Strona główna

Znaczenie wywiadów wśród innych instrumentów media relations


Pobieranie 25.12 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.12 Kb.
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
Alicja Janosz
(album nr 208/M/07)

Znaczenie wywiadów

wśród innych instrumentów

media relations

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr. Jarosława Gdańskiego


Warszawa 2009


Spis treści
strona
Wstęp …………………………………………………………………………………1
Rozdział 1. Wywiady jako instrument media relations …………………………3 1.1. Media relations jako grupa instrumentów public relations ………………………3

   1. Znaczenie pojęcia media relations ………………………………………..4

   2. Istota media relations ……………………………………………………..5

   3. Funkcje media relations …………………………………………………..8

   4. Narzędzia media relations ……………………………………………….10

   5. Media drukowane ………………………………………………………..12

   6. Media elektroniczne ……………………………………………………..13

   7. Media interaktywne …………………………………………………...…14

   8. Katalogi i bezpośrednie wysyłki pocztowe ………………………….......14

   9. Metody współpracy z mediami (good relations) ………………………...15

   10. Instrumenty media relations ……………………………………………..16
  1. Wywiady w mediach …………………………………………………………...19

   1. Znaczenie wystąpień publicznych w radiu i telewizji …………………..24

   2. Właściwe przygotowanie do wystąpień w radiu i telewizji ……………..24

   3. Cele wywiadu ……………………………………………………………25

   4. Ważne elementy wywiadu telewizyjnego ……………………………….25

   5. Typy wywiadów telewizyjnych ………………………………………....27

   6. Elementy wywiadu radiowego …………………………………………..29

   7. Typy wywiadów radiowych ……………………………………………..29
  1. Wskaźniki i współczynniki pomiaru skuteczności i efektywności

media relations……………………………………………………………………….31

   1. Mierzenie efektywności działań media relations ………………………..31


Rozdział 2. Metody oceny skuteczności i efektywności instrumentów

media relations ….…………………………………………………………………38

2.1. Hipoteza badawcza pracy ……………………………………………………….38

2.2. Badanie skuteczności i efektywności wywiadów ………………………………39

2.2.1. Opis narzędzia badawczego ………………………………………………40

2.2.2. Wyniki badania …………………………………………………………...45

2.3. Weryfikazja hopotezy badawczej ………………………………………………51Rozdział 3. Wnioski i prognozy …………………………………………………...59

3.1. Wnioski z badania oceny skuteczności i efektywności instrumentów media relations ………………………………………………………………………….…..59

3.1.1. Współzależności wewnętrzne …………………………………….…...59

3.1.2. Zależności występujące pomiędzy odpowiedziami na różne pytania z 

zakresu oceny suteczności i efektywności wywiadów jako instrumentów media relations ………………………………………………………………………….…..63

3.1.3. Zależności, jakie mogą wystąpić pomiędzy pytaniami o skuteczność i efektywność wywiadów jako instrumentów media relations oraz odpowiedziami z wybranych pytań, które zostały zadane przez innych uczestników projektu badawczego ………………………………………………………………………….63

3.2. Prognozy wykorzystania wyników badania skuteczności i efektywności wywiadów jako instrumentów media relations ……………………………………..65

3.3. Trendy i prognozy ……………………………………………………………....69


Zakończenie ……………………………………………………………….…..……73

Bibliografia ………………………………………………………………….….…..74

Załączniki …………………………………………………………………………..76

Spis tabel …………………………………………………………………………....93

Spis wykresów ……………………………………………………………………...93

Wstęp

Coraz większą rolę w działalności przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie odgrywają instrumenty public relations. Świadomość ich istnienia i roli, jaką im się przypisuje sprawia, że coraz dokładniej poddaje się ich zastosowanie szczegółowej analizie. Dzięki temu, w ostatnich latach szczególną uwagę zaczęto zwracać na narzędzia media relations, które koncentrują się na kontaktach z przedstawicielami mediów i które okazują się być bardzo istotne w procesie komunikowania przedsiębiorstw z otoczeniem. Aby właściwie je wykorzystywać, należy odpowiedzieć na pytanie, których spośród wszystkich istniejących narzędzi media relations należy używać w konkretnych przypadkach. Następnie należy się dowiedzieć, za pośrednictwem jakich narzędzi tego dokonać, a dowiedziawszy się tego - przystąpić do realizacji w odpowiedni sposób.

W niniejszej pracy zostaną szczegółowo opisane wywiady. Autorka porówna je z pozostałymi narzędziami media relations pod względem skuteczności i efektywności. Postara się również ustalić, jaką rolę odgrywają wywiady wśród innych instrumentów media relations.

W rozdziale pierwszym autorka skupia się na aspektach teoretycznych media relations. Szczegółowo opisuje istotę i funkcje media relations oraz przedstawia ich podział na media drukowane, elektroniczne i interaktywne. Zwraca również uwagę na metody wspólpracy z mediami i znaczenie relacji personalnych. Najwięcej uwagi autorka poświęca analizie wywiadów. Dzieląc je na wywiady prasowe, telewizyjne i radiowe ujawnia ich cele i cechy charakterystyczne dla danego rodzaju medium. W tym rozdziale przedstawione są również powszechnie stosowane wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności media relations.

Rozdziału drugi autorka poświęca ocenie skuteczności i efektywości instrumentów media relations. W tym rozdizale szczegółowo opisane zostało narzędzie badawcze, jakim posłużyła się grpa studentów Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Opisano jego projektowanie oraz przebieg złożony a kilku etapów. W tym rozdziale autorka dokonała analizy wyników przeprowadzonego badania pod kątem tematu niniejszej pracy oraz weryfikacji hipotezy badawczej.

Rozdział trzeci jest rozdziałem przedstawiającym wnioski i prognozy, które autorka pracy wyciąga na podstawie badań, dokonanych przez grupę studentów Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Powołując się również na wyniki innych badań oraz własne obserwacje otoczenia, autorka w tej częsci pracy wskazuje, jakie trendy ujawniają się bądź mogą się ujawnić w najbliższej przyszłości. Znajdują się tu również rozważania autorki na teat tego, co stanie się z wywiadami w przyszłości i w czyim interesie będzie ich realizowanie.Autorka niniejszej pracy pragnie szczególnie podziękować Panu dr hab Adamowi Grzegorczykowi, za ogromną przychylność i stypendium, dzięki któremu mogła zrealizować program studiów licencjackich oraz magisterskich w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Niniejszą pracę autorka dedykuje swoim najbliższym.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość