Strona główna

Zespół redakcyjny


Pobieranie 2.38 Mb.
Strona1/29
Data19.06.2016
Rozmiar2.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


he

Opracowanie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Partnerstwo Ducha Gór

Ul. Daszyńskiego 29

58-533 Mysłakowice

WWW: www.duchgor.org

e-mail: sekretariat@duchgor.org

tel. 075 644 21 65


Zespół redakcyjny:
Dorota Goetz

Marcin Sobaszek

Emil Mendyk

Jędrzej Wasiak-Poniatowski

Ewa Szturo

Janina Jaszczur

Sylwia Majka

Katarzyna Bochynek


Współpraca:
Edward Dudek

Joanna Kopała

Ewa Nidzgorska

Magdalena Chmielińska – Rozenek

Krzysztof Korzeń

Janina Radomska

Rafał Światły

Natalia Poniatowska-Wasiak  Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju przygotowaną w ramach Programu Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 r dla gmin Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Karpacz. Niniejszy dokument to rezultat kilkumiesięcznej, intensywnej pracy liderów Lokalnej Grupy Działania, przedstawicieli gmin i wszystkich aktywnych mieszkańców gmin.

Wdrażaniem w życie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”,działające na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez aktywizację i integrację środowisk lokalnych tego obszaru.

Zapraszamy do zaangażowania się w realizację zapisanych w Strategii przedsięwzięć oraz do korzystania z możliwości jakie daje Program LEADER.

Zapraszamy do współpracy i do przystąpienia do partnerstwa, by docelowo tworzyć spójny program rozwoju obszaru gmin partnerskich oraz regionu wraz z jej bogactwem naturalnym jakim są: Karkonosze, Pałace i Zamki, ale również lokalni wytwórcy i producenci lokalnych przysmaków.

Zapraszamy do współpracy!

W imieniu

Zarządu i wszystkich członków

Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”

Dorota Goetz

Marcin SobaszekSpis Treści

Wstęp 6

1.Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizacją lokalnej strategii rozwoju (LSR) 14

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 14

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 15

1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 21

1.4. Struktura rady lub innego organu, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” 22

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 31

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 33

1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji 38

2.Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 47

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami 47

2.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 47

2.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego oraz poziomu aktywności społecznej 61

2.4. Specyfika obszaru objętego LSR oraz sposób jej wykorzystania 65

3.Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 67

4.Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 73

5.Określenie misji LGD 96

6.Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR. 97

7.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. 99

8.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. 100

9.Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów. 102

9.1 Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR 102

9.2 Procedura wyboru operacji 105

9.3. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru 117

9.5. Procedura odwoławcza od decyzji Rady 123

10.Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji. 125

11.Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR. 128

12.Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR. 133

13.Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. 135

14.Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR. 137

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 140

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich. 141

17.Informacja o dołączanych do LSR załącznikach. 142

Spis tabel 143

Spis rysunków 144

Literatura 145

Załączniki 146

I.     Cel procedury: Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w biurze Stowarzyszenia. 183

II.    Zakres procedury: procedura reguluje zasady naboru pracowników do biura Stowarzyszenia na  stanowiska  zatrudnianych pracowników na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych oraz zatrudniania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności nawiązania stosunku pracy. 183

III.    Dysponent procedury: Dyrektor Biura 183

Opis stanowisk 189

pracowników Biura 189

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 189

Partnerstwo Ducha Gór 189

1) Wykształcenie wyższe. 189

3) Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. 189

4) Dobra znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE. 189

5) Dobra aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD. 189

6) Prawo jazdy kat.B. 190

7) Znajomość języka UE. 190

8) Doświadczenie w zakresie kierowania zespołem. 190

9) Kultura organizacji pracy, kreatywność, dobra komunikacja, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne. 190

Inne wymagania konieczne: Kandydat nie może być członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 190

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 190

1) Wykształcenie wyższe menadżerskie 190

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich. 190

3) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów. 190

3) Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. 191

4) Dobra znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE. 191

5) Dobra znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD. 192

6) Prawo jazdy kat.B. 192

7) Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych. 192

8) Kultura organizacji pracy, kreatywność, dobra komunikacja, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne. 192

Inne wymagania konieczne: Kandydat nie może być członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 192

1) Wykształcenie wyższe menadżerskie. 192

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich. 192

3) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów. 192

4) Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej. 192

5) Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, dobra organizacja pracy. 192

Inne wymagania konieczne: Kandydat nie może być członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 194

Zadania z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia realizuje Biuro Rachunkowe lub osoba fizyczna zatrudniona w ramach umowy cywilno-prawnej, które na podstawie zawartej umowy z Zarządem zobowiązane jest do prowadzenia księgowości Stowarzyszenia według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie. Za kontakty z księgowością oraz finanse stowarzyszenia odpowiada przed zarządem Dyrektor Biura. Wymaga się by firma lub jej właściciel nie był członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 196
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość