Strona główna

ZespóŁ szkóŁ ŁĄczności w gdańsku


Pobieranie 34.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.51 Kb.
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GDAŃSKU


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

POŚWIĘCONEJ JĘZYKOWI REKLAMY

OPRACOWAŁA I PRZYGOTOWAŁA

mgr Hanna Przybyłowska-Citko

GDAŃSK 2003

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej

w szkole ponadgimnazjalnej

Reklamo pokaż język, a powiem ci, czym jesteś”Cele ogólne:


 1. Przygotowanie się do:

  • samokształcenia poprzez pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących
   z różnych źródeł

  • rozumienia roli mediów we współczesnej cywilizacji

  • zdobycia umiejętności przekazu i krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych.

 2. Kształtowanie postawy dystansu i krytycyzmu wobec mediów i informacji przez nie przekazywanych.


Cele szczegółowe: ( cele operacyjne podporządkowane wg Taksonomii celów nauczania
B. Niemierki )
Uczeń potrafi (czynności ucznia doskonalone w trakcie lekcji).


WIADOMOŚCIA.

WIEDZIEĆ

Znać, identyfikować różne typy reklam – telewizyjną, radiową, prasową, ulotki.
B.

ROZUMIEĆ

Rozróżniać właściwe znaczenie słów: reklama, media, perswazja, manipulacja, slogan, hasło reklamowe.

Dostrzegać wpływ reklamy

na różne aspekty życia człowieka.


UMIEJĘTNOŚCI


C.

STOSOWAĆ WIADOMOŚCI

Zastosować wiadomości o reklamie do wykazania konkretnych metod perswazji i manipulacji stosowanych w przykładowych reklamach radiowych.

D.

ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

Zaproponować różne typy haseł reklamy radiowej, samodzielnie tworzyć podstawowe komunikaty medialne.


Czas - 2x45 minut.

Metoda – działalności praktycznej uczniów (wg Czesława Kupisiewicza).

Forma – praca w czteroosobowych zespołach, dobór grup celowy podział obowiązków

w zespołach zgodnie z zasadami pracy w grupie.Materiały – * artykuł poświęcony reklamie – J. Bąk „Reklama i konsument”,

* kasety magnetofonowe z nagraniami reklam usług, sklepów, sieci telefonii komórkowej, samochodów, filmów.

* zadania dla grup.

Prowadzący – nauczyciel polonista.
Etapy

Czynności

Czas

Zaangażowanie

Przedstawienie tematu „Reklamo, pokaż

język...”.

Odwołanie się do artykułu przeczytanego

w domu, wskazanie przez uczniów

głównych tez.

Prezentacja słownika terminów związanych

z reklamą (jeden uczeń)

Podział na grupy (omówienie form pracy).


10 minut

Badanie

Zadania dla grup:

Zadanie 1


Rozdzielcie role zgodnie z zasadami pracy

w grupie.

Opiszcie wybrane reklamy uwzględniając:


 • płeć i wiek osób występujących,

 • efekty dźwiękowe,

 • muzykę,

 • hasło, slogan reklamowy,

 • czas trwania,

 • reklamowany produkt lub usługę.


10 minut
Przekształcanie

Zadanie2


Zinterpretujcie reklamy uwzględniając:

 • sposób użycia języka (slogan, skrót, cytat, aluzja, perswazja),

 • wpływ efektów dźwiękowych,

 • miejsce zamieszczenia reklamy (stacja radiowa),

 • potencjalny odbiorca.


15 minut

Prezentacja

Sprawozdawca każdej grupy relacjonuje

efekty pracy zespołu.12 minut
Przekształcanie

Zadanie 3


Wybierzcie jedno hasło reklamowe i przekształćcie je w komunikaty o charakterze:

 • aktu zachęcania i nakłaniania,

 • aktu stwierdzenia,

 • aktu chwalenia,

 • aktu rady,

 • aktu proponowania.


15 minut
Prezentacja

Grupy prezentują efekty pracy zespołu.


Wybór najbardziej atrakcyjnych haseł.


18 minut
Refleksja

Podsumowanie i wnioski:


 • wykazanie specyfiki reklamy radiowej,

 • zebranie metod perswazji wykorzystywanych przez reklamę radiową,

 • sformułowanie wniosków końcowych dotyczących oddziaływania reklamy na odbiorcę.Zadanie domowe dla grup dwuosobowych.

Zaplanuj reklamę radiową naszej szkoły.15 minutAUTORKI SCENARIUSZA:

mgr Hanna Przybyłowska - Citko – nauczycielka j. polskiego w ZSŁ


mgr Ewa Albertyńska


TREŚĆ ZADAŃ:Zadanie 1

Rozdzielcie role zgodnie z zasadami pracy w grupie.

Opiszcie wybrane reklamy uwzględniając:


 • płeć i wiek osób występujących,

 • efekty dźwiękowe,

 • muzykę,

 • hasło, slogan reklamowy,

 • czas trwania,

- reklamowany produkt lub usługę.


Zadanie 2

Zinterpretujcie reklamy uwzględniając: • sposób użycia języka (slogan, skrót, cytat, aluzja, perswazja),

 • wpływ efektów dźwiękowych,

 • miejsce zamieszczenia reklamy (stacja radiowa),

- potencjalny odbiorca.


Zadanie 3

Wybierzcie jedno hasło reklamowe i przekształćcie je w komunikaty o charakterze: • aktu zachęcania i nakłaniania,

 • aktu stwierdzenia,

 • aktu chwalenia,

 • aktu rady.


EWALUACJA LEKCJI

ARKUSZ EWALUACYJNY

WYPEŁNIAJĄ

UCZNIOWIE

ORAZ NAUCZYCIELE ZAPROSZENI

NA


LEKCJĘ


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość