Strona główna

Zgromadzenie plenarne


Pobieranie 113.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar113.79 Kb.Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu

PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bruksela, 11 stycznia 2010 r.
ZGROMADZENIE PLENARNE
Z DN. 16-17 GRUDNIA 2009 R.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OPINII
Dokument ten dostępny jest we wszystkich językach urzędowych
na stronie internetowej Komitetu:

http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.aspSpis treści:


1. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA W ŻYWNOŚĆ 3

2. KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY 4

3. ZATRUDNIENIE I MOBILNOŚĆ 6

4. EDUKACJA I SZKOLENIA ZAWODOWE 8

5. BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY 9

6. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 10

7. PODATKI I UNIA CELNA 12

8. PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 13

9. ENERGIA I TRANSPORT 14

10. POLITYKA ROLNA 20

11. ZDROWIE 21

12. OCHRONA KONSUMENTÓW 22Obrady Zgromadzenia Plenarnego w dniach 16-17 grudnia 2009 r. uświetniła obecność – w środę – Dr. Jacques'a DIOUFA, dyrektora generalnego FAO, Oliviera DE SCHUTTERA, specjalnego sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych ds. dostępu do żywności oraz Stephena MUCHIRIEGO, dyrektora generalnego Wschodnioafrykańskej Federacji Rolników (EAFF – East Africa Farmers' Federation). Tegoż dnia odbyła się również dyskusja na temat strategii gwarantujących bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność.
Obrady sesji plenarnej kontynuowane były w czwartek. Tego dnia udział w posiedzeniu wziął Łałko DULEWSKI, przewodniczący sieci krajowych RSG i bułgarskiej Rady Społeczno-Gospodarczej, który przedstawił sprawozdanie ze spotkania przewodniczących i sekretarzy generalnych krajowych RSG i EKES-u, do którego doszło 27 listopada w Sofii, a także podsumowanie bułgarskiego przewodnictwa w tym gremium.
W trakcie sesji przyjęto następujące opinie:

1.BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA W ŻYWNOŚĆ

 • Handel i bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność


Sprawozdawca: Mario CAMPLI (Inne Podmioty – IT)

Współsprawozdawca: Jonathan PEEL (Pracodawcy – UK)
Dokument: Opinia rozpoznawcza – CESE 1953/2009
Główne punkty:
Zalecenia i wnioski:


 • UE powinna włączyć zasady prawa do pożywienia w strukturę swojej polityki handlowej i rozpocząć odpowiednie konsultacje z innymi członkami WTO, tak by zasady te zostały uwzględnione podczas negocjacji wielostronnych.

 • UE powinna także włączyć do przyszłych umów o partnerstwie gospodarczym i innych umów o wolnym handlu instytucjonalną rolę społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z umową o partnerstwie CARIFORUM-WE.

 • Międzynarodowe instytucje finansowe powinny opracować odpowiednie przepisy regulujące rynki finansowe, które zapobiegałyby spekulacji surowcami rolnymi. Ponadto wspólnota międzynarodowa powinna stworzyć system międzynarodowych zapasów żywności, który byłby ściśle skoordynowany z systemem wczesnego ostrzegania przygotowanym przez FAO.

 • UE powinna działać, w szczególności w Afryce, na rzecz większej integracji regionalnej, która jest czynnikiem decydującym dla wspierania zarówno rozwoju, jak i bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność oraz zasadniczym elementem w przeglądzie umowy z Kotonu, przewidzianym na 2010 r.

 • Członkowie WTO powinni zagwarantować, by strategiczny przegląd polityki handlowej służył ponownemu podjęciu debaty na temat sposobu, w jaki należy prowadzić przyszłe negocjacje handlowe w obszarze rolnictwa, w których specjalny status zostałby przyznany bezpieczeństwu zaopatrzenia w żywność, oraz sposobu, w jaki w przyszłości powinna być przyznawana pomoc techniczna państwom rozwijającym się. Członkowie WTO powinni ponadto zakończyć dauhańską rundę rozwojową do końca 2010 r., zgodnie z wnioskiem grupy G20, w celu zademonstrowania zaangażowania zarówno w kwestii rozwoju, jak i milenijnych celów rozwoju.


Kontakt: Tuula Turunen

(Tel.: 00 32 2 546 93 68 – e-mail: tuula.turunen@eesc.europa.eu)


2.KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY

 • Kryzys finansowy: konsekwencje dla gospodarki realnej


Sprawozdawca: Carmelo CEDRONE (Pracownicy – IT)
Dokument: Opinia z inicjatywy własnej – CESE 1935/2009
Główne punkty:
Konieczna jest ogromna wola koordynacji działań zmierzających do ożywienia gospodarki i uniknięcia w przyszłości powtórzenia się wydarzeń, które legły u podstaw obecnej recesji:


 • niezbędna jest eliminacja rajów podatkowych i zniesienie tajemnicy bankowej oraz powrót do rozróżnienia między bankami komercyjnymi a bankami inwestycyjnymi;

 • należy czynić starania celem ustanowienia trzeciej waluty międzynarodowej (waluta chińska);

 • konieczne jest opracowanie drugiego, bardziej ambitnego europejskiego planu naprawy gospodarczej;

 • należy radykalnie zmienić formułę różnych strategii politycznych realizowanych przez Unię Europejską, poczynając od uproszczenia procedur i regulacji;

 • należy finansować tworzenie systemu sieci europejskich (energetycznej, transportu, komunikacji) poprzez wprowadzenie „pożyczek” unijnych;

 • należy uzgodnić wspólną linię działania banków europejskich, aby zachęcić je do wznowienia normalnej działalności kredytowej wobec przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, na przykład poprzez prolongatę kredytu, uruchomienie funduszu gwarancyjnego bądź też bezpośrednie kredyty udzielane przez państwo i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI);

 • należy umożliwić pracownikom MŚP dostęp do tzw. „amortyzatorów społecznych” wspierających zatrudnienie wszędzie tam, gdzie takiego dostępu jeszcze nie ma;

 • należy uzgadniać działania w zakresie polityki podatkowej służące zwiększeniu popytu, ożywieniu gospodarki i wzrostowi zatrudnienia oraz połączyć je z działaniami w dziedzinie polityki makroekonomicznej i pieniężnej;

 • należy przekształcić rynek pracy, obecnie zbyt rozdrobniony, w rynek „bardziej europejski”;

 • powinno się zawrzeć „europejski pakt na rzecz wzrostu, konkurencji i zatrudnienia”;

 • należy określić formy uczestnictwa pracowników w życiu przedsiębiorstw, aby zbudować i/lub rozszerzyć „demokrację ekonomiczną”; trzeba także rozwijać i upowszechniać dialog społeczny;

 • należy zachęcać do zmiany „polityki konsumenckiej”, przenosząc punkt ciężkości z jednostek na struktury zbiorowe (np. wielkie sieci) poprzez inwestycje służące poprawie jakości i dostępności usług;

 • należy zwiększyć fundusz globalizacyjny, realizować (wspólnie z uczelniami) program przeznaczony dla młodych ludzi pragnących założyć własną firmę, a także dla zwolnionych pracowników, którzy chcą rozpocząć własną działalność, między innymi w formie przedsiębiorstw ekonomii społecznej jako formy alternatywnej;

 • należy opracować wspólnie środki działania na rzecz zmniejszania opodatkowania pracy;

 • należy rozszerzyć zakres programu Erasmus, który powinien stopniowo objąć wszystkich studentów pragnących do niego przystąpić;

 • należy maksymalnie UPROŚCIĆ wszystkie procedury wspólnotowe.


Kontakt: Gilbert Marchlewitz

(Tel.: 00 32 2 546 93 58 e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)


 • Wsparcie krajów rozwijających się w pokonywaniu kryzysu


Sprawozdawca: Luca JAHIER (Inne Podmioty – IT)
Dokumenty: COM(2009) 160 wersja ostateczna – CESE 1954/2009
Główne punkty:


 • EKES wyraża swoje uznanie dla komunikatu Komisji, zauważa jednak, że dwa największe ograniczenia komunikatu to brak dodatkowych środków i krótkotrwały efekt decyzji podjętych w związku z kryzysem, takich jak wcześniejsza realizacja tegorocznych zobowiązań dotyczących udzielenia pomocy;

 • należy przede wszystkim wypełnić wszystkie zobowiązania podjęte w ciągu ostatnich lat oraz przyznać znaczne dodatkowe środki w związku z nakładającymi się skutkami kryzysów energetycznego i żywnościowego dla krajów rozwijających się. W związku z tym Komitet popiera propozycję przeznaczenia dla tych krajów co najmniej 0,7% kwot uruchomionych przez wspólnotę międzynarodową w celu pokonania kryzysu;

 • zdaniem Komitetu rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatu powinny być strategicznymi priorytetami na drodze do zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się;

 • EKES wzywa nową Komisję do pełnienia funkcji przywódcy na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do przeprowadzenia dokładnej reformy systemu pomocy i inwestycji na rzecz rozwoju, do podjęcia nowych wyzwań związanych z ekologicznym wzrostem gospodarczym i przepływami migracyjnymi, oraz do uruchomienia nowych bodźców w celu uzyskania większej skuteczności, przejrzystości i efektywności systemu pomocy;

 • EKES podkreśla istotną rolę podmiotów niepaństwowych wspomagających kraje rozwijające się w zwalczaniu kryzysu i wyraża ubolewanie, że w analizowanym komunikacie nie przywołuje się w żaden sposób roli, jaką odgrywają powyższe podmioty;

 • EKES popiera także utworzenie i przyjęcie nowych innowacyjnych mechanizmów finansowania rozwoju, w tym także „podatku Tobina”. Szczególnie ważne jest uznanie zasadniczego znaczenia przekazów pieniężnych imigrantów, przez wprowadzenie w życie podjętej przez państwa G8 decyzji zmniejszenia opłat od transferów, a także określenie strategii w zakresie większej ochrony pracowników-imigrantów podczas kryzysu;

 • należy wykorzystywać wszystkie środki dotyczące otwarcia rynków, powracając do rokowań z Ad-Dauhy, wspierając procesy integracji regionalnej i wzmacniając instrumenty finansowania handlu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymogi sprawiedliwego handlu w krajach najuboższych;

 • za zasadniczą kwestię uznać należy walkę z korupcją i oszustwami podatkowymi (unikanie opodatkowania i uchylanie się od niego) na skalę światową za absolutny priorytet, który umożliwi pozyskanie nowych i ważnych środków na działania w zakresie rozwoju; Komitet zachęca Komisję do jak najszybszego opracowania powyższych kwestii i sformułowania odpowiednich propozycji.


Kontakt: Susanna Baizou

(Tel.: 00 32 2 546 98 45 e-mail: susanna.baizou@eesc.europa.eu)


3.ZATRUDNIENIE I MOBILNOŚĆ

 • Transgraniczna mobilność młodych ludzi (zielona księga)


Samodzielny sprawozdawca: Eve PÄÄRENDSON (Pracodawcy – EE)
Dokumenty: COM(2009) 329 wersja ostateczna – CESE 1940/2009
Główne punkty:
 • EKES w pełni popiera wysiłki Komisji na rzecz promowania mobilności edukacyjnej młodych ludzi;

 • docelowe poziomy w zakresie mobilności edukacyjnej będzie można osiągnąć jedynie pod warunkiem prowadzenia pełnej współpracy obejmującej jak największą liczbę podmiotów oraz poczynienia wysiłków na wszystkich szczeblach;

 • trzeba w większym stopniu wyjaśniać i podkreślać powiązanie między mobilnością edukacyjną a szansami na rynku pracy;

 • aby utrzymać konkurencyjność Europy, ważne jest promowanie mobilności młodych Europejczyków: należy jednocześnie poczynić znaczne wysiłki w celu uniknięcia drenażu mózgów z Europy oraz uczynienia jej atrakcyjnym miejscem dla naukowców pochodzących zarówno z Europy, jak i z państw położonych poza jej granicami;

 • w celu poprawy finansowania UE powinna wykorzystać wszystkie istniejące mechanizmy i zaangażować wszystkich partnerów oraz uwzględniać kwestie mobilności we wszystkich odpowiednich strategiach politycznych;

 • we wszystkich programach na rzecz mobilności przestrzegać należy Europejskiej karty na rzecz jakości mobilności, a obecne programy na rzecz mobilności powinny zostać zreformowane, aby uprościć procedury;

 • zobowiązanie na rzecz mobilności powinno zostać wyrażone poprzez ambitny punkt odniesienia w zakresie mobilności w kontekście nowych strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

 • należy utworzyć jeden europejski portal internetowy, na którym można by z łatwością znaleźć wszelkie informacje o ogólnoeuropejskich programach mobilności edukacyjnej;

 • w celu promowania mobilności edukacyjnej nauka języków powinna stać się priorytetem w programach nauczania instytucji kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach.Kontakt: Irina Fomina

(Tel.: 00 32 2 546 80 91 – e-mail: irina.fomina@eesc.europa.eu)


 • Wspólne działania na rzecz wspierania kariery i mobilności naukowców w Unii Europejskiej


Sprawozdawca: Pedro ALMEIDA FREIRE (Pracodawcy – PT)
Dokument: Opinia z inicjatywy własnej – CESE 1941/2009
Główne punkty:

W roku 2010 nadejdzie pora na odnowienie strategii lizbońskiej oraz na uruchomienie nowego europejskiego planu na rzecz innowacji; jednocześnie odnawiana będzie wizja europejskiej przestrzeni badawczej do roku 2020. W sytuacji kryzysu gospodarczego istnieje więc nagląca potrzeba określenia wspólnych celów na szczeblu UE i tworzenia zachęt do działań prowadzących do uzyskania odpowiedniej liczby osób zatrudnionych w dziedzinie badań i rozwoju.

EKES zaleca:

 • wzmocnienie zasobów ludzkich w dziedzinie nauki i technologii w Europie oraz wspieranie mobilności, gdyż są to zasadnicze czynniki utrzymania konkurencyjności UE na arenie światowej;

 • pilne ułatwienie koordynacji między strategiami polityki w zakresie edukacji, badań naukowych, pracy i zabezpieczeń społecznych;

 • wzmocnienie i lepszą koordynację istniejących programów w dziedzinie zasobów ludzkich oraz propagowanie mobilności;

 • utworzenie Centrum Monitorowania Zasobów Ludzkich w Dziedzinie Nauki i Technologii w Europie, którego zadaniem byłoby zbieranie, analizowanie i przekazywanie spójnych i porównywalnych danych na temat krajowych polityk w dziedzinie zasobów ludzkich, zarówno w Europie, jak i w kontekście międzynarodowym;

 • podjęcie skoordynowanych działań na rzecz poprawy warunków kariery i mobilności naukowców w UE, w tym warunków pracy, rozwoju zawodowego i praw socjalnych;

 • należyte uwzględnienie kwestii zwiększenia liczby pracowników w dziedzinie nauki i technologii oraz ich odpowiednich kwalifikacji w przyszłym przeglądzie strategii lizbońskiej oraz w nowym pakcie europejskim na rzecz innowacji.


Kontakt: Maria Judite Berkemeier

(Tel.: 00 32 2 546 98 97 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)


4.EDUKACJA I SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Współpraca uczelni i przedsiębiorstw


Sprawozdawca: Brendan BURNS (Pracodawcy – UK)
Dokumenty: COM(2009) 158 wersja ostateczna – CESE 1937/2009
Główne punkty:

 • Forum UE na rzecz dialogu między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami powinno koncentrować swą uwagę na poziomie dyplomów uniwersyteckich. Dopiero po osiągnięciu niezbędnego doświadczenia powinno ono rozciągnąć swe działania na inne placówki szkolnictwa.

 • Zaangażowanie się we współpracę z przedsiębiorstwami i tworzenie forum musi posiadać sens i nie może stać się mechanizmem, którego wartość ogranicza się zasadniczo do zbierania większych funduszy na bieżącą działalność uczelni.

 • EKES opowiada się za partnerstwem uczelni i przedsiębiorstw na równiejszych zasadach, w którym obie strony byłyby zachęcane do pełnienia roli „siły napędowej” zmian i w które obie strony wnosiłyby cenny wkład.

 • Uczenie się przez całe życie – należy przeprowadzić badania doświadczalne w celu wyraźnego określenia zadań, jakie wykonywane są w przedsiębiorstwach, i określić wyniki, zanim w ramach forum opracowane zostaną cele dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Świat biznesu musi wziąć odpowiedzialność za określenie wszelkich wyników, mając na uwadze bieżące i potrzebne w przyszłości działania w miejscu pracy.

 • Nie można zapewniać dostępu do programów uczenia się przez całe życie wyłącznie tym, którzy posiadają już wcześniejsze osiągnięcia akademickie lub zdobyli już określone kwalifikacje. Uczenie się przez całe życie musi opierać się na praktycznych potrzebach pracowników i ich miejsca pracy. Wszelkie szkolenia w miejscu pracy powinny koncentrować się na wynikach. Zdobycie kwalifikacji nie powinno być głównym celem uczenia się przez całe życie.

 • W biznesie nic nie jest w stanie zastąpić praktycznego doświadczenia. Dlatego też w ramach forum należy wysuwać propozycje dotyczące tego, w jaki sposób przedstawiciele środowisk akademickich mogą uzyskać praktyczne doświadczenia w dużych i małych przedsiębiorstwach.

 • Należy zachęcać małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa do aktywniejszego udziału w forum.Kontakt: Irina Fomina

(Tel.: 00 32 2 546 80 91 – e-mail: irina.fomina@eesc.europa.eu)


5.BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY

 • Nowe możliwości technologii ICT – strategia na rzecz badań w dziedzinie przyszłych i powstających technologii w Europie


Sprawozdawca: Anna Maria DARMANIN (Pracownicy – MT)

Współsprawozdawca: Gerd WOLF (Inne Podmioty – DE)
Dokumenty: COM(2009) 184 wersja ostateczna – CESE 1932/2009
Główne punkty:


 • EKES całkowicie popiera propozycje przedstawione w komunikacie Komisji w sprawie przyszłych i powstających technologii. EKES popiera również proponowane zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania w dziedzinie FET w ramach obszaru dotyczącego technologii ICT o 20% rocznie.

 • Jednakże z uwagi na to, że wspomniane powyżej zwiększenie budżetu jest jedynie zgodne z przewidywanym podwyższeniem budżetu na cały program dotyczący technologii ICT i nie zmieni stosunkowego udziału programu dotyczącego FET w tym budżecie, EKES zaleca stopniowe zwiększenie stosunkowego udziału w siódmym programie ramowym środków przeznaczonych na badania nad FET do 15% oraz kontynuowanie tego trendu w ósmym programie ramowym.

 • Jeśli chodzi o zasady uczestnictwa w siódmym programie ramowym, EKES apeluje do państw członkowskich i ich organizmów finansujących o wniesienie niezbędnego wkładu, aby zapewnić pomyślną realizację programu.
 • Komitet apeluje do Komisji i państw członkowskich o przyciągnięcie największych talentów do dziedziny badań naukowych i uniknięcie drenażu mózgów, tzn. odpływu najbardziej utalentowanych młodych naukowców. EKES z zadowoleniem odnotowuje, że niektóre organizacje badawcze wprowadziły już funkcjonujące z powodzeniem programy, by sprostać temu wyzwaniu.Kontakt: Claudia Drewes-Wran

(Tel.: 00 32 2 546 80 67 e-mail: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu)


6.WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 • Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona)


Sprawozdawca: Ana BONTEA (Pracodawcy – RO)
Dokumenty: COM(2009) 126 wersja ostateczna – 2009/0054 COD – CESE 1930/2009
Główne punkty:
Komitet docenia i popiera udoskonalenie ram prawnych prowadzące do skrócenia terminów płatności oraz zwalczanie opóźnień w płatnościach.
Istniejące przepisy prawne są niewystarczające. Należy koniecznie podjąć różnorodne i złożone działania oraz zacieśnić współpracę na wszystkich poziomach, np. niezbędne jest ustalenie krótkich i obowiązkowych terminów płatności, których będą musiały przestrzegać wszystkie władze i instytucje publiczne.
Komitet:


 • jest zdania, że wniosek dotyczący dyrektywy wymaga poprawek odnośnie do zamówień publicznych i wszelkich transakcji handlowych;

 • podkreśla, że w celu pełnej realizacji założenia przedmiotowej dyrektywy należy uchwalić przepisy pozwalające na większy dostęp MŚP do zamówień publicznych;

 • popiera współpracę oraz dialog społeczny na wysokim poziomie pomiędzy władzami publicznymi, partnerami społecznymi i organizacjami MŚP na rzecz skutecznej transpozycji przedmiotowej dyrektywy;

 • proponuje utworzenie specjalnej strony internetowej, na której byłyby dostępne istotne informacje dostarczone przez wszystkie państwa członkowskie i dotyczące transpozycji przedmiotowej dyrektywy, ram prawnych, procedur mających zastosowanie w przypadkach odzyskiwania wierzytelności, w tym arbitrażu i mediacji, a także inne praktyczne informacje.


Kontakt: Magdaléna Carabin Belarova

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 e-mail: magdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu) • Jak wspierać MŚP w dostosowaniu do zmian na światowym rynku


Sprawozdawca: Claudio CAPPELLINI (Inne Podmioty – IT)

Współsprawozdawca: Ulrich PAETZOLD (DE – Kat. 1)
Dokument: Opinia z inicjatywy własnej – CESE 1942/2009
Główne punkty:
Streszczenie opinii
W opinii zawarto osiem zaleceń dla działań wspierających MŚP w dostosowywaniu się do przemian na światowym rynku.
Zalecenie 1: Poszanowanie przedsiębiorców, ich prawa do podejmowania decyzji i uznanie tego, że muszą oni ponosić konsekwencje tych decyzji. Wspieranie przedsiębiorstw powinno mieć na celu pomoc przedsiębiorcom w radzeniu sobie z przemianami na światowym rynku, lecz nie może ani zastępować samych decyzji przedsiębiorców, ani chronić przedsiębiorcy przed ryzykiem wynikającym z jego decyzji.
Zalecenie 2: Zmniejszenie przeszkód w handlu. Dążenie do zapewnienia otwartych rynków, egzekwowania przestrzegania globalnych norm handlowych i utrzymania rynku wewnętrznego pozostają najskuteczniejszym sposobem wspierania eksporterów z sektora MŚP.
Zalecenie 3: Zwiększenie konkurencyjności handlu poprzez podniesienie jakości. W krajach trzecich należy podkreślać zalety, wynikające z przestrzegania standardów europejskich oraz z pełnego uczestnictwa w programach tworzenia jakości. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przestrzeganie standardów unijnych jest warunkiem importowania dóbr i usług do państw UE.
Zalecenie 4: Polityka handlowa musi uwzględniać zasadę „Najpierw myśl na małą skalę”. Jeżeli rozwój partnerstw ma doprowadzić do stworzenia dostępu do rynków, MŚP muszą podlegać ściślejszej koordynacji, aby dopasować się do złożonego procesu negocjacji handlowych.
Zalecenie 5: Dopasowanie polityk do potrzeb MŚP. Jeśli chodzi o przeszkody w procesie internacjonalizacji, to doświadczenia MŚP różnią się od perspektywy decydentów politycznych. Wsparcia należy udzielać w sposób praktyczny i przystępny przez pośredników lokalnych i krajowych, którzy znają MŚP.
Zalecenie 6: Wspieranie MŚP za pośrednictwem ich pracowników. Chodzi o to, by MŚP miały dostęp do wykwalifikowanej i zaangażowanej siły roboczej na rynku pracy.
Zalecenie 7: Sieci mają znaczenie dla MŚP, zwłaszcza wówczas, gdy stają się one globalne. Sieci zapewniają MŚP możliwości, lecz stwarzają również konkretne problemy związane z własnością intelektualną i dominującymi klientami, które można lepiej rozwiązywać, stosując podejście sektorowe.
Zalecenie 8: Innowacyjność i ocena. Decydenci polityczni muszą dokonywać innowacji w realnej gospodarce. Polityka musi szybko reagować na nowe wyzwania, podlegać ocenie opartej na solidnych podstawach, a jej tworzenie musi odbywać się we współpracy z reprezentatywnymi zainteresowanymi stronami, aby wyciągać wnioski na podstawie sukcesów i zmian w osiąganych wynikach.
Kontakt: Aleksandra Wieczorek

(Tel.: 00 32 2 546 93 89 e-mail: aleksandra.wieczorek@eesc.europa.eu)


7.PODATKI I UNIA CELNA

 • Zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów


Sprawozdawca generalny: Mário SOARES (Pracownicy – PT)
Dokumenty: COM(2009) 370 wersja ostateczna – 2009/0125 CNS – CESE 1933/2009
Kontakt: Amelia Munoz Cabezon

(Tel.: 00 32 2 546 83 73 – e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)


 • Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania


Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT)
Dokumenty: COM(2009) 201 wersja ostateczna – CESE 1936/2009
Główne punkty:
EKES:


 • wyraża pełną aprobatę dla wszystkich zaproponowanych środków i uwag Komisji;

 • pragnie, by UE przyjęła stanowcze podejście: należy zaniechać świadczenia bezwarunkowej pomocy na rzecz licznych krajów, bez uzyskania w zamian współpracy w dziedzinie podatkowej.

EKES rozważa przy tej okazji także inne, ściśle powiązane zagadnienia:
 • Z dyrektywy w sprawie prania pieniędzy należy wyłączyć przestępstwa podatkowe i finansowe, jeżeli nie mają one źródła przestępczego lub terrorystycznego. Z kolei dyrektywy podatkowe powinny wyłączyć z zakresu kompetencji organów podatkowych przestępstwa, których oczywistym źródłem jest działalność przestępcza lub terrorystyczna.

 • Problem wynika także z podziału uprawnień i kompetencji między Radą ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

 • Trudnym problemem jest tania bandera – źródło dużego i całkowicie legalnego przepływu kapitału, który nie podlega opodatkowaniu.

 • W walce z rajami podatkowymi należy unikać niepożądanych konsekwencji dla legalnej działalności oraz kierowania kapitału do ośrodków mniej skłonnych do współpracy.

Kontakt: Gerald Klec

(Tel.: 00 32 2 546 99 09 e-mail: gerald.klec@eesc.europa.eu)


8.PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych (zielona księga)


Sprawozdawca: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Inne Podmioty – ES)
Dokumenty: COM(2009) 175 wersja ostateczna – CESE 1931/2009
Główne punkty:


 • EKES podziela punkt widzenia Komisji, jeśli chodzi o zniesienie procedury exequatur w celu ułatwienia swobodnego przepływu orzeczeń sądowych na rynku wewnętrznym i ich wykonywania w interesie osób i przedsiębiorstw.

 • Uważa za stosowne, aby rozszerzyć zakres stosowania rozporządzenia nr 44/2001 na decyzje administracyjne.

 • Uważa też za istotne przyjęcie środków ułatwiających ponadnarodowe stosowanie sądownictwa polubownego i w związku z tym jest za wprowadzeniem ponadnarodowej, jednolitej normy kolizyjnoprawnej dotyczącej ważności umów o arbitraż, wskazującej prawo państwa miejsca arbitrażu. Jednocześnie należy nie ingerować w funkcjonowanie konwencji nowojorskiej.

 • Wspólne ponadnarodowe podejście ustanawiające jasne i dokładne normy w sprawie jurysdykcji międzynarodowej wzmocni ochronę prawną obywateli i zagwarantuje harmonijne wdrażanie wiążących wspólnotowych przepisów prawnych.

 • Należy także przyjąć przepisy umożliwiające zwiększenie pewności prawa oraz ograniczenie wysokich kosztów powodowanych przez możliwość powielania się postępowań dotyczących własności intelektualnej przed sądami krajowymi.

 • Jeśli chodzi o postępowania dotyczące praw o charakterze wiążącym i zabezpieczającym, jak prawa wynikające z umowy o pracę czy stosunki konsumenckie, należy zmienić rozporządzenie nr 44/2001 w taki sposób, aby umożliwić łączenie spraw, co pozwoliłoby na korzystanie z powództwa zbiorowego.


Kontakt: Maria Jose Lopez Grancha

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)


 • Ochrona krytycznej infrastruktury informatycznej


Sprawozdawca: Thomas McDonogh (Pracodawcy – IE)
Dokumenty: COM(2009) 149 wersja ostateczna – CESE 1948/2009
Kontakt: Georgios Karageorgos

(Tel.: 00 32 2 546 87 54 – e-mail: georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)


9.ENERGIA I TRANSPORT

 • Program pomocy dla lotnictwa europejskiego


Sprawozdawca: Jacek KRAWCZYK (Pracodawcy – PL)

Współsprawozdawca: Marcel PHILIPPE (FR – Kat. 2)
Dokument: Opinia z inicjatywy własnej – CESE 1944/2009
Główne punkty:
Streszczenie opinii
Przeciętny wiek samolotów będących w eksploatacji wciąż jest stosunkowo wysoki (co wpływa na wyniki przewoźników), dlatego musi powstać zorganizowany sektor ich demontażu.

Łańcuch wartości w sektorze lotniczym (lotniska, producenci samolotów, dostawcy paliwa, obsługa naziemna, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze) powinien jako całość podlegać cyklom koniunkturalnym i konkurencji.


Komisja powinna zainicjować wszystkie procedury celem ułatwienia wprowadzenia odstępstwa od zasady 80:20 w wykorzystaniu czasów startu lub lądowania w sezonie zimowym 2009/2010.
Władze publiczne powinny pomagać zagrożonym przedsiębiorstwom w utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników i miejsc pracy, np. poprawiając dostęp do szkolenia zawodowego w okresach osłabionej koniunktury.
Tego rodzaju skoordynowane wsparcie ze strony organów publicznych (na szczeblu UE, państw, regionów itp.) ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom kryzysu.
Europejski Bank Inwestycyjny powinien powrócić do swojej polityki sprzed 2007 r., kiedy to europejscy przewoźnicy mogli korzystać z kredytów. Taki powrót należy przeprowadzić szybko, ponadto nowa polityka powinna za swój cel obrać w szczególności finansowanie zakupów nowych maszyn. Celem takiego działania nie byłoby rozbudowywanie flot lotniczych.
Wskazane byłoby także zapewnienie mechanizmów zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym, wynikającym np. z wahań kursów walutowych (por. pkt 4.6 opinii CCMI/047). Mogłoby ono przybrać formę gwarancji kredytowych w oparciu o zaliczki zwrotne lub pożyczki z EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego).
Należy przeznaczyć dodatkowe fundusze na badania i rozwój w przemyśle lotniczym, tak aby mógł on sprostać wyzwaniom, które czekają go w przyszłości, w tym także wymaganiom unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Biorąc pod uwagę innowacyjne i strategiczne znaczenie przemysłu lotniczego dla europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej, poprzez intensywne wysiłki UE można by uzyskać silne wsparcie dla badań i rozwoju (zagrożonych przez kryzys) w ramach fazy wdrażania siódmego Programu ramowego na rzecz badań i rozwoju oraz w ramach przyszłego ósmego Programu ramowego.
Należy niezwłocznie wprowadzić w życie pakiet Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II. Podział przestrzeni powietrznej w Europie powoduje dodatkowe duże obciążenia nie tylko dla pasażerów, ale i dla przewoźników.
Należy nakłonić wszystkie państwa członkowskie do przyspieszenia wprowadzenia w życie dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych.
Komisja powinna wydać komunikat skierowany do państw członkowskich i Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) celem wprowadzenia moratorium na opłaty na rzecz służb kontroli ruchu lotniczego.

Instytucje europejskie powinny kłaść nacisk na konsultacje między instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej a liniami lotniczymi wymagane na podstawie rozporządzenia nr 1794/2006 w sprawie schematu opłat.Należy zagwarantować, że agencja EASA będzie zajmować się wyłącznie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem.
Potrzeba więcej międzynarodowych porozumień lotniczych między UE a krajami trzecimi, aby zagwarantować warunki uczciwej konkurencji.

Kontakt: ccmi2@eesc.europa.eu


 • Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Greening transport package)


Sprawozdawca: Gérard DANTIN (Pracownicy – FR)
Dokumenty: COM(2008) 436 wersja ostateczna/2 – 2008/0147 COD – CESE 1947/2009
Główne punkty:
W kontekście globalizacji rynków, o ile konkurencyjność transportu drogowego jest ważnym parametrem, Komitet uważa, że zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” (którą popiera, podobnie jak dbałość o interesy ogółu) musi doprowadzić do tego, by konkurencyjności tej towarzyszyły środki skierowane zwłaszcza na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, hałasu, szkód dla krajobrazu oraz kosztów społecznych związanych przykładowo z zagrożeniem zdrowia, z pośrednimi kosztami wypadków, zatorami, przeciążeniami itd., które generują znaczne koszty ekonomiczne, ponoszone przez społeczeństwo, czyli obywateli UE. Jednak ze względu na spójność EKES może poprzeć projekt dyrektywy tylko pod warunkiem, że Komisja Europejska uwzględni uwagi Komitetu zawarte w jego opinii w sprawie strategii na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych1 z lipca 2009 r.
Równie istotne jest podkreślenie, że jeżeli UE zdecyduje się kontynuować politykę opłat z tytułu kosztów zewnętrznych, polityka ta powinna zostać rozszerzona na pozostałe rodzaje transportu. Pomimo niedawnego wdrożenia dyrektywy 2006/38/WE Komitet uważa, podobnie jak Rada i Parlament, że należy ją zmienić, aby poprawić jej skuteczność. W tym kontekście EKES uważa omawiany projekt dyrektywy, opracowany z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, za korzystny. Uzupełniające wprowadzenie w życie pewnych środków z planu działań na rzecz logistyki sektora transportu drogowego, na przykład wykorzystanie inteligentnych systemów komunikacji, bezpośrednio związanych z aktywacją zastosowań transportowych projektu Galileo, bez wątpienia przyczyni się do ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu.
Komitet uważa, że o ile przewoźnicy obciążeni są dziś kosztami wynikającymi z zatorów drogowych, jako że wpływają one na wydajność transportu, to wszystkie środki zmierzające do zmniejszenia tych zatorów – co stanowi częściowo przedmiot omawianej dyrektywy – doprowadzą ostatecznie do poprawy wydajności transportu drogowego oraz innych rodzajów transportu. Zyski pochodzące z opłat należy wykorzystywać do poprawy jakości sektora transportu w zakresie wyników środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
Kontakt: Ana-Cristina Costea

(Tel.: 00 32 2 546 88 97 – e-mail: ana-cristina.costea@eesc.europa.eu)


 • Polityka transportu morskiego UE do 2018 r.


Sprawozdawca: Anna BREDIMA (Pracodawcy – EL)
Dokumenty: COM(2009) 8 wersja ostateczna – CESE 1949/2009
Główne punkty:
Komitet z zadowoleniem przyjmuje komunikat. EKES może przyczynić się do promowania morskiej tożsamości UE. Sektor morski staje przed trzema poważnymi wyzwaniami, jakimi są: światowy kryzys finansowy i gospodarczy, który doprowadził do zaostrzenia się trudności w sektorze żeglugi, dyskusje na temat powodowanych przez statki emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz coraz większy niedobór marynarzy.
Absolutną koniecznością jest zachęcanie młodych ludzi do podejmowania pracy w zawodzie marynarza, które ma być połączone z działaniami na rzecz ich „przywiązania” do tego zawodu. Ponadto wszystkie państwa członkowskie muszą systematycznie podnosić jakość ośrodków kształcenia marynarzy. Trzeba także opracować długofalowe programy poprawy warunków pracy i życia na statku oraz dążyć do zwiększania załogi, np. za pomocą dyrektywy określającej minimalny skład załogi.
Wytyczne w zakresie pomocy państwa mogą być ważnym narzędziem służącym zapewnieniu uczciwych warunków dla konkurencyjności floty UE w świecie. Jednocześnie Komitet apeluje o uzupełnienie przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej. W przyszłości pomoc otrzymywać powinny zasadniczo jedynie statki pływające pod banderą państwa członkowskiego UE.
Umowa morska między UE a Chinami mogłaby być traktowana jako rozwiązanie wzorcowe (umowa modelowa) w stosunkach z innymi partnerami handlowymi, jak np. Indie, Brazylia, Rosja, kraje ASEAN-u, Mercosuru.

EKES ponownie zapewnia o swoim wsparciu dla inwestowania w badania naukowe i rozwój w dziedzinie ekologicznych statków, paliw i portów, co przyczynia się do powstawania „ekologicznych” miejsc pracy.


EKES ponownie zwraca uwagę na konieczność podjęcia przez UE pilnych działań w związku z rosnącą liczbą aktów piractwa na morzu, których ofiarą padają statki handlowe na wodach Azji Południowo-Wschodniej i Afryki.
Kontakt: Sébastien Occhipenti

(Tel.: 00 32 2 546 84 24 – e-mail: sebastien.occhipenti@eesc.europa.eu)


 • Zrównoważona przyszłość transportu po 2010 r.


Sprawozdawca: Lutz RIBBE (Inne Podmioty – DE)
Dokumenty: COM(2009) 279 wersja ostateczna + opinia rozpoznawcza – CESE 1950/2009
Główne punkty:

EKES zgadza się ze sporządzoną przez Komisję analizą dotychczasowej polityki transportowej, zgodnie z którą osiągnięcie postawionych sobie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju jest jeszcze nader odległe i że konieczna jest zasadnicza zmiana kierunku działań.

EKES zwraca uwagę, że nie tylko istnieje potrzeba podjęcia jeszcze bardziej usilnych starań mających na celu ochronę środowiska (na przykład dotyczących ochrony klimatu, oszczędzania zasobów, różnorodności biologicznej, hałasu, zanieczyszczeń powietrza itd.), ale także nie rozstrzygnięto wielu kwestii społecznych w dziedzinie transportu. Dotyczy to nie tylko praw pracowników oraz warunków pracy i wynagradzania osób zatrudnionych w sektorze transportu, lecz także zagadnień dostępności publicznych środków transportu i dostępu do nich dla osób niepełnosprawnych, młodszych i starszych. Ponadto dotyczy to również swobody wyboru dla uczestników ruchu, którzy nie mogą lub nie chcą posiadać własnego samochodu.


Komitet popiera cele nakreślone w dokumencie Komisji, jednak nie uważa, aby dokonanie zasadniczego przełomu było możliwe tylko dzięki opisanym instrumentom. Większość nakreślonych celów jest dostatecznie znana, a część z nich jest przywoływana przez Komisję już od wielu lat. Jednakże są one realizowane w niedostatecznym stopniu.
W ostatecznej wersji swojej białej księgi Komisja powinna przedstawić jasne możliwe działania oraz określić konkretne, wymierne cele. Komitet uważa, że konieczne jest przeprowadzenie debaty nad tym, jakie decyzje polityczne i planistyczne przyczyniają się do powstawania transportu bądź umożliwiają jego uniknięcie. Wzywa on Komisję do zwrócenia znacznie większej uwagi na to zagadnienie.

Kontakt: Ana-Cristina Costea

(Tel.: 00 32 2 546 88 97 – e-mail: ana-cristina.costea@eesc.europa.eu)


 • Zgłaszanie Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej


Sprawozdawca: Valerio SALVATORE (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2009) 361 wersja ostateczna – 2009/0106 CNS – CESE 1952/2009
Główne punkty:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny popiera wniosek dotyczący nowego rozporządzenia, który uwzględnia ostatnie zmiany w europejskiej polityce energetycznej. EKES z aprobatą przyjmuje zasadę, która dotyczy pogodzenia potrzeby zapewnienia regularnych i spójnych informacji na temat systemu energetycznego z celem obniżenia kosztów administracyjnych i promowania przejrzystości.
EKES stwierdza, że Komisja Europejska nie uzasadniła we właściwy sposób zawartych w załączniku do wniosku dotyczącego rozporządzenia szczegółowych wartości progowych. Trzeba przeprowadzić bardziej dogłębne rozważania wraz z podmiotami tego sektora i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu ustalenia bardziej odpowiednich wartości progowych.
EKES jest zdania, że podstawowe znaczenie ma bezpieczeństwo infrastruktury, zarówno tej istniejącej, jak i powstałej w wyniku realizacji nowych projektów. Podmioty gospodarcze powinny zatem inwestować przede wszystkim w modernizację, konserwację i dostosowanie technologiczne w trosce o bezpieczeństwo sieci energetycznych w celu zapobiegania problemom oraz zapewnienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska.
EKES podkreśla, że gromadzenie informacji i danych na temat infrastruktury ważnej dla Wspólnoty Europejskiej umożliwi umocnienie zasady solidarności energetycznej państw członkowskich. Ponadto instrument analizy okresowej będzie wspierać dywersyfikację źródeł energii.
W kwestii energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych EKES uważa za istotne unikanie nakładania kosztów administracyjnych na małe i średnie przedsiębiorstwa.
EKES proponuje, by państwa członkowskie należycie uwzględniły opinię mieszkańców obszarów, na których mają powstawać nowe zakłady energetyczne, i zaleca Komisji Europejskiej zadbanie o to, by koszty inwestycji nie uderzały w konsumentów.
Kontakt: Sébastien Occhipenti

(Tel.: 00 32 2 546 84 24 – e-mail: sebastien.occhipenti@eesc.europa.eu)


10.POLITYKA ROLNA

 • Pomoc dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi naturalnymi utrudnieniami


Sprawozdawca: Ljudmiła TODOROWA (Inne Podmioty – BG)
Dokumenty: COM(2009) 161 wersja ostateczna – CESE 1945/2009
Główne punkty:
Komisja sugeruje, by państwa członkowskie przeprowadziły symulację zastosowania na swoim terytorium ośmiu kryteriów biofizycznych (niska temperatura, stres termiczny, drenaż, struktura i kamienistość gleby, głębokość ukorzenienia, właściwości chemiczne gleby, równowaga wilgotności gleby i nachylenie powierzchni). Za obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania uznaje się obszar, na którym 66% wykorzystywanej powierzchni gruntów rolnych spełnia przynajmniej jedno z ośmiu kryteriów. Zakłada to stosowanie zasady dodatkowości, co oznacza możliwość dodania maksymalnie ośmiu różnych sum cząstkowych (nie wliczając w to ewentualnych powtórzeń) w celu uzyskania całości sklasyfikowanych terenów w danym regionie. Choć celem podziału na strefy jest ukierunkowanie wsparcia na obszary, w których jest ono niezbędne dla zachowania działalności rolnej, proponowana wielkość graniczna jest zbyt wysoka i istnieją obawy, że mogłoby to doprowadzić do wyłączenia obecnych ONW. EKES uważa ponadto, że należy dokładnie przeanalizować niektóre sugerowane wartości progowe, by odzwierciedlić rzeczywiste warunki. Jednym z przykładów może być zaproponowana przez Komisję 15-procentowa wartość dla nachylenia stoku.
Po wyznaczeniu ONW zgodnie z kryteriami biofizycznymi konieczne mogą okazać się pewne dostosowania. Zdaniem Komitetu, jeśli doszłoby do takiej sytuacji, to należy umożliwić takie dostosowania; powinny się one odbywać na poziomie państw członkowskich. W tym wypadku zdaniem Komitetu najwłaściwszym wskaźnikiem do wykorzystania w tym wtórnym procesie byłby wskaźnik związany z produkcją odzwierciedlający rzeczywistą sytuację gospodarczą podmiotu, w tym koszty utraconych korzyści związane z pracą członków rodziny i kapitałem własnym.
Mając na uwadze, iż nowe kryteria mogą wykluczyć niektóre obszary, które obecnie spełniają zasady kwalifikowalności, możemy spodziewać się poważnych konsekwencji dla gospodarstw rolnych. Zdaniem Komitetu niezbędny jest odpowiedni okres przejściowy, aby umożliwić rolnikom przystosowanie się do nowego systemu wsparcia dla ONW.
Kontakt: Arturo Iñiguez

(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

11.ZDROWIE

 • Walka z rakiem: Partnerstwo europejskie


Sprawozdawca: Ingrid KÖSSLER (Inne Podmioty – SE)
Dokumenty: COM(2009) 291 wersja ostateczna – CESE 1938/2009
Główne punkty:
Zalecenia
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą utworzenia Partnerstwa europejskiego na rzecz walki z rakiem. W 2006 r. nowotwory stanowiły drugą najczęstszą przyczynę zgonów, po chorobach układu krążenia2.
Komitet podkreśla znaczenie wspólnego działania na poziomie UE, w postaci wymiany informacji, wiedzy specjalistycznej i najlepszych praktyk.
Komitet zwraca uwagę na niedopuszczalne duże różnice między państwami członkowskimi, jeśli chodzi o zapadalność i umieralność na nowotwory, i wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich zintegrowanych planów walki z rakiem opartych na jasno określonych celach, które będą stanowiły podstawę wdrażania i umożliwią ocenę.
EKES uznaje duże znaczenie działań profilaktycznych oraz zdrowego stylu życia, które mogą przyczynić się do dobrego stanu zdrowia oraz do zdrowszego i dłuższego życia ludzi w przyszłości.
Partnerstwo powinno odegrać w tym zakresie istotną rolę.
Komitet popiera Partnerstwo i pragnie wnieść czynny wkład, za pośrednictwem swoich kontaktów, współpracując ze społeczeństwem obywatelskim na szczeblu lokalnym i krajowym. EKES zwraca uwagę, jak ważne jest wykorzystanie funduszy strukturalnych, z których można by finansować działania w zakresie służby zdrowia, a z których państwa członkowskie nie korzystają w stopniu wystarczającym.
Kontakt: Ewa Kaniewska

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)


 • Choroba Alzheimera


Sprawozdawca: Maureen O'NEILL (Inne Podmioty – UK)
Dokumenty: COM(2009) 380 wersja ostateczna – CESE 1939/2009
Główne punkty:
EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji, ponieważ jest to w Europie problem o zasadniczym znaczeniu, dotykający zarówno pojedyncze osoby, rodziny, jak i – biorąc pod uwagę starzenie się populacji – całe społeczeństwo.
EKES zaleca prowadzenie kampanii informacyjnych zwiększających w społeczeństwie wiedzę na temat demencji w celu ułatwienia odpowiednio wczesnego diagnozowania oraz ograniczenia stygmatyzacji osób chorych.
EKES zaleca włączenie większej liczby dziedzin naukowych w działania wspierające i z zadowoleniem przyjmuje podejście oparte na wspólnym planowaniu badań naukowych.
Komitet zaleca, by obszar opieki zdrowotnej został objęty otwartą metodą koordynacji, tak aby promować rozwój szczegółowych strategii krajowych oraz ram jakościowych w odniesieniu do demencji. Należy korzystać z programu działań w dziedzinie zdrowia oraz z funduszy strukturalnych w celu opracowywania modeli opieki zdrowotnej oraz realizacji na szczeblu lokalnym szkoleń na temat opieki nad chorymi na demencję z ostrym stanem chorobowym, opieki długoterminowej oraz w obrębie lokalnych wspólnot.

EKES zdecydowanie podkreśla znaczenie stosowania europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka w stosunku do osób cierpiących na demencję.
EKES popiera wymienione w komunikacie działanie polegające na ustanowieniu ogólnoeuropejskiej sieci z zastosowaniem możliwości oferowanych przez wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia.

EKES apeluje o rozpowszechnianie i wdrażanie komunikatu na wszystkich szczeblach, we współpracy z organizacjami zajmującymi się chorobą Alzheimera, rządami, Komisją oraz innymi właściwymi organami, w tym z EKES-em.


Kontakt: Ewa Kaniewska

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)


12.OCHRONA KONSUMENTÓW

 • Wyroby włókiennicze – nazewnictwo i etykietowanie


Sprawozdawca: Claudio CAPPELLINI (Inne Podmioty – IT)
Dokumenty: COM(2009) 31 wersja ostateczna/2 – 2009/0006 COD – CESE 1928/2009
Kontakt: Claudia Drewes-Wran

(Tel.: 00 32 2 546 80 67 e-mail: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) • Zakłócenia radioelektryczne (kompatybilność elektromagnetyczna) pojazdów


Opinia kategorii C
Dokumenty: COM(2009) 546 wersja ostateczna – 2009/0154 COD – CESE 1934/2009
Kontakt: Luis Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) • Warunki przywozu żywych zwierząt i mięsa do Wspólnoty


Opinia kategorii C
Dokumenty: COM(2009) 516 wersja ostateczna – 2009/0146 COD – CESE 1946/2009
Kontakt: Jakob Andersen

(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) • Internet przedmiotów – plan działań dla Europy


Sprawozdawca: Zenonas Rokus RUDZIKAS (Inne Podmioty – LT)
Dokumenty: COM(2009) 278 wersja ostateczna – CESE 1951/2009
Główne punkty:
EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej „Internet przedmiotów – plan działań dla Europy”3 i zgadza się, że internet przedmiotów przyczyni się do powstania nowych i lepszych miejsc pracy, stworzenia szans biznesowych i możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw, a jednocześnie do polepszenia jakości życia obywateli, szczególnie w takich dziedzinach jak monitorowanie zdrowia, transport i ochrona środowiska. Komitet uważa jednak, że przedstawiony plan działania nie jest wystarczająco konkretny, zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu i terminów realizacji. Ponadto, ze względu na globalny charakter internetu, opracowane przez Komisję środki i akty prawne muszą w coraz większym stopniu uwzględniać rolę międzynarodowych organizacji i porozumień. EKES zaleca zatem, by Komisja zajęła wyraźniejsze stanowisko odnośnie do zasad zarządzania internetem przedmiotów oraz odnośnie do stałego monitorowania problematyki związanej z poszanowaniem prywatności i ochrony danych osobowych. EKES zauważa znaczenie normalizacji systemów i procedur, podkreśla jednak, że trzeba ją przeprowadzać z uwzględnieniem różnorodności i specyfiki języków, kultur i tradycji poszczególnych krajów. Komitet z zadowoleniem przyjmuje zamierzenie Komisji, aby kontynuować finansowanie projektów badawczych z dziedziny internetu przedmiotów w ramach siódmego programu ramowego, podkreśla jednak rolę uczenia się przez całe życie oraz technik nauczania na odległość w stałym uaktualnianiu wiedzy w tej szybko rozwijającej się dziedzinie, a także potrzebę lepszej ochrony własności intelektualnej oraz bardziej szczegółowego zbadania oddziaływania fal elektromagnetycznych na człowieka, gdyż „elektroniczne zanieczyszczenie środowiska” może w przyszłości prowadzić do poważnych problemów.
Kontakt: Georgios Karageorgos

(Tel.: 00 32 2 546 87 54 – e-mail: georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)
_____________

1Opinia TEN/357 oczekująca na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2Źródło: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), 2007 r.

3COM(2009) 278 wersja ostateczna.

Greffe CESE 134/2009 FR,EN – TW(MST)/mw


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość