Strona główna

Zestaw podstawowy sanitariuszsanitariuszka


Pobieranie 143.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar143.5 Kb.

ZESTAW PODSTAWOWY

SANITARIUSZSANITARIUSZKA * *

 1. Poznał/a zasady kompletowania apteczki. Skompletował/a apteczkę osobistą.


 2. Prawidłowo postąpił/a w przypadku:

 • krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia,

 • konieczności unieruchomienia kończyny,

 • konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych.

 1. Pełnił/a służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie.

 2. Prawidłowo sprawdził tętno.

PRZYJACIEL PRZYRODY * *


 1. Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Wyjaśnił/a cele, dla których je utworzono.

 2. Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał/a się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 3. Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej.

 4. W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych.ROBINSON * *


 1. Przeprowadził/a w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.

 2. W dowolnej formie udokumentował/a swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.), zaprezentował/a je na zbiórce zastępu.

 3. Przygotował/a dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu.

 4. Wraz z kolegą/koleżanką biwakował/a w pobliżu obozu przez 24 godziny.KUCHARZ * *


1. Prawidłowo posługiwał/a się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do

mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem). 1. Ułożył/a urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny.

 2. Przygotował/a obiad dwudaniowy dla rodziny, estetycznie go podając.

 3. Wybrał/a miejsce na kuchnię na biwaku drużyny urządził/a ją funkcjonalnie.

SKARBNIKSKARBNICZKA * *


 1. Poznał/a przepisy finansowe ZHP obowiązujące drużynę.

 2. Opracował/a preliminarz finansowy imprezy drużyny.

 3. Zorganizował/a akcję zarobkową zastępu.

 4. Przyjął/przyjęła składki członkowskie zastępu i prawidłowo je wpisał/a do książki finansowej drużyny.

 5. Nauczył/a się prawidłowo wypełniać książkę finansową drużyny.

TECHNIK OBOZOWY * *


 1. Umiejętnie posługiwał/a się zakonserwowanym przez siebie sprzętem pionierskim przy budowie urządzeń namiotowych.

 2. Zbudował/a urządzenie obozowe własnego pomysłu, stosując węzły i gwoździe odpowiedniej wielkości.

 3. Wraz z zastępem rozstawiał/a namioty różnego typu i wielkości.

 4. Po zakończeniu obozu wraz z zastępem składał/a namioty przygotowując je do złożenia w magazynie (suszył/a, naprawiał/a, talkował/a).

GOSPODARZ * *


 1. Opiekował/a się harcówką przez okres próby: dokonał/a w niej drobnych napraw lub zaproponował/a nowe funkcjonalne i estetyczne rozmieszczenie wyposażenia.

 2. Konserwował/a sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy.

 3. Skompletował/a sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu.

 4. Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał/a udział w spisie z natury.

 5. Prowadził/a magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją.

TERENOZNAWCA * *


 1. Ocenił/a prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie.

 2. Dokonał/a pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.

 3. Trafił/a do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.

 4. Poprowadził/a patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie.

 5. Wytypował/a w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie.

ŁĄCZNIK–ŁĄCZNICZKA * *


 1. Znalazł/a w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.

 2. Obsługując centralkę telefoniczną, utrzymał/a łączność w terenie.

 3. Wykonał/a przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse’a.

4. Opracował/a własny szyfr dla zastępu (drużyny).

ORGANIZATOR HARCÓWORGANIZATORKA HARCÓW * *


 1. Przeprowadził/a 10 gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich obowiązujących.

 2. Zorganizował/a dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie.

 3. Zorganizował/a mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami.

 4. Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie.PRZEWODNIKPRZEWODNICZKA PO... * *


mieście, okolicy, miejscach pamięci narodowej, muzeach itp.

Kanon wymagań sprawności: 1. Poznał/a historię swojego regionu. W sposób szczególny interesuje się wybranym okresem lub miejscem.

 2. Opracował/a trasę kilkugodzinnej wycieczki i wykonał/a projekt folderu turystycznego o niej.

 3. Nawiązał/a niezbędne kontakty z gospodarzem terenu oraz obiektów i placówek ujętych w opracowaniu propozycji trasy wycieczkowej.

 4. Przeprowadził/a dla kolegów/koleżanek ze swojego środowiska lub przyjezdnych wycieczkę opracowaną przez siebie trasą.

TRAMP * *


 1. Odbył/a co najmniej 5 samodzielnych wypraw w promieniu kilku kilometrów od miejsca zamieszkania.

 2. Poznał/a zasady bezpiecznego marszu (tempo, odpoczynek, obciążenie, przepisy ruchu drogowego).

 3. Nocował/a w lesie bez namiotu oraz w nieznanej miejscowości, korzystając np. ze schroniska PTSM.

 4. Zorganizował/a biwak zastępu (drużyny), rozbijając go, a następnie likwidując bez pozostawienia śladów.TŁUMACZTŁUMACZKA * *


 1. Pogłębił/a w czasie próby znajomość języka obcego.

 2. Przetłumaczył/a na język polski kilka gier skautowych.

 3. Napisał/a słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający ok. 100 słówek w języku, którego się uczy.

 4. Uczestnicząc w spotkaniu skautowym, pomagał/a innym porozumieć się w języku, którego się uczy.

POSZUKIWACZ * *


 1. Wybrał/a dziedzinę swoich zainteresowań i stale pogłębia swą wiedzę, odwiedzając miejsca związane z tym tematem.

 2. Zorganizował/a wycieczkę zastępu (drużyny) do miejsc, w których znajdują się eksponaty charakteryzujące dziedzinę jej/jego zainteresowań.

 3. Przeprowadził/a zwiad społeczny w czasie obozu lub biwaku, zdobywając wiedzę na temat historii i ważnych spraw mieszkańców tego regionu.

 4. Wykazał/a się znajomością krain geograficznych i okresów dziejowych Polski.

… [NAZWA DYSCYPLINY] np. PIŁKARZ, NARCIARZ * *


 1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu.

 2. Zademonstrował/a swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu.

 3. Zorganizował/a dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.).

 4. Uczestniczył/a kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play.

 5. Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki.

PŁYWAK–PŁYWACZKA * *


 1. Przepłynął/przepłynęła 200 m, w tym połowę na plecach.

 2. Skoczył/a do wody z wysokości co najmniej 1 m i przepłynął/przepłynęła pod lustrem wody 10 m.

 3. Wyciągnął/wyciągnęła przedmiot znajdujący się 1,5 m pod wodą.

 4. Nauczył/a młodszych zakładania kamizelki ratunkowej i podawania koła ratunkowego.

 5. Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli oraz ratowania tonącego.


PIEŚNIARZPIEŚNIARKA * *

 1. Przedstawił/a prowadzony przez siebie śpiewnik, płytotekę lub taśmotekę.

 2. Śpiewał/a na uroczystościach harcerskich, szkolnych lub kościelnych.

 3. Nauczył/a zastęp lub drużynę po kilka tradycyjnych i współczesnych piosenek harcerskich oraz turystycznych.

 4. Wymienił/a swoich ulubionych piosenkarzy, śpiewaków i zespoły, uzasadniając swój wybór w

sposób przekonujący.

GRAJEK * *


1. Nauczył/a się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał/a na nim melodię.

 1. Brał/a udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.

 2. Nauczył/a zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego.

 3. Zorganizował/a w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.

OBYWATELOBYWATELKA * *


1. Współpracuje z samorządem szkolnym. Przygotował/a kampanię promującą prawa i

obowiązki uczniowskie. 1. Angażuje się w życie szkoły.

 2. Poznał/a najważniejsze fakty z historii najnowszej Polski.

 3. Dowiedział/a się, gdzie znajdują się najważniejsze urzędy w jego/jej miejscowości i gminie. Przygotował/a mapę miasta przedstawiającą ich lokalizację oraz główne sprawy jakimi się zajmują.

 4. Zorganizował/a dla drużyny wycieczkę do urzędu gminy lub miasta.

ZNAWCA KOMPUTERÓWZNAWCZYNI KOMPUTERÓW * *


1. Wskazał/a najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych

podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił/a swój wybór. Systematycznie czyta prasę komputerową. 1. Korzystając z instrukcji zainstalował/a w komputerze i właściwie skonfigurował/a dodatkowy sprzęt: kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.

 2. Zaradził/a w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.

 3. Zaprezentował/a młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: drukarki, skanera, modemu.

 4. Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał/a prostą aplikację.

ZESTAW DODATKOWYZNAWCZYNI WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI * *

 1. Na podstawie wywiadów z mieszkańcami ustaliła/ił najważniejsze wydarzenia w swojej miejscowości w XX wieku.

 2. Dowiedziała/ał się, czy istnieje w jej/jego miejscowości lista honorowamieszkańców. Kto jest na tej liście i dlaczego?

 3. Przedstawiła/ił historię swojej miejscowości w formie pisanej (artykuł w gazecie) lub ustnej (gawęda na zbiórce).

 4. Zorganizowała/ał wraz z zastępem grę miejską dla drużyny.

 5. Dowiedziała/ał się, jak przedstawia się aktualna sytuacja mieszkańców (z czego się utrzymują, jak spędzają czas wolny, co robią najmłodsi mieszkańcy itd.).


PRZEWODNICZKA PO REGIONIE **

 1. Wzięła/ął udział w zwiadzie etnograficznym zastępu w wybranej okolicy. Dokonała/ał obserwacji stylu budownictwa, elementów sztuki ludowej, języka mieszkańców.

 2. Na ognisku drużyny zaprezentowała/ał swoje spostrzeżenia, zdjęcia, szkice oraz co najmniej jeden przedmiot będący wyrobem rzemiosła ludowego z wybranej okolicy.

 3. Skompletowała/ał biblioteczkę zawierającą pozycje opisujące interesujący ją/go region.

 4. Poznała/ał co najmniej jeden taniec lub piosenkę, przyśpiewkę ludową z wybranego regionu.


EUROPEJKA **

 1. Dowiedziała/ał się, czym była Deklaracja Schumana i jakie miała znaczenie w pokojowym jednoczeniu kontynentu.

 2. Umie wymienić kraje należące do Unii Europejskiej.

 3. Przygotowała/ał dla drużyny kwiz o Europie, jego pytania dotyczyły krajów, stolic, głównych rzek i najbardziej znanych zabytków.

 4. Poznała/ał hymn Unii Europejskiej. Na zbiórce nauczyła/ył innych go śpiewać.

 5. Poznała/ał główne instytucje zjednoczonej Europy.


ZNAWCZYNI PRAW CZŁOWIEKA **

 1. Wie, czym są prawa i wolności człowieka. Rozumie pojęcie godności.

 2. Wie, jakie główne dokumenty międzynarodowe ustanawiają podstawowe prawa i wolności człowieka. Przygotowała/ał do harcówki plakat z katalogiem podstawowych praw i wolności człowieka.

 3. Wie, jakie organizacje pozarządowe w Polsce podejmują tematykę praw człowieka. Nawiązał z nimi współpracę.

 4. Wie, w których krajach prawa człowieka nadal są łamane. Przygotowała/ał wraz z drużyną akcję propagującą prawa człowieka. W tym celu nawiązała/ał współpracę z najbliższą organizacją zajmującą się tą problematyką.


ORGANIZATORKA CZASU **

 1. Planując swój czas korzysta z kalendarza i terminarza.

 2. Przedstawiła/ił zastępowi różne propozycje aktywnego spędzenia wolnego czasu i zorganizowała/ał wybraną przez zastęp propozycję wspólnego spędzenia czasu poza zbiórką.

 3. Przeprowadziła/ił sondę wśród uczniów klasy, szkoły na temat spędzania wolnego czasu dzieci, z wynikami sondy zapoznała/ał drużynę.

 4. Zna zasady gospodarowania czasem.

PIASTUNKA **


 1. Systematycznie opiekowała/ał się młodszym dzieckiem (rodzeństwem, dzieckiem sąsiadów) przez dłuższy okres ( miesiąc, wakacje):

-przygotowała/ał odpowiednie posiłki

- wyprowadzała/ał na spacer w odpowiednim ubraniu

-myła/ył i kładła/ał do snu

-zapewniała/ał bezpieczną zabawę

-pomagała/ał w nauce (w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym).


 1. Własnoręcznie przygotowała/ał niespodziankę dla dziecka (zabawka, ubranko, ulubiony podwieczorek).

 2. Opracowała/ał krótką bibliografię książek dotyczących opieki nad dzieckiem. Zapoznała/ał zastęp z jedną z nich.

 3. Opracowała/ał kilka interesujacych zabaw i gier dla dzieci.

UCZYNNA **


 1. Samodzielnie lub razem z zastępem dotarła/dotarł do osób potrzebujących pomocy w okolicy (osoby starsze, niepełnosprawne, samotne), przedstawiła/ił wykaz takich osób radzie drużyny.

 2. Sprawdziła/ił, jakiej pomocy potrzebują od niego członkowie rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo), przyjęła/przyjął na siebie kolejny, nowy obowiązek rodzinny (np. pomoc w nauce rodzeństwu lub kuzynostwu, pomoc w prowadzeniu ogrodu dziadków, mycie samochodu) i wypełniała/ał go rzetelnie przez co najmniej miesiąc.

 3. Przez dłuższy okres, np. zimą, w wakacje, pomagała/ał osobie starszej, niepełnosprawnej, samotnej, potrzebującej opieki.

 4. Pełniła/ił służbę w szkolnej stołówce, świetlicy lub bibliotece, pomagając młodszym.

GOSPODYNI **

 1. Zrobiła/ił pranie prawidłowo segregując rzeczy do prania, stosując odpowiednie proszki i płyny.


 2. Pod opieką osoby dorosłej umyła/ył okna,

 3. Pod opieką osoby dorosłej naostrzyła/ył noże.

 4. Nauczyła /ył się prawidłowo posługiwać sprzętem gospodarstwa domowego.

 5. Zrobiła/ił listę zakupów oraz zakupy potrzebne do całodziennego wyżywienia rodziny. Samodzielnie przygotowała/ał posiłek dla domowników.

OPIEKUNKA CHORYCH **


1. Opiekowała/ał się chorym w domu lub na obozie. Wykonywała/ał następujące czynności:

 • sprzątała/ał w pomieszczeniu, w którym przebywał chory,

 • ścieliła/ił łóżko i zmieniała/ał pościel,

 • podawała/ał posiłki i lekarstwa według zaleceń lekarza.

2. Przygotowała/ał dietetyczny posiłek odpowiedni do rodzaju choroby osoby, którą się opiekowała/ał.

3. Pomogła/pomógł chorej osobie w załatwieniu spraw osobistych, np. przekazując wiadomości do szkoły lub pracy, robiąc zakupy.

4. Zorganizowała/ał choremu rozrywkę, starając się ulżyć jego dolegliwościom.

HISTORYK RODZINNY **


 1. Poznała/ał historię swojej rodziny, wykonała/ał wykaz ważnych rodzinnych dat.

 2. Uporządkowała/ał album rodzinny, opisała/ał zdjęcia, ułożyła/ał je chronologicznie.

 3. Odtworzyła/ył drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz, korzystając np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych uporządkowała/ał dokumentację i pamiątki rodzinne (świadectwa, dyplomy, listy, pamiątki.

 4. Prowadziła/ił kronikę rodziny, zapisała/ał w niej np. kilka ciekawych przygód rodziny, wywiadów przeprowadzonych ze starszymi członkami, słowniczek pierwszych słów młodszego rodzeństwa.

 5. Współorganizowała/ał i uczestniczyła/ył w rodzinnej wycieczce do miejsc dla rodziny ważnych (np. miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, kościół, w którym brali ślub, miejsce, gdzie poznali się rodzice, miejsce walki, w której uczestniczyli członkowie rodziny).


BANKOWIEC **

1. Zebrała/ał informacje na temat ofert różnych banków – wie, jakie usługi oferują i na jakich warunkach. Wie, które banki mają oferty skierowane do młodzieży.2. Wie, co to jest: kredyt, pożyczka, lokata, przelew, konto bankowe.

 1. Potrafi wypłacić pieniądze z bankomatu. Potrafi korzystając z Internetu dokonać przelewu bankowego.

 2. Potrafi wypełnić druk przekazu i przelewu pocztowego, wie, jaka jest różnica między nimi.

5. Przez okres 2 miesięcy zbierała/ał systematycznie składki w zastępie/drużynie i właściwie rozliczyła/ył je ze skarbnikiem drużyny.

ZNAWCZYNI ZWYCZAJÓW I TRADYCJI HARCERSTWA **

 1. Wie, jak powstała pieśń „Wszystko, co nasze” i od kiedy jest ona hymnem ZHP.

 2. Wie, skąd wywodzi się tradycja pozdrowienia „Czuwaj” i co oznacza to pozdrowienie. Przygotowała/ał krótka gawędę dla zastępu na ten temat.

 3. Poznała/ał harcerskie zwyczaje związane z ogniskiem, napisała/ał artykuł do gazetki hufca (drużyny, szkoły) o tych zwyczajach.

 4. Zna pieśni obrzędowe ZHP: „Bratnie słowo”, „Płonie ognisko” i nauczyła/ył „początkującego” harcerza tych pieśni.

 5. Zorganizowała/ał przedsięwzięcie dotyczące zwyczajów ZHP (dla harcerzy albo dla społeczności lokalnej, dzieci w szkole).

LILIA I KONICZYNA **


 1. Zna symbolikę skautowej lilijki i koniczynki, wie jak wyglądają oraz jaka jest ich historia.

 2. Wie, kiedy powstał skauting i kto go założył.

 3. Wie, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS (nauczyła/ył się pełnej nazwy obu organizacji w języku angielskim).

 4. Zdobyła/ył informacje o organizacji skautowej w wybranym kraju. Wybrane informacje (gry, symbole) przedstawiła/ił na zbiórce drużyny

 5. Wzięła/wziął udział w przygotowaniu zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wysłała/ał kartkę z życzeniami do wybranej organizacji skautowej, konkretnej drużyny lub skauta.

ZNAWCZYNI MUSZTRY **


 1. Zapoznała/ał się z regulaminem musztry.

 2. Nienagannie wydaje i wykonuje komendy.

 3. Przeprowadziła/ił zajęcia z musztry z zastępem lub drużyną.

 4. Brała/ał udział pokazie musztry zastępu, drużyny lub obozu.


WARTOWNICZKA **

 1. Zna i stosuje zasady służby wartowniczej ZHP.

 2. Pełniła/ił bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez 12 godzin w nocy i 8 w dzień.

 3. Pełniła/ił wartę na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.

 4. Wie, jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obozu (biwaku).

 5. Brała/ał udział w przynajmniej 5 grach doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.


STRAŻNICZKA OGNIA **

 1. Pełniła/ał trzy służby przy ognisku, umiejętnie podkładając drwa lub gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając iskrzenie.

 2. Poznała/ał przepisy p.poż na obozach i biwakach. Dowiedziała/ał się, jak ugasić na człowieku płonące ubranie. Nauczyła/ył się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.

 3. Poprawnie zbudowała/ał podstawowe stosy ogniskowe.

 4. Poznał obrzędowość związaną z harcerskim ogniskiem.

 5. Rozróżnia trzy podstawowe stopnie oparzenia i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku oparzenia.


OPIEKUNKA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU **

 1. Zapoznała/ał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.

 2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedziła/ił samotnego człowieka mieszkającego w sąsiedztwie, przekazując mu Światło.

 3. Przyniosła/przyniósł Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapoznała/ał rodzinę z jego ideą. Wysłała/ał kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi rodzinie lub przyjaciołom.

 4. Zorganizowała/ał wspólnie z zastępem wigilię dla zaprzyjaźnionego środowiska harcerskiego, przekazując mu Światło.

MŁODY PIELGRZYM **


 1. Potrafi powiedzieć, jaki jest cel pielgrzymowania.

 2. Uczestniczyła/ył w dwóch pielgrzymkach harcerskich (pieszych lub autokarowych) od chwili otwarcia próby.

 3. W czasie pielgrzymki brała/ał czynny udział w rekolekcjach (zaangażowanie w życie grupy, przygotowanie duchowe, przyjęcie sakramentów).

 4. Opisała/ał swoje doświadczenia pielgrzymkowe i przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.

PRZYJACIEL LITURGII(do wyboru: katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, itd) **


 1. Pobożnie i aktywnie uczestniczy w nabożeństwie / mszy św, stanowiąc wzór dla innych.

 2. Potrafi posługiwać się kalendarzem liturgicznym, wie, kiedy obchodzi się podstawowe święta i jakie nabożeństwa są odprawiane w określonych okresach roku liturgicznego.

 3. Pomagała/ał w przygotowaniu mszy św./nabożeństwa, tzn. komentarze do czytań, procesję z darami, dobrać odpowiednie pieśni, ułożyć modlitwę wiernych itp.

 4. Nauczyła/ył chętnych harcerzy z drużyny odpowiedniego zachowania na mszy/nabożeństwie.

 5. Uczestniczyła//ył w budowaniu ołtarza polowego na obozie drużyny. Zadbała/ał o urządzenie miejsca dookoła niego, tak by atmosfera sprzyjała wyciszeniu i modlitwie.

POCZĄTKUJĄCY RELIGIOZNAWCA **


 1. Wie, jak nazywa się pięć głównych religii świata. Opowie o nich chętnym harcerzom z drużyny (zastępu).

 2. Wie, gdzie w okolicy znajdują się świątynie lub miejsca modlitwy różnych wyznań. Zorganizuje wycieczkę zastępu do jednego z tych miejsc i przedstawi w interesujący sposób podstawowe informacje z nim związane.

 3. Zapoznała/ał się z życiorysem założyciela wybranej religii i przedstawi jego osobę na zbiórce drużyny.

 4. Nawiązała/ał kontakt z osobą z kręgów skautowych lub harcerskich wyznającą inną religię.

POSZUKUJĄCA WARTOŚCI **


 1. Umie opowiedzieć, czym jest rozwój duchowy i religijny, potrafi wyjaśnić różnicę między pojęciami „duchowość” i „religijność”.

 2. Prowadzi dzienniczek, w którym dokumentuje swoje przemyślenia i doświadczenia duchowe.

 3. Nauczyła/ył się wybierać wartościową lekturę, filmy, spektakle teatralne i opowie o swoich przeżyciach z tym związanych.

 4. Wie, jak nazywa się pięć głównych religii świata. Potrafi wyjaśnić, dlaczego jest na świecie tak wiele tradycji religijnych i duchowych.

 5. Zorganizowała/ał dla zastępu lub drużyny zbiórkę, w czasie której harcerze mogli porozmawiać o swoim światopoglądzie i nauczyć się tolerowania różnic w tym względzie.

SZARA LILIJKA **


Przez 24 godziny oderwała/ał się od zwykłych spraw codziennych, nie kontaktowała/ał się, nie rozmawiała/ał z nikim (polecana samotna wycieczka na cały dzień do lasu, w góry itd.). W tym czasie przemyślała/ał Prawo Harcerskie i swój dotychczasowy do niego stosunek, oceniła/ił samego siebie i swoją wolę wypełniania Prawa Harcerskiego całym życiem (w każdej chwili, w każdym miejscu, każdym swoim czynem, zawsze). Zastanowiła/ił się też nad swoimi wadami, które przeszkadzają być dobrym harcerzem/harcerką, i pomyślała/ał nad sposobem, jak skuteczniej z nimi walczyć.

Sprawność harcerze przyznają sobie sami, zgodnie z poczuciem uczciwości, jeżeli szczerze potwierdzą w swoim sumieniu, że chcą żyć zgodnie z zasadami harcerskimi, zawartymi w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Obrzędowe przyznanie sprawności można połączyć z odnowieniem Przyrzeczenia.

Sprawność tę zdobywać trzeba co rok od nowa. Po upływie terminu jej „ważności” wymagana jest powtórna próba lub przystąpienie do zdobywania sprawności „Mężny” lub „Chwat”.

MĘŻNY **


Przez 7 dni od przystąpienia do próby (po otrzymaniu od opiekuna, drużynowego listu otwierającego próbę) w tajemnicy przed innymi, podjęła/ął walkę z wadą, słabością, kompleksem, który w szczególny sposób komplikuje jej/mu współżycie z innymi ludźmi, np. kłótliwość, zarozumiałość, nietolerancja, nieśmiałość, spóźnianie się, nierzetelność.

Sprawność przyznaje drużyna po wysłuchaniu relacji z przebiegu próby, jej ocenie i wniosku harcerki/harcerza o przyznanie sprawności.


ZIELARKA **

 1. Prowadziła/ił zbiór roślin (zna kalendarz ich zbierania i wie, jakie części roślin należy zbierać). Zbiera, suszy i przechowuje rośliny, tak aby nie straciły swoich właściwości.

 2. Przygotowała/ał do apteczki drużyny zestaw ziół oraz krótki opis sposobu ich stosowania.

 3. Przygotowała/ał informację o wybranych 15 roślinach chronionych występujących w Polsce i przedstawiła/ił ją na zbiórce zastępu, drużyny lub w klasie.

 4. Przyrządziła/ił ziołowy środek przydatny w leczeniu, kosmetyce, w gospodarstwie domowym.

 5. Rozpoznała/ał grzyby jadalne i trujące.


MIŁOŚNICZKA KWIATÓW **

 1. Ułożyła/ył bukiety z kwiatów żywych na różne okazje.

 2. Wie, co to jest ikebana. Wykonała/ał kwiatową dekorację na wybraną uroczystość w rodzinie, szkole lub drużynie.

 3. Zastosowała/ał suszone rośliny do wykonania różnych ozdób.

 4. Pielęgnowała/ał w czasie próby rzadki lub trudny w uprawie okaz rośliny. Swoje doświadczenia z uprawy przedstawiła w zastępie.

 5. Wie, jakie kwiaty można uprawiać w naturze w Polsce, a jakie sprowadza się z zagranicy.


ZNAWCZYNI ZWIERZĄT **

 1. Rozpoznała/ał 15 gatunków zwierząt na zdjęciach i rysunkach.

 2. Przygotowała/ał informację o zwierzętach chronionych w Polsce oraz o niebezpiecznych zamieszkujących w Polsce i przedstawiła/ił ją na zbiórce zastępu lub drużyny.

 3. Pomogła/pomógł w przetrwaniu zimy potrzebującym zwierzętom (ptakom, zwierzętom w lesie, bezdomnym psom).

 4. Wie, jakie niebezpieczne zwierzęta żyją w Polsce. Opowiedziała/ał koleżankom/kolegom, jak należy postępować w przypadku spotkania z nimi.


HODOWCA /GOŁĘBI, KRÓLIKÓW, RYBEK, DROBIU/ **

 1. Przeczytała/ał literaturę dotyczącą hodowli wybranych zwierząt.

 2. Przygotowała/ał dla swoich zwierząt pomieszczenia i utrzymuje je w stałej czystości.

 3. Zaprezentowała/ał na zbiórce zastępu wyhodowane przez siebie zwierzęta, opowiedziała/ał o ich zwyczajach, sposobach żywienia i zapobiegania chorobom.

 4. Zwraca uwagę osobom, które źle odnoszą się do zwierząt i ptaków.


BIBLIOTEKARKA **

 1. Prowadziła/ił w czasie próby bibliotekę drużyny (szczepu) lub obozu.

 2. W czasie dyżurów w bibliotece szkolnej lub publicznej sprawnie posługiwała/ał się katalogiem książek. Przygotowała/ał dla instruktora lub harcerza materiały przydatne do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych na określony temat.

 3. Zorganizowała/ał wieczór literacki lub kiermasz książki w drużynie, szkole, w domu kultury.

 4. Zorganizowała/ał w szczepie lub w swojej szkole kiermasz używanych podręczników.


REPORTERKA **

 1. Przygotowała/ał rzeczowe relacje z biwaku lub obozu drużyny, z uroczystości szkolnej, z wydarzeń na terenie gminy.

 2. Posługiwała/ał się sprzętem reporterskim (magnetofon, aparat fotograficzny lub kamera) w przygotowaniu audycji dla szkolnego radiowęzła, gazetki lub „programu telewizyjnego”.

 3. Napisała/ał reportaże na wybrany i na zadany temat, ilustrując je rysunkami lub zdjęciami. Przedstawiła/ił je w drużynie.


MIŁOŚNICZKA ARCHITEKTURY **

 1. Rozpoznaje 6 podstawowych nowożytnych stylów w architekturze. Odwiedziła/ił budowle charakterystyczne dla tych stylów w swojej okolicy. Wyniki zwiadu zaprezentowała/ał na zbiórce zastępu.

 2. Zorganizowała/ał wyprawę do ciekawego obiektu, opowiadając o cechach charakterystycznych tej budowli, jej stylu i historii.

 3. Zorganizowała/ał zbiórkę poświęconą znanym polskim architektom.

 4. Zaprojektowała/ał rozmieszczenie mebli i wystroju swojego pokoju.


DEKORATORKA **

 1. Nauczyła/ył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej 10 rodzajów)

 2. Rozpoznała/ał różne style w malarstwie w naturze i na fotografiach.

 3. Przygotowała/ał dekorację wybranej sali wg projektu.

 4. Wymieniła/ił filmy z najciekawszymi jej/jego zdaniem scenografiami.

 5. Przedstawiła/ił zaprojektowane przez siebie urządzenie pokoju, harcówki, namiotu, świetlicy obozowej


AKTORKA **

 1. Opowiedziała/ał na zbiórce o swoich ulubionych aktorach i ich największych rolach.

 2. Przygotowała/ał kostium i rekwizyty, charakteryzując się do wybranej roli i zagrała/ał ją w trakcie przedstawienia w szkole lub drużynie.

 3. Uczęszcza na kółko teatralne lub wzięła /wziął udział w przedstawieniu przygotowanym przez drużynę.

 4. Zaprezentowała/ał się w różnych formach na scenie, np. monolog, dialog, pantomima.


GAWĘDZIARKA **

 1. Poznała/ał legendy, opowieści ludowe i wykorzystała/ał je w swoich gawędach.

 2. Opowiedziała/ał jedną z przeczytanych w czasie próby książek, zainteresowując słuchaczy losami bohaterów.

 3. Opowiadając na ogniskach i kominkach każdą historię wzbogaciła/ał o morał, przysłowie.

 4. Opowiedziała/ał „na zamówienie” trzy gawędy: jedną na wskazany temat, jedną na podstawie zaobserwowanego wydarzenia i jedną dostosowaną do sytuacji, w której się aktualnie znalazła/znalazł


MISTRZYNI TAŃCA **

 1. Rozróżniła/ił melodię i kroki 10 tańców.

 2. Uczestniczyła/ył w zajęciach klubu lub zespołu tanecznego.

 3. Wzięła/wziął udział w konkursie tanecznym starając się uzyskać najlepszą ocenę.

 4. Przeprowadziła/ił kurs tańca w drużynie lub klasie.

 5. Zna nazwiska słynnych tancerek i tancerzy. Przedstawiła/ił sylwetkę jednego z nich na zbiórce zastępu.


FOTOGRAF **

 1. Przedstawiła/ił album zdjęć przez siebie wykonanych.

 2. Fotografując stosowała/ał odpowiednie filmy i prawidłowe ustawienie aparatu oraz oświetlenia.

 3. Wykonała/ał portret osoby lub zjawiska przyrody.

 4. Zorganizowała/ał wystawę fotograficzną w drużynie (szkole, szczepie), wystawiając na niej również swoje prace.

 5. Wywołała/ał film i wykonała/ał poprawnie odbitki zdjęć.


MISTRZYNI GIMNASTYKI **

 1. Nauczyła/ył się poprawnie wykonywać ćwiczenia z wybranego rodzaju gimnastyki.

 2. Zrozumiała/ał rolę tych ćwiczeń dla organizmu.

 3. Uczestniczy regularnie w zajęciach wybranej gimnastyki, prowadzonych przez fachowca.

 4. Dobrała/ał muzykę do ćwiczeń uprawianych przez siebie codziennie.

 5. Przeprowadziła/ił gimnastykę zastępu lub drużyny na obozie lub biwaku zwracając uwagę na dokładność w wykonywaniu ćwiczeń.


MISTRZYNI RĘCZNYCH ROBÓTEK **

 1. Wykonała/ał różne prace: na drutach lub na maszynie dziewiarskiej lub splotła/splótł makramę wg własnego wzoru.

 2. Przedstawiła/ił na zbiórce zastępu lub drużyny własnoręcznie wykonane prace.

 3. Zorganizowała/ał w drużynie (szczepie lub w szkole) wystawę robótek ręcznych, zapraszając na nią znanych w okolicy mistrzów i mistrzynie.

 4. Nauczyła/ył młodszych wykonania prostych makram.


KRAWCOWA **

 1. Rozróżniła/ił podstawowe rodzaje tkanin: bawełna, wełna, jedwab, sztuczne tworzywa.

 2. Nauczyła/ył się szyć na maszynie. Uszyła/ył wg gotowego wykroju spódnicę lub szorty, zaobrębiła/ił obrus, wszyła/ył suwak, uszyła/ył poszewkę na poduszkę.

 3. Nauczyła/ył się konserwować maszynę do szycia.

 4. Uszyła/ył chusty dla drużyny lub zastępu.


PROJEKTANTKA MODY **

 1. Wymieniła/ił nazwiska kilku projektantów mody polskich i zagranicznych oraz znane domy mody w Polsce.

 2. Czyta systematycznie czasopisma prezentujące aktualne trendy w modzie.

 3. Przedstawiła/ił swoje zbiory projektów ubrań i wykrojów.

 4. Przedstawiła/il zaprojektowany samodzielnie strój na zbiórce zastępu lub drużyny.

 5. Dobrała/ał dodatki do 4 różnych ubrań: do szkoły (pracy), na bal, na wycieczkę, na ważne spotkanie. Przedstawiła/ił w zastępie sposoby doboru dodatków do konkretnych zestawów ubrań.


CYKLISTA **

 1. Zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach.

 2. Zna budowę i potrafi konserwować rower. Potrafi zmienić dętkę.

 3. Brała/ał udział w kilku wycieczkach rowerowych.

 4. Wie, jaka jest różnica pomiędzy wymijaniem, omijaniem i wyprzedzaniem oraz zna zasady pierwszeństwa przejazdu (m.in. na skrzyżowaniach). Poznała/ał 10 znaków poziomych (na jezdni) i pokazała/ał je zastępowi podczas wycieczki po mieście.

 5. Wykonała/ał planszę z podstawowymi znakami drogowymi obejmującymi: 10 znaków ostrzegawczych, 10 zakazu, 12 nakazu i 10 informacyjnych wraz z podpisami. Wytłumaczyła/ył ich znaczenie na zbiórce zastępu.


STRAŻNICZKA BEZPIECZEŃSTWA **

 1. Zapoznała/ał się, wspólnie z osobą dorosłą, ze stanem technicznym maszyn używanych w gospodarstwie.

 2. Spisała/ał, jakich napraw należy dokonać, aby wszystkie urządzenia były bezpieczne. Wnioski przedstawiła/ił osobie dorosłej.

 3. Zapoznała/ał się ze znakami oznaczającymi niebezpieczne narzędzia, miejsca oraz czynności.

 4. Przygotowała/ał i przedstawiła/ił na zbiórce drużyny zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem w gospodarstwie .INTERNAUTKA **


 1. Potrafi wymienić najciekawsze jej/jego zdaniem strony w Internecie i uzasadnić dlaczego; odszukała/ał strony zaprzyjaźnionych środowisk harcerskich.

 2. Znalazła/znalazł w Internecie potrzebne mu informacje, wykorzystała/ał je na zbiórce.

 3. Skonfigurowała/ał konto w programie pocztowym, przesłała/ał i odebrała/ał informacje za pomocą poczty elektronicznej, subskrybuje minimum jedną grupę dyskusyjną.

 4. Zapoznała/ał się z najczęściej stosowanymi terminami internetowymi.

 5. Umie znaleźć w sieci potrzebne oprogramowanie, zna rodzaje licencji i stosuje się do nich.

ZESTAW SPECJALNOŚCIOWYTELEFONISTKA **

 1. Poznała/ał działanie telefonu polowego, rozkręcając go, skręcając i podłączając go do linii.

 2. Przeprowadziła/ił prawidłowo przewody w różnym terenie na odległość przynajmniej 500 m, linię jedno- i dwuprzewodową, podłączając do centralki 5- lub 10-numerowej kilka telefonów.

 3. Nauczyła/ył kilku młodych harcerzy prawidłowego posługiwania się telefonem i centralką ręczną.

 4. Wymieniła/ił wszystkie środki łączności przewodowej, stosowane w życiu codziennym, podając ich zastosowanie, zalety, wady.

 5. Objaśniła/ił zasady działania słuchawki i mikrofonu węglowego.


RADIOOPERATORKA **

 1. Przeprowadziła/ił na stacji klubowej co najmniej 20 łączności.

 2. Poznała/ał procedurę pracy amatorskiej, międzynarodowy system głoskowania, sposoby budowy znaków rozpoznawczych oraz pamięta prefiksy krajów sąsiadujących z Polską, UE oraz USA. Zna organizację krótkofalarstwa w Polsce.

 3. Pracowała/ał w sieci służbowej łączności radiotelefonicznej i przekazała/ał co najmniej 20 radiogramów, zna procedurę pracy służbowej oraz sposób prowadzenia dokumentacji stacyjnej (radiogramy, log).

 4. Poznała/ał zasady rozchodzenia się fal KF i UKF, wybrała/ał właściwe miejsce w terenie dla usytuowania anteny oraz dobrała/ał odpowiedni typ anteny w zależności od wymaganego zasięgu.

 5. Przygotowała/ał do pracy przenośną radiostację i przeprowadziła/ił szkolenie zastępu w tym zakresie.


ELEKTROTECHNIK **

 1. Poznała/ał zasady działania maszyn elektrycznych: prądnicy, transformatora, prostownika, akumulatora, silnika.

 2. Zna i stosuje się do przepisów BHP w pracy w zakresie prądów silnych.

 3. Wykryła/ył – poszukując w systematyczny sposób – uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku (lampa, żelazko itp.), potrafi je naprawić.

 4. Wykonała/ał poprawnie sam lub w zespole aparat, urządzenie lub część instalacji elektrycznej, np. napęd elektryczny do modelu, oświetlenie na obozie.

 5. Nauczyła/ył młodszych kolegów obsługi lub naprawy jakiegoś prostego urządzenia elektrycznego.


SANITARIUSZKA WETERYNARYJNA **

 1. Poznała/ał dokładnie budowę kostnoszkieletową konia i położenie najważniejszych narządów wewnętrznych.

 2. Potrafi zmierzyć temperaturę, tętno i liczbę oddechów konia, zna ich prawidłowe wartości.

 3. Udzieliła/ił pierwszej pomocy w przypadku zranienia konia, ochwatu, morzyska (kolki).

 4. Zna skład apteczki weterynaryjnej i podstawowe leki i maści, zna ich zastosowanie.


LANSJER **

 1. Bardzo dobrze jeździ konno.

 2. Poznała/ał budowę, zastosowanie i rodowód lancy. Zna kilka wzorów szabel.

 3. Przygotowała/ał pokaz władania lancą dla swojego środowiska (drużyny, szczepu), prezentując prawidłowe pchnięcia i zasłony, pomagała/ał w szkoleniu jeździeckim i nauczyła/ył władania lancą swój zastęp.

 4. Rozróżniła/ił proporczyki 40 pułków kawalerii 20-lecia.

 5. Przedstawiła/ił w ciekawy sposób na szerszym forum (np. w formie strony www, spotkania w domu kultury) historię wybranego pułku kawalerii, uzasadniając swój wybór i korzystając ze źródeł.


PODKUWACZ **

 1. Poznała/ał budowę anatomiczną końskiego kopyta i występujące w nim nieprawidłowości oraz zasadę narastania rogu kopytnego.

 2. Uczestniczyła/ył w podkuwaniu koni zdejmując stare podkowy, prawidłowo rozczyszczając kopyto.

 3. Nauczyła/ył młodszych harcerzy i harcerki zasady trzymania nóg do podkuwania i pielęgnacji kopyt.


MASZTALERZ **

 1. Poznała/ał pasze stosowane w żywieniu koni i potrafi prawidłowo ułożyć dzienną dawkę pokarmową w zależności od pracy wykonanej przez konia.

 2. Poznała/ał zagadnienia z zakresu hodowli koni: najważniejsze rasy hodowlane w Polsce i na świecie, okres trwania ciąży u konia, termin przeprowadzania stanówki i odsadzania źrebiąt.

 3. Zna podstawowe narowy i nałogi u koni i potrafi im zapobiegać.

 4. Współopiekowała/ał się koniem przez wyznaczony czas (czyszczenie, siodłanie, karmienie, pojenie, ścielenie boksu/stanowiska), zachowując zasady bezpieczeństwa.


AMAZONKA **

 1. Poznała/al sposoby użytkowania, typy i rasy koni w Polsce.

 2. Rozróżnia typy i rodzaje siodeł.

 3. Pielęgnowała/ał konia czyszcząc go, przed i po jeździe.

 4. Poznała/ał zasady poruszania się konno w terenie.

 5. Kreśliła/ił figury na ujeżdżalni w każdym chodzie konia.


CZELADNIK RYMARSKI **

 1. Połączyła/ył skórę różnymi sposobami.

 2. Zszyła/ył rozerwany kantar lub uzdę, puśliska lub przystuły.

 3. Poznała/ał różne rodzaje rzędów jeździeckich, rozróżnia różne rodzaje uprzęży.

 4. Wykonała/ał najprostszy kantar dla konia (np. z taśmy, ze sznurka).


LUZAK **

 1. Wymieniła/ił rodzaje uprzęży i typy pojazdów rozpoznając je na rysunkach lub zdjęciach.

 2. Poznała/ał zasady zaprzęgania koni w pojedynkę i w parze, powożąc w łatwym terenie.

 3. Ubierała/ał konia w szory i chomąto, rozróżniając prawidłowo poszczególne części uprzęży.

 4. Brała/ał udział w przygotowaniach do zawodów zaprzęgów, pełniąc funkcję luzaka.


WOLTYŻERKA **

 1. Regularnie jeździ konno (stęp, kłus, galop).

 2. Zna zasady bezpieczeństwa podczas jazdy konnej i stosuje się do nich.

 3. Wykonała/ał następujące ćwiczenia: na koniu stojącym: stanie na siodle, nożyce, wskok, sztandar, na koniu chodzącym na lonży (stęp, kłus, galop): 4 strony świata, martwy Indianin, rybka w przód i w tył.

 4. Zna budowę rzędu woltyżerskiego.POCZTOWIEC **


 1. Poznała/ał zasady działania poczt harcerskich oraz ich historię.

 2. Poznała/ał zasady kolekcjonowania zbiorów filatelistycznych.

 3. Wykonała/ał poprawny projekt techniczny wydawnictw poczty harcerskiej do druku.

 4. Przygotowała/ał własne zbiory wydawnictw poczty harcerskiej do wystawy na arkuszach wystawienniczych.

 5. Brała/ał czynny udział w przygotowaniu wystawy.


WŁÓCZĘGA NIZINNY **

 1. Spędziła/ił 10 dni na wycieczkach przemierzając pieszo szlaki nizinne.

 2. Potrafi wskazać na mapie trasy trzech ostatnich wędrówek przebytych z drużyną.

 3. Zapoznała/ał się z publikacjami dotyczącymi atrakcji turystycznych swojego regionu (np. przewodniki, strony internetowe). Najciekawsze przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.

 4. Uczestniczyła/ył w dwóch kilkudniowych wycieczkach pieszych w terenie nizinnym.


WŁÓCZĘGA GÓRSKI **

 1. Zdobyła/ył 5 szczytów wybranego pasma górskiego..

 2. Spędziła/ił 10 dni na całodniowych wycieczkach górskich.

 3. Potrafi prawidłowo wypełnić książeczkę GOT.

 4. Zapoznała/ał się z publikacjami dotyczącymi atrakcji turystycznych swojego regionu (np. przewodniki, strony internetowe). Zachęcił harcerki/harcerzy z drużyny do zwiedzenia proponowanych atrakcji.


WSPINACZ **

 1. Zna zasady bezpiecznego wspinania się i asekuracji.

 2. Zna fachową terminologię wspinaczkową (nazewnictwo sprzętu, komendy, slang wspinaczkowy).

 3. Poznała/ał biografię wybitnego alpinisty i przedstawiła/ił jej/jego sylwetkę na zbiórce zastępu.

 4. Regularnie uczestniczy w zajęciach na ściance wspinaczkowej.

 5. Pod opieką instruktora pogłębia swoje umiejętności pokonując coraz trudniejsze trasy.


KAJAKARKA **

 1. Zdobyła/ył kartę pływacką.

 2. Płynęła/płynął 200 m kajakiem utrzymując kurs.

 3. Uczestniczyła/ył w całodniowej wycieczce kajakowej, przygotowując wcześniej kajak i wyposażenie do wyprawy.

 4. Poznała/ał przepisy bezpieczeństwa na wodzie, sposoby zachowania się w przypadku przewrócenia kajaka i udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym (tzn. postępowanie z tonącym, udar słoneczny i cieplny, oparzenia, wychłodzenie organizmu)

 5. Konserwowała/ał kajak przed i po sezonie, wykonując przy tym drobne naprawy.


KOLARZ **

 1. Zdobyła/ył kartę rowerową lub motorowerową, umie czytać mapę i posługiwać się busolą.

 2. Zdobyła/ył małą brązową odznakę KOT.

 3. Zorganizowała/ał zbiórkę dla zastępu lub drużyny popularyzującą turystykę rowerową, przedstawiając na niej sprzęt rowerowy i pamiątki ze swoich wypraw.

 4. Opracowała/ał plan i przeprowadziła/ił ciekawą wycieczkę z biwakowaniem, uwzględniając różnice wzniesień i nawierzchni oraz przygotowanie turystyczne uczestników wyprawy rowerowej.


NARCIARKA BIEGOWA **

 1. Uczestniczyła/ył w co najmniej pięciu wycieczkach narciarskich, podczas których przebyła/ył jednorazowo minimum 10 km.

 2. Opracowała/ał ciekawą trasę wycieczki narciarskiej na podstawie mapy topograficznej, zaplanowała/ał ekwipunek indywidualny i zbiorowy na trasę.

 3. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w wypadku narciarskim.

 4. Zna zasady bezpiecznego poruszania się na nartach w terenie.


JUNGA **

 1. Poznała/ał regulamin i zasady służby jachtowej oraz komendy żeglarskie.

 2. Pełniła/ił wachtę w czasie rejsu zatokowego.

 3. Wykonywała/ał manewry proste i złożone jachtem dwumasztowym.

 4. Klarowała/ał jacht przed i po pływaniu.


BOSMAN **

 1. Poznała/ał zasady bezpieczeństwa podczas prac bosmańskich w porcie i w czasie pływania.

 2. Zna konstrukcję i budowę najpopularniejszych typów łodzi żaglowych i wiosłowych.

 3. Remontowała/ał sprzęt żeglarski naprawiając również uszkodzenia żagli.

 4. Zacumowała/ał jacht w różnych warunkach, stosując podstawowe węzły.


NAWIGATOR **

 1. Potrafi odczytać z mapy długość i szerokość geograficzną wskazanego punktu oraz zaznaczyć punkt o podanych współrzędnych.

 2. Potrafi odczytać z mapy morskiej odległość między dwoma wskazanymi punktami

 3. Potrafi wyznaczyć pozycję obserwowaną z dwóch namiarów (rzeczywistych) jednoczesnych

 4. Potrafi prowadzić nawigację zliczeniową i przenieść pozycję zliczoną na określoną pozycję obserwowaną

 5. Potrafi prawidłowo opisać na mapie czynności z pkt. 3–4.


METEOROLOG **

 1. Potrafi ocenić siłę wiatru w skali Bouforta (lub m/s).

 2. Na planie akwenu szkoleniowego (lub strefy pilotażowej) zaznaczyła/ył lokalne, specyficzne obszary wiatrowe (oraz prądy wstępujące).

 3. Potrafi nazwać widoczne na niebie chmury i powiedzieć, skąd się wzięły (jak powstały) i co zwiastują.

 4. Rozpoznała/ał różne rodzaje chmur i określiła/ił ich wysokość. Rozróżnia rodzaje mas powietrza.


MODELARKA REDUKCYJNA **

       1. Rozpoznaje pięć najważniejszych typów polskich szybowców i 10 typów używanych w Polsce samolotów.

       2. Wykazała/ał się znajomością nazw części samolotu, wyjaśniła/ił działanie sterów.

       3. Zbudowała/ał latający model sylwetkowy (tj. o sylwetce istniejącego samolotu lub szybowca) z kartonu lub styropianu na procę lub na wędkę oraz brała/ał udział w zawodach akrobacji modeli.

       4. Skleiła/ił estetycznie plastikowy model z gotowego zestawu oraz prawidłowo umieściła/ił na nim znaki i numery.

       5. Wzięła/wziął udział w konkursie modeli samolotów z tworzyw sztucznych lub zademonstrowała/ał swe modele w zastępie.


RADIOMODELARKA **

 1. Zna przynajmniej dwa systemy zdalnego sterowania; wie, czym one się charakteryzują. Wie, jaką rolę w urządzeniu zdalnie sterowanym spełniają przekaźniki elektromechaniczne, czujniki i silniki elektryczne.

 2. Wyjaśniła/ił, gdzie i na jakich warunkach można uzyskać zezwolenie na budowę urządzeń nadawczo-odbiorczych do sterowania radiomodelarskiego.

 3. Narysowała/ał i objaśniła/ił schemat blokowy jednokanałowego nadajnika i odbiornika sterowania falami radiowymi.

 4. Zademonstrowała/ał na zbiórce zastępu lub drużyny funkcjonowanie zestawu zdalnego sterowania modeli, wyjaśniła/ił kolegom, na czym ono polega.

 5. Przeprowadziła/ił pokaz akrobacji lotniczej z wykorzystaniem zestawu zdalnego sterowania.


TECHNIK BALONOWY **

 1. Opowiedziała/ał o dziejach baloniarstwa w Polsce i na świecie, wykazując się ich dobrą znajomością.

 2. Rozpoznała/ał różne rodzaje balonów oraz wykazał się znajomością ich budowy, teorii lotu oraz sposobów kierowania nimi.

 3. Wykazała/ał się umiejętnością obsługi balonu na ogrzane powietrze przy starcie.

 4. Brała/ał czynny udział w przygotowaniach do wzlotu balonu.

 5. Jako pasażer wykonała/ał lot balonem na ogrzane powietrze.

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników balonowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego
MŁODA SZYBOWNICZKA **

 1. Wie, jakie siły działają na szybowiec w locie i jakie warunki sprzyjają lotom szybowcowym. W terenie lub na mapie wskaże, gdzie powstają prądy wznoszące.

 2. Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na starcie szybowcowym. Pełniła/ił funkcję dyżurnego i chronometrażysty na starcie.

 3. Uczestniczyła/ył w wykładaniu, wyhangarowywaniu i transporcie szybowca, wykładaniu znaków startowych i przygotowywaniu szybowca do lotu – samodzielnie podpinała/al linę holowniczą i wypuszczała/ał szybowiec przy starcie.

 4. Zapoznała/ał się z przynajmniej jedną książką o tematyce szybowcowej.

 5. Wykonała/al lot pasażerski szybowcem.


MŁODY LOTNIK **

 1. Określiła/ił nawigacyjną prędkość, meteorologiczny kierunek i prędkość wiatru oraz możliwości latania w danych warunkach.

 2. Zna przeznaczenie dźwigara, kesonu, wręgi, żebra, okucia i pokrycia.

 3. Scharakteryzuje różnice w konstrukcji kratownicowej i półskorupowej.

 4. Zademonstruje ruchy sterami samolotu i opisze główne przyrządy pokładowe.

 5. Wskaże podstawowe typy silników lotniczych oraz najpopularniejszych producentów.


MŁODA LOTNIARKA **

 1. Określiła/ił kierunek i prędkość wiatru względem zbocza oraz możliwości latania w danych warunkach.

 2. Zademonstrowała/ał i wyjaśniła/ił kolegom zasady sterowania lotnią.

 3. Brała/ał udział w składaniu i rozkładaniu lotni i przygotowaniu jej do lotów. Prawidłowo założyła/ył i przypięła/przypiął uprząż do lotni.

 4. Wykonała/ał ćwiczenia przygotowawcze do wstępnego szkolenia w pilotażu lotni (rozbieg i dobieg z lotnią, utrzymanie lotni w łożu wiatru, lot latawcowi na uwięzi).


DYŻURNA STARTU SPADOCHRONOWEGO **

 1. Zna przepisy organizacji skoków spadochronowych w zakresie obowiązującym skoczków-uczniów.

 2. Zna obowiązki dyżurnego startu spadochronowego i zrzutowiska, a także obowiązki i zakres uprawnień osób funkcjonujących na starcie spadochronowym.

 3. Zna wszystkie obowiązujące znaki i sygnały używane podczas prowadzenia skoków spadochronowych.

 4. Potrafi w terenie i na podstawie mapy dokonać wyboru lądowiska i zrzutowiska oraz określić, jakim powinno odpowiadać warunkom.

 5. Pełni obowiązki dyżurnego lub pomocnika dyżurnego na starcie spadochronowym lub zrzutowisku, wykładał znaki, dokonywał pomiaru wiatru anemometrem, określał jego kierunek meteorologiczny i nawigacyjny.


MECHANIK SPRZĘTU POŻARNICZEGO **

 1. Zna zasady działania, budowę i obsługę motopompy.

 2. Sprawnie posługuje się gaśnicą, hydronetką, kocem gaśniczym, bosakiem, sprzętem burzącym i tłumicą.

 3. Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.

 4. Potrafi rozwinąć skróty określeń samochodów strażackich.

 5. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia i porażenia prądem.


TROPICIEL ŚLADÓW **

 1. Umie rozpoznawać ślady ludzi określając: ich wiek, kierunek marszu, długość kroku i sposób poruszania się.

 2. Przeprowadził wywiad z funkcjonariuszem SG na temat rozpoznawania i zabezpieczania śladów.

 3. Przeprowadził w terenie zajęcia dla zastępu z rozpoznawania śladów.

 4. Samotnie spędził w terenie 8 godzin, opisując ślady ujawnione na drogach dojazdu do linii granicy.

 5. Sporządził odlew gipsowy śladu człowieka.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość