Strona główna

Zeszyt 7 (3-4) 2008 Technica Agraria


Pobieranie 14.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.86 Kb.
zeszyt 7 (3-4) 2008 Technica Agraria

3-9
Odległość i wielkość przewozów w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa


Stanisław Kokoszka
Streszczenie. Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę wielkości przewożonych ładunków i masy przewozowej w kontekście założonych przedziałów odległości. Analizę przeprowadzono w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa. Średnio w badanych gospodarstwach 42,04% ładunków przewożonych jest na odległość do 2,0 km i 23,97% powyżej 10,01 km. Przy czym wartości te są bardzo silnie zróżnicowane w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa.

Słowa kluczowe: wielkość ładunku, masa transportowa, odległość przewozu


Distance and volume of transports, depending on transport type and farm size
Abstract. Completed research and analysis of obtained results allowed to assess the size of transported loads and transport weight in the context of assumed distance ranges. The analysis was performed depending on transport type and farm size. In case of the examined farms, on average 42.04 % of total load is transported to the distance of up to 2.0 km and 23.97% – over 10.01 km, while the above-mentioned values are very highly diversified, depending on transport type and farm size.
Key words: load size, transport weight, transport distance

11-17
Wpływ blanszowania papryki na energochłonność procesu sublimacyjnego suszenia oraz na rehydrację suszu podczas przechowywania


Andrzej Krzykowski
Streszczenie. Zbadano wpływ czasu trwania blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut na proces sublimacyjnego suszenia – jego czas i związane z nim nakłady energetyczne, a także właściwości rekonstytucyjne suszu podczas 24-miesięcznego przechowywania. Rozdrobniony surowiec blanszowany w łaźni wodnej w temperaturze 95°C był następnie suszony przy temperaturze płyt grzejnych 40°C i ciśnieniu 63 Pa do końcowej zawartości wody wynoszącej 8%. Stwierdzono istotny wpływ czasu trwania obróbki wstępnej na czas trwania sublimacyjnego suszenia oraz na wartość wskaźnika rehydracji suszu. Przedłużenie czasu blanszowania papryki z 1 do 3 minut wpływa na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego suszenia i zmniejszenie nakładów energetycznych poniesionych na ten proces. Wydłużenie czasu blanszowania papryki w tym zakresie korzystnie wpływa na wartość wskaźnika rehydracji suszu, natomiast czas jego przechowywania zmniejsza zdolność suszu do pochłaniania wody – zwłaszcza gdy nie stosowano blanszowania.
Słowa kluczowe: blanszowanie, suszenie sublimacyjne, przechowywanie, papryka
The influence of blanching of pepper on the energy-consumption during its freeze drying and on rehydration of dried paprika during storage
Abstract. The influence of water blanching duration of pepper on the its freeze drying process i.e. the duration of the lyophilization process and the levels of energy involved, as well as the reconstitution properties of dried materials during 24 months storage were investigated. A crumbled raw material was blanched in water at temperature of 95°C and then dried at heater plates temperature of 40°C and pressure 63 Pa until to final water content of 8%. The duration of pretreatment has proved to have significant influence on the duration of freeze drying process and on the rehydration rate. Extending the blanching duration of pepper from 1 to 3 minutes results in shortening of freeze drying process and lowering of the energy level involved. Lengthening the duration of blanching in this range has a positive effect on the rehydration rate of dried materials, whereas the storage time reduces its capacity for absorbing water, especially when the blanching process has not been carried out.
Key words: blanching, freeze drying, storage, pepper

19-27
Wybrane cechy jakościowe mrożonego pieczywa drożdżowego kształtowane niektórymi zamiennikami cukru oraz technikami rozmrażania


Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza
Streszczenie. Celem pracy były badania technik rozmrażania pieczywa drożdżowego oraz ocena wpływu zamienników sacharozy (sorbitol, miód) w składzie na jakość świeżego i mrożonego pieczywa. Charakteryzowano wybrane właściwości fizyczne – ubytek masy, masę właściwą i stosunek skórki do miękiszu pieczywa po jego rozmrożeniu w powietrzu i techniką mikrofalową. Stwierdzono, że zastosowanie sorbitolu i miodu wpłynęło na zmniejszenie upieku i zwiększenie wydajności ciasta i pieczywa. Rozmrażanie mikrofalowe ma istotniejszy wpływ na ubytek masy pieczywa oraz elastyczność w porównaniu z rozmrażaniem w powietrzu. Ocena sensoryczna wykazała, że pieczywo z udziałem miodu i po rozmrożeniu w mikrofalówce otrzymało najmniejszą ilość punktów.

Słowa kluczowe: właściwości fizyczne, zamrażanie pieczywa, rozmrażanie mikrofalowe


Selected quality features of frozen yeast bread shaped by some sugar substitutes and use of two thawing methods
Abstract. The purpose of the work was to investigate of yeast bread thawing and to assess the influence of sucrose substitutes (sorbite, honey) on quality of fresh and frozen bread. Characteristics of chosen physical properties (weight loss, specific mass and proportion crust and crumb) of bread after its microwave and in air thawing. Applying sorbite and honey reduced baking and increased the productivity of the dough and breads. Microwave thawing has important influence on weight loss of the bread and its elasticity compared to those of bread thawed in air. The organoleptic evaluation showed that the bread with honey and that after microwave thawing have obtained the least of points.
Key words: physical properties, frozen bread, microwave thawing

29-34
Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych


Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski
Streszczenie. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w 126 gospodarstwach rolniczych. Komputery użytkowano w 94 gospodarstwach. Określono sposób wykorzystania komputerów i sieci Internet, oraz związane z tym potrzeby i oczekiwania rolników. Wykorzystywane są standardowe programy operacyjne i biurowe, jedynie 10% rolników używa programów specjalistycznych i doradczych. W badanej populacji 53% gospodarstw miało podłączenie do Internetu. Służył on do pozyskiwania informacji (44%), dokształcania (35%) i komunikacji. Rolnicy w większości (ponad 63%) uznają zasadność posługiwania się tego typu sprzętem, jako narzędziem wspomagającym funkcjonowanie gospodarstwa. Rolnicy potwierdzili potrzebę poszerzania informatyzacji wsi.
Słowa kluczowe: komputery w rolnictwie, wykorzystanie Internetu, gospodarstwa rolne
Evaluation of computers and Internet utilization in individual farms
Abstract. The results of questionnaire investigations, conducted in 126 agricultural farms were introduced. Computers were used in 94 farms. The way of computers and the Internet utilization was qualified, as well as expectations connected with it. Mainly standard operating and office programs are in use, only 10% of farmers use specialized and advisory programs. 53% of computer owners was connected to the Internet. The majority of Internet users used it to get information (44%), training and education supplementing (35%) and communicating. Farmers in majority (over 63%) recognize the legitimacy of using this type of equipment, as a tool for better farm functioning. Farmers confirmed the necessity of enlarging the computerization of village.
Key words: computers in agriculture, Internet utilization, agricultural farms


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość