Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Integral Security Policy zintegrowany plan działAŃ I realizacji zadań podjętych przez szkołĘ podstawową im. Adama mickiewicza w sułkowicach w ramach projektu zintegrowanej polityki bezpieczeństwaPobieranie 77.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar77.71 Kb.
Załącznik nr 2

Do regulaminu nadawania Certyfikatu Szkoła Promująca BezpieczeństwoZintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Integral Security Policy


ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁAŃ I REALIZACJI ZADAŃ

PODJĘTYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. ADAMA MICKIEWICZA W SUŁKOWICACH

W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”
Zintegrowany Plan Działania


Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 12.03.2013r. odbywało się spotkanie zespołu ds. realizacji projektu ZPB, w którym uczestniczyli:asp. Szymon Sala - przedstawiciel KPP w Myślenicach

sierż. sztab. Andrzej Chochół – Dzielnicowy Miasta Sułkowice, KPP w Myślenicach

mł. asp. Andrzej Buszko – Dzielnicowy Gminy Sułkowice, KPP w Myślenicach

Pan Józef Stręk – Komendant Straży Miejskiej w Sułkowicach

Pan Kazimierz KrólRadny Miasta i Gminy Sułkowice, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

Pani Anna Żarska-Pyda – Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Barbara Kulesza – Rada Rodziców

mgr Jolanta Stręk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

mgr Łukasz Zając – V-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

mgr Marta Matera – pedagog SP Sułkowice, koordynator projektu

mgr Magdalena Sroka – nauczyciel SP Sułkowice, koordynator projektu

Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych działań:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli na terenie szkoły i wokół niej

  • Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole

  • Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole


Lp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji zadania

Odpowiedzialni za realizację

Termin

realizacji

Sposób dokumentowania

1.

Rozbudowa monitoringu wewnętrznego obiektu szkolnego –

możliwe do zrealizowania w miarę zdobycia środków

Objęcie motoringiem szatni szkolnej oraz przewiązki przy hali w budynku B . Poszerzenie monitoringu o boisko szkolne, tereny przyległe do boiska.

Szkoła – Dyrektor, Rada Rodziców,

Partnerzy zewnętrzni

W momencie pozyskania środków finansowych

Dokumentacja techniczna
2

A) Dopracowanie organizacji dyżurów

nauczycielskich


B) Dopracowanie dyżurów uczniów -

przy sklepiku, jadalni


Dopracowanie planu dyslokacji nauczycieli podczas dyżurów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych w ankietach: szatnie, korytarze, ubikacje

- dodatkowy dyżur nauczyciela, woźnej w szatni w czasie długich przerw

- dostosowanie organizacji dyżurów do planu,
- dopracowanie regulaminu i harmonogramu dyżurów przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego


Szkoła

Samorząd UczniowskiNa bieżąco -

wg harmonogramuHarmonogram

Harmonogram

regulamin


3

Patrole Policji, Straży Miejskiej wokół szkoły


Ujęcie w harmonogramie patroli policyjnych zadań do realizacji w terenie przyległym do obiektu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem ulicy zwłaszcza w godzinach porannych oraz kończenia zajęć przez uczniów.


Policja, Straż Miejska


Na bieżąco -

wg dyslokacji
Pisemna prośba skierowana do Policji i Straży Miejskiej


4

Kontakt dzielnicowego ze szkołą, prowadzenie krótkich pogadanek nt. bezpieczeństwa

Wprowadzenie apeli porządkowych z udziałem dzielnicowego


Policja

Na bieżącoPisemna prośba skierowana do Policji

5

Aktualizacja regulaminów wewnętrznych szkoły

Modyfikacja istniejących regulaminów wewnętrznych

Dyrektor, zespół nauczycieli,czerwiec

Dokumentacja szkolna

6

Opracowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia

Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia

Zespół nauczycieli

czerwiec

Dokumentacja szkolna

7

Odpowiednie oznakowanie ulicy przy szkole

Przeprowadzenie rozmów z partnerami projektu o wstawieniu odpowiednich znaków pionowych i poziomych na drodze powiatowej w okolicy szkoły

Dyrektor, Policja, Komisja Bezpieczeństwa

maj

Pisemna prośba do Komisji Bezpieczeństwa oraz Zarządu Dróg
8.

Prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla uczniów


Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami

„Moja młodość bez uzależnień”

„Stop przemocy”

„Bezpieczny na drodze”

„Internet ale…”  • Programy profilaktyczne i akcje społeczne

„Odblaskowa Szkoła”

„Klub Bezpiecznego Puchatka”
Szkoła:

Wychowawcy

Pedagog

Zespół InterdyscyplinarnyPolicja


Cały okras realizacji projektuWpisy w dziennikach jako tematy lekcji do dyspozycji wychowawcy, sprawozdania, zdjęcia


9.

Szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Szkolenia i warsztaty dot. zagrożeń i odpowiedzialności karnej nieletnich oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa


Dyrektor , Policja

Wg harmonogramu

Sprawozdanie

10.

Edukacja uczniów pod kątem zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Organizowanie i prowadzenie spotkań w ramach realizacji programu np.:
"Unikam zagrożeń",

„Bezpieczny internet”,

„Zagrożenia w sieci”

„Konsekwencje spożywania napojów energetyzujących”

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”

„Pierwsza Pomoc”


Organizacja próbnych alarmów pożarowych


Policja:

Wydział Nieletnich, Wydział Prewencji,

Wydział Ruchu Drogowego,

Straż Miejska

Służba Maltańska,

OSP,


Szkoła:

wychowawcyCały okres realizacjo projektu


Sprawozdanie, zdjęcia, dokumentacja szkolna

11.


Propagowanie pozytywnych form

spędzania wolnego czasuZwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych:

Współpraca nauczycieli z instytucjami wspomgajacymi proces rozwoju i wychowania (nauka i terapia):

PPP, Świetlica Środowiskowa, Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka, wolontariat

Organizacja konkursów, kół zainteresowań, działalność grup pomocowych (wolontariat)


Wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie grup, Samorząd Uczniowski


Cały okres realizacji projektuSprawozdania, dokumentacja szkolna12.Promowanie pozytywnych wartości w życiu rodzinnym -Piknik Rodzinny

Organizacja Pikniku Rodzinnego promującego bezpieczne, rodzinne spędzanie czasu wolnego

Szkoła, Rada Rodziców, Policja, OSP

czerwiec

Sprawozdanie, zdjęcia


Zadanie do realizacji

Sposób realizacji zadania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

13.

Zaangażowanie rodziców w działania szkoły podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa


Wdrożenie rodziców do uczestnictwa

w działaniach szkoły poprzez:

- uczestnictwo w spotkaniach roboczych

w ramach projektu ZPB oraz współudział

w opracowaniu działań podejmowanych

w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły ,

- współudział rodziców w organizowaniu akcji i uroczystości szkolnych,

- udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie rozwiązań,

-pedagogizacja rodziców podczas spotkań z wychowawcą,

-organizacja dyżurów nauczycielskich dla rodzicówPrezydium Rady Szkoły

Rada Rodziców

Realizowane na bieżąco

wg harmonogramu
Dokumentacja szkolna
Harmonogram dyżurów


UWAGI I WNIOSKI:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia planu regulowane będą w formie aneksu.Pieczęć szkoły Pieczęć KPP

...........................................

............................................

podpis

podpis

Podpisy:
asp. Szymon Sala - ...............................................................................................sierż. sztab. Andrzej Chochół – ...........................................................................

mł. asp. Andrzej Buszko – ...................................................................................

Pan Józef Stręk – .................................................................................................

Pan Kazimierz Król – ...........................................................................................

Pani Anna Żarska-Pyda – ...................................................................................

Pani Barbara Kulesza – ......................................................................................

mgr Jolanta Stręk – .............................................................................................

mgr Łukasz Zając – .............................................................................................

mgr Marta Matera – .............................................................................................

mgr Magdalena Sroka – ......................................................................................
Do wiadomości:

  • Komenda Wojewódzka w Krakowie

  • Komenda Powiatowa w Myślenicach

  • Urząd Miasta i Gminy w Sułkowicach – organ prowadzący

  • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

  • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy