusko - niemieckiej było skoncentrowane 80 dywizji, które czekały na rozkaz wejścia do Niemiec, co nigdy nie nastąpiło, i zostało nazwane “sitting war” Cele gwarancji i pomocy Zachodu dla Polski były złudne i zdradzieckie, co się cały czas potwierdzało w czasie trwania wojny, np. śmierć gen. Sikorskiego, Jałta, Teheran, Poczdam, powojenna demobilizacja armii polskiej, kompletna ignorancja ludobujstwa katyńskiego itp.

Churchill złamał postanowienia sojuszu polsko - brytyjskiego zawartego 25 sierpnia 1939 roku, mówiącego min. że żadna ze stron nie może podejmować zobowiązań naruszających suwerenność lub integralność terytorialną drugiej strony.

Roosevelt nazwał gen. W.Sikorskiego “natrętnym petentem” i celowo wprowadził go w błąd, zapewniając, że nie wyraził zgody na zmianę granicy polsko - sowieckiej z

1 września 1939 roku. To, co brytyjczycy nie osiągnęli w 1920 roku (granicy na linii Curzona), to z pełną aprobatą USA dokonali w 1945 roku. Największą tragedią historyczną Rzeczypospolitej było oddanie nas pod panowanie bolszewickie w całej swej bezwzględności, tyranii, zakłamaniu, intelektualnemu wyjałowieniu i obdartego z wartości religijnych i etycznych życia.
Zerwanie umów i zobowiązań względem II Rzeczypospolitej przez ZSRR.


  1. Traktat pokojowy podpisany w Rydze dnia 18.III.1921 roku, wraz z dokładnym wytyczeniem wschodnich granic Polski.

  2. Układ z dnia 9.II.1929 roku, zawarty pomiędzy Polską, ZSRR, państwami bałtyckimi i Rumunią.

  3. Pakt o nieagresji pomiędzy Polską, a ZSRR, podpisany w dniu 25.07.1932 roku.

  4. Protokół z dnia 5 maja 1934 roku, prolongujący pakt o nieagresji do dnia 31 grudnia 1945 roku.

  5. Konwencja podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 roku w sprawie dokładnej definicji agresora brzmiała że Rosja sowiecka i Polska zgodziły się na definicję agresji, która określa wyraźnie, jako akt agresji każde wdarcie się na terytorium jednej ze stron uzbrojonych wojsk drugiej strony. Osiągnięto również zgodę, co do tego, że żadne względy natury politycznej, militarnej, gospodarczej lub inne, nie mogą w żadnym wypadku służyć za pretekst lub usprawiedliwienie aktu agresji.

17 wrzesnia 1939 roku rano armia sowiecka w ilości kilkudziesięciu dywizji silnie zmotoryzowanych napadła na terytorium II Rzeczypospolitej. Tegoż dnia o godzinie 3 nad ranem ambassador II Rzeczypospolitej w Moskwie - Grzybowski odmówił przyjęcia noty zawiadamiającej iż rząd sowiecki nakazał swoim wojskom przekroczyć granicę Polski. Ambasador Grzybowski ze względów sprzecznych z rzeczywistą sytuacją Polski przedstawionej w nocie przez sowietów odmówił jej przyjęcia. 17 września 1939 roku o 8 rano radio sowieckie podało treść noty przekazanej ambasadorowi Grzybowskiemu, do wiadomości narodów radzieckich i świata. Mołotow oświadczył między innymi: Państwo polskie i jego rząd przestał faktycznie istnieć….Układy zawarte pomiędzy Związkiem Sowieckim a Polską straciły swoją moc….Do ostatniej chwili rząd sowiecki pozostawał neutralny, ale wobec okoliczności zaszłych nie mógł dłużej neutralności zachować i nakazał czerwonej armii przekroczenie granicy Polski. Mołotow dalej kontynuował, że zamiarem rządu Sowieckiego jest wyzowlenie narodu Polskiego z tej nieszczęsnej wojny w którą został wplątany przez swoje nierozumne kierownictwo, by dać mu możność zażywania pokoju.Reakcja II Rzeczypospolitej na agresje sowiecką

Ambasador Rzeczypospolitej Grzybowski w Moskwie złożył natychmiast protest. Korpus dyplomatyczny Polski w Paryżu, Londynie, Waszyngtonie i pozostałych placówkach dyplomatycznych złożył do rzadów oświadczenia.

W oświadczeniu ambasadora polskiego w Londynie – Raczyńskiego, czytamy: Przez akt agresji popełnionej bezpośrednio dzisiaj rano rząd sowiecki pogwałcił w sposób widoczny pakt o nieagresji polsko-sowieckiej, zawarty w Moskwie 25 lipca 1932 roku, na mocy którego obydwie strony zobowiązały się wzajemnie do powstrzymania się od wszelkich aktów agresji lub wystąpienia zbrojnego jeden przeciw drugiemu. Z resztą 5 maja 1934 roku protokołem podpisanym w Moskiwe pakt o nieagresji został przedłużony do 31 grudnia 1945 roku.`

17 września 1939 roku prezydent RP prof. Ignacy Mościcki w miejscowości Kossów woj. Stanisławowskie wydał orędzie do obywateli RP (Monitor Polski z dnia 25 września 1939)

Obywatele!

Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemnie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy wtedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbażyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej, wierzę w to niezłomnie, wyjść musi i wyjdzie zwycięsko.

Obywatele! Z przejścowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, chodź z ciężkim sercem postanowiłem przenieść siedzibę prezydenta Rzeczypospolitej i naczelnych orgenów państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami.

Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść zachowacie jak dotychczas, hart ducha, gotowość i dumę, którymi zasłużyliście sobie na podziw świata.

Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem naszego narodu w najcięższych warunkach.

Kossów, dnia 17 września 1939 Ignacy Mościcki


Ostanim zgrupowaniem wojska walczącym na dwa fronty była Samodzielna Grupa Operacyjna “Polesie” pod dowódctwem gen. Kleeberga. W ostanim rozkazie do żołnierzy 5 padziernika 1939 roku dowódca SGO Polesie gen. Franciszek Kleeberg pisał “Żołnierze z dalekiego Polesia, z nad Narwii, z jednostek które się oparły w Kowlu demoralizacji –zebrałem was pod swoją komendę, by walczyć do końca…Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca…Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność, wiem, że staniecie gdy będziecie potrzebni.

Jeszcze Polska nie zginęła!


Myśli Komendanta J.Piłsudskiego na których oparł działalność niepodległościową.

1.O polskiej niepodległości rozstrzyga walka.

2.Żeby walka zbrojna dała pożądane rezultaty, obok wojska-obok funkcji

siły-musi istnieć naprawdę niezależna,prawdziwie polska polityka.Kiedy

polityka polska podporządkowuje się obcym celom ,funkcja siły –wojsko

-działa dla obcych lub wrogich Polsce celów.


Czytelniku jak sądzisz w jakim punkcie dziś polska polityka i wojsko są?

Kto za ten stan rzeczy ponosi odpowiedzialność?

Dlaczego taki stan zaistniał?

STOWARZYSZENIE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO“ORZEŁ STRZELECKI”

Grzegorz Waśniewski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość