Strona główna

Znak sprawy : ag/zp / ii/ 2009


Pobieranie 386.81 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar386.81 Kb.
  1   2   3
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Znak sprawy : AG/zp / II/ 2009I. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

34-300 Żywiec

ul. Sienkiewicza 52

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:


Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

III. DEFINICJE:


USTAWA - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.
OFERTA - zestawienie wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnionych ściśle z wymaganiami i warunkami w niej określonymi.
IV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : http:// przetargi.ipzp.pl
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu oraz ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów

KOD-CPV; 66516000-0
1.Ubezpieczenia budynków i budowli od wszelkich zdarzeń w wartości księgowej brutto

11 511.741 - PLN


2.Ubezpieczenie wyposażenia /środków trwałych oraz innych będących w użytkowaniu /wartość księgowa brutto/

 • wyposażenie techniczne 468.150 PLN

 • wyposażenie gospodarcze 230.601 - PLN

 • sprzęt i wyposażenie medyczne 6 571.836- PLN

- sprzęt dzierżawiony przez Laboratorium 555.379 – PLN

- limit na kradzież,rabunek,włamanie oraz dewastację 100.000 - PLN


3. Sprzęt elektroniczny w systemie ALL-risk suma ubezpieczenia 217.197 - PLN
4.Ubezpieczenie gotówki od ognia w kasie 30.000 - PLN
5.Ubezpieczenie gotówki od kradzieży , rabunku 30.000 - PLN
6.Ubezpieczenie gotówki od rabunku w czasie transportu z Banku Spółdzielczego W Węgierskiej-Górce

filia w Żywcu do kasy ZZOZ w Żywcu

30.000 - PLN

7.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń

opieki zdrowotnej.
Suma gwarancyjna : 46.500 EURO na jedno zdarzenie

275.000 EURO na wszystkie zdarzenia


8. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZZOZ w Żywcu (delikt + kontrakt) z tytułu wszelkiej prowadzonej działalności, posiadania i użytkowania mienia ( w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej ).
Suma gwarancyjna : 500.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

250.000,00 PLN na jedno zdarzenie


Ochrona ubezpieczenia obejmować winna niżej wymienione zagrożenia przy uwzględnieniu minimalnych limitów:


 • Związane z zarażeniem wirusem HIV/ AIDS/

 • Związane z wirusowym zapaleniem wątroby WZW

 • Będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych

 • Będące następstwem pobrania , przechowania lub przeszczepiania komórek lub tkanek ludzkich .

 • Spowodowane wadą dostarczonych towarów / środków i materiałów medycznych /

 • Wynikłe wskutek niedotrzymania ustalonych terminów świadczeń medycznych

 • Wynikłe w związku z ewakuacją chorych

 • W mieniu, z którego korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innego stosunku prawnego

 • W mieniu przechowywanym

 • Powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych , centralnego ogrzewania , gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem.

 • Szkody spowodowane przez drzewostan suma ubezpieczenia 100 000.00 PLN

 • Polegające na zarażeniu salmonellą , czerwonką lub innymi chorobami zakaźnymi.

 • Wyrządzone osobom , za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji gdy staje się on pacjentem ZZOZ w Żywcu.

 • z tytułu prowadzenia apteki

 • Szkody powstałe w ruchomościach i nieruchomościach z których zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, leasingu, dzierżawy.

9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy

suma gwarancyjna 100,000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia .
10. OC z tytułu posiadania parkingów suma ubezpieczenia 20 000.00 PLN
11. OC z tytułu transportu chorego na terenie ZZOZ w Żywcu oraz podczas transportu

sanitarnego suma ubezpieczenia 50,000.00 PLN


12. Odpowiedzialność cywilna podwykonawców 200 000. 00 PLN
13. OC Stołówka ( z tytułu zbiorowego żywienia pacjentów suma ubezpieczenia

200.000.00 PLN na wszystkie zdarzenia i 10.000.00 PLN na jedno zdarzenie)
14. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje kierownicze oraz pełnomocników suma ubezpieczenia 200,000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia .
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
KLAUZULE DODATKOWE:

 • reprezentantów

 • automatycznego pokrycia dla nowo nabytych urządzeń i środków trwałych

 • przepięć

 • Leeway

 • miejsca ubezpieczenia

 • wypowiedzenia umowy

 • stempla bankowego

 • warunków i taryf

 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

 • skażenia lub zaniczyszczenia mienia

 • kosztów ewakuacji

 • braku części zamiennych

 • udział własny w szkodach rzeczowych - 500 PLN

 • franszyza intergralna 200 PLN


VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)

Zaoferują termin płatności - 24 równe raty

Gwarantują stałość utrzymania cen przez okres obowiązywania umowy.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A/ Zezwolenie Ministra Finansów RP na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

B/ aktualny odpis z właściwego rejestru /Krajowy Rejestr Sądowy/ lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , potwierdzający , że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.


C/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi ubezpieczeniowe polegające na:

- ubezpieczeniu zakładu opieki zdrowotnej o wartości kontraktowej nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.

D// wypełnione formularze cenowe Pakiety nr 1,2 / załącznik nr 1 / .
E/ oświadczenie w zakresie określonym w art.22 Ustawy - Prawa Zamówień Publicznych

/ stanowiące załącznik nr 2 SIWZ /


d/ wypełniony formularz ofertowy / załącznik nr 3 SIWZ/ .
E/ zaakceptowany projekt umowy / załącznik nr 4 do SIWZ/.
F/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne

lub społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 –ce przed upływem terminu składania ofert.


G/ przedstawią oryginał lub kserokopię koncesji , zezwolenia lub licencji jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia .

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z datą , pieczęcią , podpisem osoby uprawnionej do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy
Zamawiający dopuszcza o możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wysyła SIWZ w wersji elektronicznej.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Polisy będą wystawiane na okres roczny zgodny z terminem wykonania zamówienia.
IX.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia – ceny - jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej. FORMULARZU CENOWY (stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ).
Cena musi obejmować:

 1. wartość przedmiotu zamówienia,

 2. podatek VAT,


UWAGA: CENY MUSZĄ BYĆ ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.
2. Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę w FORMULARZU CENOWYM ( załącznik numer nr.1 do SIWZ) nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Waluta ceny - PLN.
4. Rozliczenia między Zamawiającym , a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie: PLN.
5. Zgodnie z treścią art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona .
5.DODATKOWA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW :

- MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA GRANICĄ :

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składa dokument/dokumenty zgodnie z postanowieniami §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87, poz.605 z późn.zm.) – w zakresie wskazanym w powyższej tabeli .


- WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo:

a/ dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia .

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania .
UWAGA : jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający zażąda –przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów .

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego


w jednej z następujących form:

- oryginały

- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców (określonych w pkt.1) według następujących zasad:6.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

6.2 O wykluczeniu Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.3 Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

6.4 Jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w pkt.1 złożona oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę ( osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela ( pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) .
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu oraz ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów znak sprawy AG/zp / II / 2009

Nazwa i siedziba Wykonawcy


6. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
7. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i w sposób trwały połączone .
8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
UWAGA :

Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których Wykonawca zastrzega , że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania , muszą być opatrzone klauzulą :" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA . INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały .X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt. 5 - należy doręczyć
do dnia: 30-01-2009 roku do godz. 9.00 do: Sekretariat Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul. Sienkiewicza 52 pok. nr.2

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego .2.Oferta złożona po terminie określonym w SIWZ zostanie zwrócona bez otwierania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem ,że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.5, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.XI .MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu :
30-01- 2009 roku o godz. 9.05 w:

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

ul. Sienkiewicza 52

Sala Konferencyjna2 Otwarcie ofert jest jawne.

3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4 W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert, terminy gwarancji.

5 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZZOZ w Żywcu.

6 Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w pkt.5 - powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej - podając nazwę ( firmę ), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
Każdy wykonawca zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIII. WADIUM :zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest język polski.


2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę . Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.
3. Forma przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń , itp.:

Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień , itp.


Zamawiający dopuszcza formę faksu w następujących przypadkach :

 • złożenie wniosku o przesłanie SIWZ,

 • zgłoszenie pytań dotyczących treści SIWZ,

 • udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ,

 • dokonanie zmiany SIWZ,

 • przedłużenie terminu składania ofert, związania ofertami,

 • dokonanie wezwań Wykonawcy/ów na podstawie art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych ,

 • wystąpienie z wnioskiem do Wykonawcy/ów o dokonanie wyjaśnień dotyczących: treści złożonych ofert, złożonych oświadczeń lub dokumentów ,

 • zawiadomienie Wykonawcy/ów o poprawieniu omyłek wskazanych w art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. oczywistych omyłek pisarskich , oczywistych omyłek rachunkowych – z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) ,

 • przekazanie informacji o wynikach postępowania ( na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych),

 • złożenie protestu,

 • złożenie odwołania,

 • przekazanie informacji o złożeniu protestu, o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą,

 • rozstrzygnięcie protestu złożonego przez Wykonawcę,

 • przekazanie informacji o podjęciu zawieszonego biegu terminu związania ofertą,

 • przekazanie informacji dot. terminu i miejsca zawarcia umowy.

Wyżej wymienione dokumenty - oprócz formy faksu - obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej .


Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
4.Dane do korespondencji :

Faks do korespondencji: nr (033)861-39-16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00)


UWAGA :

w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: AG/zp/ II/2009


Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku ( dni robocze ) godz. 8.00 – 14.30


XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :
a/ Jan Kupczak – strona proceduralna - tel.( 033)861-39-16 ( dni robocze - w godzinach: 8.00 - 13.00),
b/ GB Partner Spółka z o.o 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 8

Tel/fax ( 032 ) 251-34-82 , kom. 0601 400-809 Jan Pawłowicz /sprawy merytoryczne/ 8:00 do 16:00

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. ZNACZENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT . SPOSÓB OCENY OFERT.

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenianymi wg podanych niżej zasad:


1. Cena 100 %
Ad.1 / punktacja za kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:
najniższa z oferowanych cen

R x ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

cena oferty rozpatrywanej
R - ranga przyznana kryterium
3. zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: • odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie,

 • odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,

 • została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny ofert (uzyskała największą liczbę punktów).


XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona jedna oferta.


2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy/om informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu .
4. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia– Zamawiający zażąda – przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
XVII. PROJEKT UMOWY - stanowi załącznik nr.4 do niniejszej specyfikacji.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Wykonawcom, a także innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - przysługują środki ochrony prawnej przewidziane tą ustawą, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Środki ochrony prawnej ).
2. Prawo wniesienia protestu przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówienia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do których był zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych .

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął on lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób , że mógł zapoznać się z jego treścią .


3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warun­ków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
5. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia , postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu .
6. Protest inny, niż wymieniony w pkt.5 – Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
7. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach wskazanych w pkt.5 i 6 uznaje się za jego oddalenie.

8. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego :

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

c) odrzucenia oferty .


XIX. INNE INFORMACJE
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zmawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieścić na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W uzasadnionych przypadkach , w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom , którym przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu- Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych .

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach , Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Wykonawca – samodzielnie lub na niosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni . Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą .
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych .
5. Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6

ROZDZIAŁ XX. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 - FORMULARZ CENOWY


ZAŁĄCZNIK NUMER 2 - OŚWIADCZENIE z art.22 ust.1 ustawy Pzp
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NUMER 4 - PROJEKT UMOWY


Żywiec dn. 21-01-2009r Zatwierdził:

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość